Vzory žiadostí – žiaci

1/ Žiadosť o prijatie na štúdium PDF WORD
2/ Žiadosť o prijatie prestupom z inej školy PDF WORD
3/ Žiadosť o povolenie opakovať ročnik PDF WORD
4/ Žiadosť o zmenu odboru PDF WORD
5/ Žiadosť o prerušenie štúdia PDF WORD
6/ Žiadosť o povolenie pokračovať v štúdiu po jeho prerušení PDF WORD
7/ Žiadosť o povolenie štúdia podľa individuálneho učebného plánu (IUP) PDF WORD
8/ Žiadosť o oslobodenie od TV PDF WORD
9/ Všeobecná žiadosť PDF WORD
10/ Oznámenie o zanechaní štúdia PDF WORD
11/ Žiadosť o individuálne začlenenie žiaka so špeciálnymi vých.-vzdel. potrebami. PDF WORD
12/ Prihláška na nadstavbové štúdium na strednej škole PDF