Deň učiteľov

Narodenie J. A. Komenského, teda 28. marec, sa na Slovensku traduje ako Deň učiteľov. Keďže tento rok pripadol tento dátum na veľkonočné sviatky, oslávili sme ho na našej škole až dnes. Príjemná spoločenská udalosť, pri ktorej sa okrem družných rozhovorov zamestnancov školy spolu s vedením pozastavíme nad prácou pedagóga prebehla v slnečnom popoludní v priestoroch školy. Po krátkych príhovoroch riaditeľa školy Mgr. Gibeja a generálneho riaditeľa Ing. Hanusku boli z ich rúk odovzdané ocenenia za angažovanú a obetavú prácu našim kolegom, Mgr. Jánovi Horeckému a Mgr. Jozefovi Lukianovi.

Nové číslo časopisu Exnárka

Ďalšie číslo nášho školského časopisu je na svete. Ako je zvykom nájdete v ňom veľa zaujímavých článkov žiakov našej školy. Nechýba spoveď jedného z pedagógov, fotoreportáž z Číny, výherná tajnička či prehľad udalostí za posledný čas. Ak chcete získať dva lístky do kina, nezabudnite zaslať správnu odpoveď z tajničky na redakčný mail!
Distribúcia časopisu bude vykonávaná cez triednych učiteľov.

Do armády za mechanika lietadiel?

Mechanici lietadiel našej strednej odbornej školy dnes dostali osobnú pozvánku „stať sa chlapmi“ a naviac zostať pri svojej odbornosti. Príslušníci ozbrojených síl prišli pozvať do svojich radov našich študentov a zároveň im dokázať ako je práve ich odbor, ktorý na našej škole študujú potrebný a jedinečný. Prednáška bola zameraná na možnosti uplatnenia sa v armáde, konkrétne pri práci s lietadlami. Študenti sa dozvedeli mnohé podrobnosti, ktoré im osvetlili prácu a službu v armáde a zároveň boli pozvaní na špeciálny veľtrh, ktorý armáda plánuje v máji tohto roku. Keďže dostať sa na vojenský veľtrh nie je ľahké, pozvanie pre našich študentov bolo skvelou správou. Na oplátku sme zase my vojakov pozvali na náš deň otvorených dverí, ktorý pripravujeme na jeseň budúceho školského roka.

Mgr. Jozef Lukianov

 

Matematický klokan 2016

Aj tento rok sa žiaci našej strednej odbornej školy zúčastnili asi najznámejšej medzinárodnej matematickej súťaže „Matematický klokan“. Prihlásení účastníci zaujali svoje miesta v triede a školská koordinátorka súťaže Mgr. Majtánová vysvetlila priebeh a podmienky. V teste mali súťažiaci riešiť 24 úloh, v ktorých je vždy 5 odpovedí, z ktorých je len jedna tá správna. Označiť ju nie je ľahké a rovnako taktika pri získavaní bodov je na zváženie každého súťažiaceho. Veríme, že výsledky budú skvelé a že matematika ako predmet aj takýmto spôsobom bude mať vždy svojich prívržencov.

Mgr. Jozef Lukianov

 

Odborné vzdelávanie a príprava na trh práce „TOP 10 SOŠ“

Poznáme výsledky celoslovenského reprezentatívneho prieskumu medzi zamestnávateľmi a kvalitatívneho prieskumu medzi rodičmi.  Tento výskum sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Uskutočňuje ho Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB. V rámci výskumu sa zisťovala u personalistov, vedúcich oddelení či majstrov firiem, u ktorých je predpoklad na uplatnenie absolventov stredných odborných škôl, aj ich spontánna znalosť o tom, aké školy v ich okolí existujú. Výskum sa nezameriaval iba na znalosť jednotlivých stredných škôl, ale najmä na vnímanie ich kvality očami zamestnávateľov a rodičov.
Naša stredná odborná škola sa umiestnila v šiestich kategóriách v TOP 10 !
Parametre hodnotenia škôl:
1. Povedomie o SOŠ
2. S absolventmi ktorých SOŠ majú podniky skúsenosti
3. Spoznanie SOŠ podporená znalosť SOŠ z odborov, ktoré v podniku využívajú

A/ Celková pripravenosť absolventov pre prax
B/ Iniciatívnosť školy v hľadaní spolupráce s podnikmi
C/ Iniciatívnosť školy v hľadaní práce pre absolventov
D/ Dĺžka odbornej praxe študentov
E/ Technické vybavenie z pohľadu praxe (dielne,prístroje,.)
F/ Kvalita praktickej prípravy absolventov
G/ Kvalita teoretickej prípravy absolventov
H/ Kvalita riadenia a manažovania školy
I/ Kvalita výučby v oblasti PC gramotnosti
J/ Kvalita výučby cudzieho jazyka
K/ Drží škola krok s dobou?
Kategórie, v ktorých sa naša SSOŠ umiestnila medzi TOP 10 školami:

Zdroj: TASR

Spolupráca so základnými školami

Projektom „Polytechnika“ dnes odštartovala naša stredná odborná škola spoluprácu so základnými školami. Podstatou tohto projektu je priblíženie remeselných odborov a manuálnej zručnosti žiakom základných škôl počas vyučovania ich predmetov technika a pracovné vyučovanie. Žiaci základných škôl na druhom stupni tak majú jedinečnú možnosť zažiť priebeh odborného vzdelávania v ozajstných dielňach našej školy. Ako prvá sa do projektu zapojila Základná škola SNP, ktorá sídli na Ostredkovej ulici v Ružinove. Žiakov siedmeho ročníka v sprievode pani riaditeľky PaedDr. Drgoňovej privítal v našej SSOŠ pán riaditeľ Mgr. Gibej a uviedol ich do priestorov odborného výcviku. Následne sa žiakov ujal hlavný majster a spolu s majstrami jednotlivých odborov žiakov rozdelili do skupín. Tí sa rozmiestnili do konkrétnych dielní, kde si pozorne vypočuli krátku prednášku o odboroch a následne sa aktívne zapojili do prvých jednoduchých činností. Pri ďalšej návšteve sú pre žiakov pripravené jednoduché projekty, v ktorých si žiaci budú môcť vytvoriť vlastnoručné výrobky.  Žiakom sa tento spôsob zážitkového vzdelávania veľmi páčil. Veríme, že týmto spôsobom, okrem technickej a odbornej pomoci okolitým základným školám, prispejeme významným spôsobom k znovuobjaveniu záujmu o odborné a remeselné zručnosti, ktoré môžu následne po štúdiu na odbornej škole zabezpečiť dostatok schopných a skúsených odborníkov pre trh práce.

Mgr. Jozef Lukianov

OZNAM – MS 2016

Oznamujeme žiakom, že externá časť a písomná forma internej časti maturitnej skúšky 2016 sa v riadnom termíne bude konať nasledovne:
15. marec 2016 ( utorok) – Slovenský jazyk a literatúra
16. marec 2016 ( streda) – Anglický jazyk a Nemecký jazyk
17. marec 2016 ( štvrtok) – Matematika
Žiaci sa dostavia do školy o 8,45 hod. s občianskym preukazom.

Vedenie SSOŠ.