Prevádzkový poriadok

vypracovaný v zmysle

 1. zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,
 2. vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 527/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia pre deti a mládež.

A. Identifikačné údaje školy:

Názov: Súkromná stredná odborná škola
Sídlo: Exnárova 20

826 01 Bratislava,

Zriaďovateľ: Uni Trade Institute s.r.o.
Adresa zriaďovateľa Ružinovská 1, 821 02 Bratislava
IČO: 35 972 181
DIČ: 2022124918
mobil: 0911 388 884 – generálny riaditeľ
e-mail: hanuskap@sous-ruzinov.sk
Druh zariadenia: stredná odborná škola
Predmet činnosti: Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu činnosť na získanie vedomosti a zručnosti z oblasti všeobecného a odborného vzdelania
Dátum začatia činnosti: 1. 9. 1997
Vyučovací jazyk: Slovenský
Odbory vzdelávania: Učebné odbory – 3 ročné (ukončené záverečnou skúškou):

2435 H klampiar

2464 H strojný mechanik

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

2487 H 01 autoopravár – mechanik

3355 H stolár

3661 H murár

3663 H tesár

3675 H maliar

3678 H inštalatér

3680 H podlahár

Študijné odbory – 4 ročné (ukončené maturitnou skúškou):

3656 K operátor stavebnej výroby

2682 K mechanik počítačových sietí

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

3658 K mechanik stavebno-inštalačných zariadení

6405 K pracovník marketingu

3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika

Nadstavbové študijné odbory – 2-ročné (ukončené maturitnou skúškou):

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení

2675 L 02 elektrotechnika –výroba a prevádzka strojov a zariadení

3659 L stavebníctvo

6403 L podnikanie v remeslách a službách

B. Základná charakteristika Vonkajší areál, budova školy, dielne

Oplotený areál školy sa nachádza v tichom prostredí medzi panelovými domami v mestskej časti Ružinov. Je veľmi dobre prístupný, pretože leží neďaleko električkovej trate.

Celková plocha areálu školy je asi 15 000 metrov štvorcových. Na tejto ploche sa nachádza budova školy, dielenské priestory, vonkajšie betónové ihrisko a trávnatá plocha. Vonkajšie plochy sú určené na pobyt žiakov na vzduchu počas 10 minútovej a obedovej prestávky a realizáciu telesnej a športovej výchovy za priaznivého počasia.

Budova školy sa člení na administratívnu časť a priestory určené na teoretické vyučovanie. V administratívnej časti sú kancelárie riaditeľa školy, zástupcov riaditeľa školy, tajomníčky školy a zborovňa.

V priestoroch teoretického vyučovania, ktoré má 2 poschodia rozdelené na 4 bloky (A,B,C,D) škola disponuje 20 učebňami. Zo siedmych odborných učební je 5 vybavených výpočtovou technikou. 17 tried je vybavených dataprojektormi, 7 interaktívnou tabuľou. V týchto priestoroch je aj bufet, malá telocvičňa a posilňovňa. Doplnkovým priestorom na telesnú a športovú výchovu je prenajatá telocvičňa a vonkajšie ihrisko.

Výchovno-vyučovací proces je organizovaný pre učebné odbory tak, že žiaci sú jeden týždeň v škole a druhý na odbornom výcviku. V študijných odboroch je pomer teoretického a praktického vyučovania 4:1 v prvom ročníku a 3:2 v ďalších ročníkoch v rámci jedného týždňa.

Blok A: A25 – elektrická rozvodňa, A26 – kabinet, A27 – odborná učebňa: A28 – šatňa (resp. odborná učebňa – podľa počtu žiakov), A29 – sklad učebníc: A30 – učebňa, A31 – učebňa, A32 – WC – chlapci, A33 – WC – dievčatá

Blok B: B145 – sklad, B147 – učebňa, B148 – odborná učebňa, B149 – učebňa, B150 – odborná učebňa, B151 – šatňa (resp. učebňa – podľa počtu žiakov), B152 – odborná učebňa, B153 – učebňa, B154 – odborná učebňa, B155 – WC – chlapci, B156 – WC – dievčatá

Blok C: C134 – WC muži, C135 – WC ženy, C136 – učebňa, C137 – učebňa, C138 – kabinet, C139

– pracovňa odborného zamestnanca, C140 – šatňa (resp. odborná učebňa – podľa počtu žiakov), C141 – učebňa, C142 – učebňa: C143 – učebňa, C144 – sklad

Blok D: D12 – kabinet, D13 – učebňa, D14 – učebňa, D15 – archív, D16 – suterén, D17 – WC chlapci, D18 – WC – dievčatá, D19 – malá telocvičňa, D20 – posilňovňa

Na prízemí v spojovacej chodbe sa nachádza vchod do školy, vchod do átria a vrátnica.

