Žiacka školská rada

Rada školy    Zamestnanecká rada    Rodičovské združenie     Žiacka školská rada    Fond školy

Žiacka školská rada (ďalej len“ ŽŠR) bola v Súkromnej SOŠ ustanovená v školskom roku 2014/2015 podľa §26 zákona NR SR č. 596/2003 v znení neskorších predpisov.

Žiacka školská rada má 16 členov, každá trieda má v nej jedného zástupcu. V čele ŽŠR je predseda a má dvoch podpredsedov. ŽŠR reprezentuje žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. ŽŠR sa vyjadruje k podstatným otázkam, návrhom a opatreniam školy v oblasti výchovy a vzdelávania,podieľa sa na tvorbe a dodržiavaní školského poriadku, zastupuje žiakov vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy, predkladá im svoje stanoviská a návrhy, zastupuje žiakov aj navonok.

Kontakty:   tel.: 02/32118052

e-mail: vychoval.exnarova@gmail.com

P.č. trieda meno zástupcu žiackej ŠR funkcia
1 IV.MPS+MA Ema JOHANOVÁ predseda
2 III.MPS+MA Jakub DUJNIČ podpredseda
3 IV.MPS+ML Sebastián OCELKA podpredseda
4 I.MPS+MA Gabriela VAŠKOVÁ zapisovateľ
5 I.I+S Marek REHÁK člen
6 I.MPS+MA Linda TRNOVSKÁ člen
7 II.I+S Jeremy SÝKORA člen
8 II.A+E Róbert UJHÁZI člen
9 II.MPS Milan KOLLÁRIK člen
10 III.MPS+ML Dávid ŠABLATÚRA člen
11 III.I+S Filip KUHN člen
12 III.A+E Andrej JONÁŠ člen
13 I.ST+STR+PRS Rastislav KATRINEC člen
14 II.ST+STR+EN Patrik KOLLER člen
15 II.MPS+ML Martin SISKA člen
16 I.A+E Andrej LASAB člen