Žiacka školská rada

Rada školy    Zamestnanecká rada    Rodičovské združenie     Žiacka školská rada    Fond školy

Žiacka školská rada (ďalej len“ ŽŠR) bola v Súkromnej SOŠ ustanovená v školskom roku 2014/2015 podľa §26 zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov.

Žiacka školská rada má 16 členov, každá trieda má v nej jedného zástupcu. V čele ŽŠR je predseda a má dvoch podpredsedov. ŽŠR reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. ŽŠR sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

Kontakty:   tel.: 02/32118052

e-mail: vychovala.exnarova@gmail.com

P.č. trieda meno zástupcu žiackej ŠR funkcia
1 I. MPS+MA David FAJKUS člen
2 I. MPS+ML Juraj LIPTÁK člen
3 I. I+S Noel ČÍK člen
4 I. A+E Lukáš REČIČÁR člen
5 II. E+I Tibor GRÁZER člen
6 II. A+S Ladislav JANKURA člen
7 II. MPS+MA Maroš BULÍK člen
8 II. MPS+ML Matej MODROVSKÝ člen
9 III. I+S Marek REHÁK podpredseda ŽŠR
10 III. A+E Andrej LASAB člen
11 III. MPS+ML Linda TRNOVSKÁ zapisovateľ ŽŠR
12 III. MPS+MA – Gabriela VAŠKOVÁ predseda ŽŠR
13 IV. MPS Adam PAVLÍK člen
14 IV. MPS+MA Jakub JELENČIAK člen
15 I. PRS Nicolas MATIÁŠEK člen
16 II. ST+PRS Filip KUHN podpredseda ŽŠR