V spojovacej chodbe, ktorá spája administratívnu časť a priestory teoretického vyučovania majú žiaci k dispozícii skrinky na prezúvanie a odkladanie osobných veci.

V spojovacej chodbe, ktorá spája administratívnu časť a odborný výcvik je prezliekareň na vyučovanie telesnej a športovej výchovy.

Kapacita časti školy, v ktorej sa nachádzajú žiaci školy :

Trieda – číslo dverí Rozmery v m Obsah plochy v m² Objem vzduchuv m³ maximálna
kapacita triedy
A27 – OU 10.4×5.9 61.36 181,012 32 ž
A28 – OU 3.6×6.0 21.60 63,72 10 ž
A30 9.0×6.0 54.00 159,3 32 ž
A31 6.0×6.15 36.90 108,855 24 ž
B147 3.9×6.8 26.52 78,234 16 ž
B148 – OU 6.0×5.25 31.50 92,925 15 ž
B149 6.0×9.14 54.84 161,778 32 ž
B150 – OU 3.6×6.0 21.60 63,72 10 ž
B 151 3.6×6.0 21.60 63,72 10 ž
B152 – OU 3.4×6.0 20.40 60,18 10 ž
B153 9.1×6.0 54.60 161,07 32 ž
B154 – OU 6.2×6.0 37.20 109,74 16 ž
C136 6.0×6.2 37.20 109,74 18 ž
C137 9.1×6.0 54.60 161,07 32 ž
C140 – OU 3.6×6.0 21.60 63,72 8 ž
C141 9.14×6.0 54.84 161,778 32 ž
C142 6.0×5.25 31.50 92,925 18 ž
C143 3.7×6.8.0 25.16 74,222 16 ž
D13 9.0×6.6 59.40 175,23 30 ž
D14 9.75×6.0 58.50 172,575 32 ž
D19 – malá

telocvičňa

6.10×9.20 56.12 165,554
D19 – malá

telocvičňa

5.80×6.00 34.8 102,66
D20 –

posilňovňa

3.5×5.9 20.65 60,9175
Spolu 713.33 2644,65 425 žiakov

Poznámka: Výška miestností je 2,95 m

OU – odborná učebňa

V dielenských priestoroch sa nachádzajú dielne pre stolárov (max. 12 žiakov), inštalatérov (max. 12 žiakov), elektromechanikov (max. 12 žiakov), autoopravárov (max. 12 žiakov), mechanikov počítačových sieti (2 dielne – max. 24 žiakov ), mechanikov lietadiel a dielňa pre ručné obrábanie kovov (max. 12 žiakov). Maximálny počet žiakov na odbornom výcviku je 84 žiakov.

V týchto priestoroch sú na chodbách žiakom k dispozícii skrinky na prezliekanie do pracovných odevov. Okrem dielenských priestorov realizujeme praktické vyučovanie aj vo viacerých firmách.

C. Organizácia prevádzky

 1. Organizácia režimu dňa

Denná forma štúdia:

Prvá vyučovacia hodina sa začína podľa rozvrhu hodín o 7,45 hod. Rozvrh je zostavený tak, že žiaci majú v jednom dni v týždni najviac osem vyučovacích hodín. Obedňajšia prestávka je po 4. vyučovacej hodine a trvá 30 minút. Prestávky sú 5 alebo 10 minútové. 10 minútové prestávky a obedovú prestávku môžu tráviť aj v školskom areáli.

Záujmové vzdelávanie – vyučovanie jednej hodiny záujmového vzdelávania trvá 60 min. Na praktickom vyučovaní začína vyučovanie o 7,45 a trvá 6 hodín pre 1. a 2. ročníky a 7 hodín pre 3.ročníky . Prestávka je od 10.00 do 10,30 hod.

Vyučovací čas Prestávka
1. hodina 07:45 – 08:30 5 minút
2 hodina 08:35 – 09:20 10 minút
3. hodina 09:30 – 10:15 5 minút
4. hodina 10:20 – 11:05 30 minút – obed
5. hodina 11:35 – 12:20 10 minút
6. hodina 12:30 – 13:15 5 minút
7. hodina 13:20 – 14:05 10 minút
8. hodina 14:15 – 15:00

Pri zostavovaní rozvrhu hodín prihliadame na fyziologickú krivku výkonnosti žiaka v dni a v týždni a aj na prevádzkové možnosti školy.

