Žiacka školská rada

Rada školy    Zamestnanecká rada    Rodičovské združenie     Žiacka školská rada    Fond školy

Žiacka školská rada (ďalej len“ ŽŠR) bola v Súkromnej SOŠ ustanovená v školskom roku 2014/2015 podľa §26 zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov.

Žiacka školská rada má 16 členov, každá trieda má v nej jedného zástupcu. V čele ŽŠR je predseda a má dvoch podpredsedov. ŽŠR reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. ŽŠR sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

Kontakty:   tel.: 02/32118052

e-mail: vychovala.exnarova@gmail.com

P.č. trieda meno zástupcu žiackej ŠR funkcia
1 I.E+I Tibor GRÁZER člen
2 I.A+S Ladislav JANKURA člen
3 I.MPS+MA Maroš BULÍK člen
4 I.MPS+ML Matej MODROVSKÝ člen
5 II.I+S Marek REHÁK podpredseda ŽŠR
6 II.A+E Andrej LASAB člen
7 II.MPS+ML Linda TRNOVSKÁ zapisovateľ ŽŠR
8 II.MPS+MA Gabriela VAŠKOVÁ predseda ŽŠR
9 III.I+S Jeremy SÝKORA člen
10 III.A+E Róbert UJHÁZI člen
11 III.MPS Adam PAVLÍK člen
12 III.MPS+MA Jakub JELENČIAK člen
13 IV.MPS+MA Jakub DUJNIČ člen
14 IV.MPS+ML David ŠABLATÚRA člen
15 I.ST+STR+PRS Filip KUHN podpredseda ŽŠR
16 II.ST+STR+PRS Rastislav KATRINEC člen