Žiacka školská rada

Rada školy    Zamestnanecká rada    Rodičovské združenie     Žiacka školská rada    Fond školy

Žiacka školská rada (ďalej len“ ŽŠR) bola v Súkromnej SOŠ ustanovená v školskom roku 2014/2015 podľa §26 zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov.

Žiacka školská rada má 16 členov, každá trieda má v nej jedného zástupcu.V čele ŽŠR je predseda a má dvoch podpredsedov. ŽŠR reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. ŽŠR sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy,predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

Kontakty:   tel.: 02/32118052

e-mail: sousba@sous-ruzinov.sk

P.č. trieda meno zástupcu žiackej ŠR funkcia
1 II.MPS+MA Klaudia PETRULOVÁ predseda
2 II.ML+MA Samuel SÝKORA podpredseda
3 III.MPS+ML Adam NADZAM podpredseda
4 III.MPS+MA Martina VRÁBLOVÁ zapisovateľ
5 I.I+S Filip SKALKA člen
6 I.MPS+MA Abedin MORINA člen
7 I.MPS+ML Sebastián HORVÁTH člen
8 I.A+E Andrej JONÁŠ člen
9 II.A+S Rastislav KATRINEC člen
10 II.MPS+ML Michal HORVÁTH člen
11 II.E+I Jakub DUHA člen
12 III.E+I+S Pavol HOTOVÝ člen
13 Roman VICENA člen
14 IV.MPS Jozef SÝKORA člen
15 I.ST+STR+EN Mikuláš RÁBEK člen
16 II.ST+STR+EN Lukáš JÁGER člen