Prevencia vzniku a šírenia prenosných (infekčných) ochorení je prvoradou úlohou v ochrane zdravia žiakov školy. Ak vyučujúci zistí prejavy akútneho ochorenia žiaka alebo prenosného parazitárneho ochorenia (vši, svrab a pod.) počas vyučovacej hodiny, je povinný oznámiť túto skutočnosť triednemu učiteľovi a ten bezodkladne telefonicky informuje zákonného zástupcu žiaka a zabezpečí bezpečným spôsobom odsun žiaka k príslušnému ošetrujúcemu lekárovi alebo do domácej starostlivosti. Dovtedy člen vedenia školy zabezpečí oddelenie žiaka, ktorý počas dňa prejavuje príznaky akútneho ochorenia od ostatných žiakov a zabezpečí nad ním nepretržitý dohľad.

V prípade, že sa vyskytne hromadne infekčné, parazitárne ochorenie, budú ostatní žiaci a zákonní zástupcovia informovaní o tejto skutočnosti a o opatreniach, ktoré majú vykonať.

U dieťaťa, u ktorého sa vyskytlo prenosné parazitárne ochorenie, je potrebné pri návrate do školy, predložiť potvrdenie od lekára, že už týmto ochorením netrpí.

Na vytvorenie hygienicky vyhovujúceho prostredia sa denne vykonáva základná sanitácia, teda upratovanie navlhko, vrátane ochrannej dezinfekcie prostredia.

Stravovanie: Stravovanie žiakov je zabezpečené v jedálni Spojenej školy sv. Vincenta de Paul, ktoré je v tesnej blízkosti školy. Okrem toho žiaci majú k dispozícii školský bufet. Pitný režim je zabezpečený tým, že v každej triede je vodovod s pitnou vodou a nápoje si môžu žiaci zakúpiť aj v školskom bufete.

Vykurovanie školy je zabezpečené z centrálneho zdroja. Kúrenie je nastavené tak, aby teplota vzduchu zodpovedala hygienickým podmienkam na školské prostredie: kmeňová a odborná učebňa 20°C. Na chodbách a WC je teplota o 2°C nižšia.

Odporúča sa pravidelné vetranie počas každej prestávky. V teplom období môžu byť okná otvorené stále. Krátke vetranie s rýchlou výmenou vzduchu je účinné. Vetraním sa zabráni znečisteniu ovzdušia učební produktmi metabolizmu, prípadne mikrobiálnemu znečisteniu prostredia.

Zásady hygieny školského prostredia v triede: V učebniach sú lavice a stoličky pre žiakov, stolička a pracovný stôl pre učiteľa. Každá trieda je vybavená dostatočným počtom vhodného školského nábytku. Realizáciu a kontrolu rozsadzovania žiakov podľa výšky a druhu zdravotného postihnutia žiaka vykonáva triedny učiteľ vždy na začiatku školského roka. Preslneniu miestnosti sa zabraňuje roletami. Školský sedací nábytok svojimi rozmermi a tvarom musí žiakovi umožňovať pohodlnú a premenlivú polohu, dostatočné oporné plochy a podporu zakrivenia driekovej časti chrbtice. Kolmá vzdialenosť sedadla od pracovnej dosky má byť 16 % výšky žiaka. Obe predlaktia sa pritom dajú oprieť o pracovnú dosku bez toho, aby bolo potrebné zdvíhať alebo znižovať lopatky alebo nakláňať trup dopredu. Žiak má sedieť tak, aby vzdialenosť prednej hrany sedadla k priľahlej hrane pracovnej dosky bola nulová, alebo sedadlo bolo zasunuté 2 – 3 cm pod pracovnú dosku. Učiteľ si musí všímať a upozorňovať žiakov na nesprávny spôsob sedenia a nevhodnú polohu pri práci.

Kritériom na výber miesta a rozsadenie žiakov by mala byť predovšetkým ich telesná výška, prihliadať však treba aj na stav ich zraku, sluchu, ľavorukosti a iné zdravotné indikácie.

Zásady rozsadenia žiakov v triede:

 • žiakov s chybou zraku posadiť na miesta s optimálnym prirodzeným a umelým osvetlením ( k oknu, bližšie k tabuli),
 • žiakov s poruchou sluchu viac dopredu,
 • ľavorukých žiakov k oknu, aby im čo najviac svetla dopadalo na pracovnú plochu, keďže si ju pri písaní tienia,
 • vyššie deti v zadných laviciach alebo na stoličkách pri stene,
 • pri výučbe výpočtovej techniky dbať na ergonometrické pracovné miesto s počítačom.

Prvé miesto od tabule je najmenej 220 cm, posledné miesto maximálne 800 cm. Podmienkou je, aby od zadnej hrany pracovnej plochy stola žiaka bol pri pohľade na tabuľu dodržaný zrakový uhol najmenej 30°.

Náter tabule má byť hladký a matný a tabuľa je osvetľovaná radom svietidiel pred ňou.

2. Spôsob zásobovania pitnou vodou

Škole dodáva pitnú vodu Bratislavská vodárenská spoločnosť, Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29, ktorá zabezpečuje aj odkanalizovanie. Dodávku teplej úžitkovej vody Bratislavská teplárenská a.s.. Vo všetkých kmeňových učebniach, v odborných učebniach a administratívnych miestnostiach je umývadlo s pitnou vodou. Na toaletách sú 2 umývadlá.

 1. Zabezpečenie čistoty a údržby školy

Čistotu priestorov zabezpečujú upratovačky/-či/ podľa náplne práce.

V zmysle metodického pokynu MŠ SR č. 401/1000-12 zo dňa 27. 03. 2000: Denné upratovanie – navlhko s čistiacim prípravkom:

 • triedy
 • odborné učebne
 • WC –misy a pisoáre, umývadlá, výlevky + dezinfekcia
 • chodby a schodištia – 2x po príchode žiakov do školy, po ich odchode zo školy + dezinfekcia
 • kancelárie, kabinety, zborovňa

Navlhko s čistiacim prípravkom sa denne upratujú aj pracovné plochy lavíc, stoličiek, umývadlá v triedach, odborných učebniach, kľučky dvier a odpadkové koše, ktoré sa súčasne dezinfikujú.

Týždenne:

 • navlhko pomocou čistiacich prostriedkov obkladačky, olejové nátery dverí, parapety a ostatný nábytok v učebniach, vykurovacie telesá

Mesačne:

 • čistenie kobercov namokro – tepovanie

( koberce sa nachádzajú len v kabinetoch )

Šesťmesačne:

Ročne:

 • ošetrenie a leštenie nábytku
 • umývanie okien
 • umývanie radiátorov
 • čistenie zvislých žalúzií

– čistenie žiarivkových svietidiel stropných ( počas letných prázdnin )

Spôsob výkonu ochrannej dezinfekcie je nasledovný: používajú sa prostriedky Savo a Bref WC- gél dezinfekcia, ktoré sa nariedia na účinnú koncentráciu (2%). Roztokom sa poumývajú určené plochy, po umytí sa počká 20 min. a vykoná sa opláchnutie umytých plôch vodou. Pomôcky na upratovanie sú rozdelené podľa účelu osobitne na WC, podlahy a osobitne na pracovné plochy a nábytok, okná.

Čistiace pomôcky sa denne čistia horúcou vodou a dezinfikujú.

Tabuľka – Udržiavanie čistoty a poriadku v jednotlivých priestoroch

Priestor Frekvencia a spôsoby upratovania
bežné čistenie – denne raz týždenne veľké upratovanie

raz za rok

UČEBNE dôkladné vyvetranie,

vyprázdnenie odpadkových košov,

zotretie podlahy navlhko

umytie podlahy teplou vodou s prísadou

dezinfekčného prostriedku,

utretie prachu zo všetkého zariadenia

ometenie stien, vyčistenie

osvetľovacích telies,

vyčistenie vykurovacích telies,

umytie okien a okenných rámov,

umytie dverí,

umytie drevených obkladov,

čistenie soklov na chodbách

KABINETY

A KANCELÁRIE

dôkladné vyvetranie,

vyprázdnenie odpadkových košov,

zotretie podlahy navlhko, resp. vyčistenie koberca vysávačom

umytie podlahy teplou vodou s prísadou

dezinfekčného prostriedku,

utretie prachu zo všetkého zariadenia

CHODBY dôkladné vyvetranie,

vyprázdnenie odpadkových košov,

umytie podlahy teplou vodou s prísadou

dezinfekčného prostriedku

ŠATNE dôkladné vyvetranie,

vyprázdnenie odpadkových košov,

zotretie podlahy navlhko

umytie podlahy teplou vodou s prísadou dezinfekčného prostriedku,

utretie prachu zo všetkého zariadenia

SPRCHY, WC umytie priestorov sprchovacích zariadení, sedadiel WC, kľučiek

a ovládacích častí toaliet a pisoárov teplou vodou s prísadou dezinfekčného prostriedku,

vyčistenie umývadiel a keramických obkladov okolo nich

dôkladné umytie priestorov

a príslušenstva teplou vodou s prísadou dezinfekčného prostriedku

Hlavný majster zabezpečuje údržbu a opravy:

 1. Sanitárneho zariadenia:
  • upevnenie voľného umývadla, záchodovej misy, zrkadla, konzol, vešiakov, výmena, resp. oprava vodovodného kohúta, oprava sprchy; vyčistenie sifónov, vyčistenie podlahových a strešných vpustí, čistenie šachty;
 1. Elektrického zariadenia:
  • výmena žiariviek, štartéra, výmena vypínačov a zásuviek, výmena poistiek, výmena krytov osvetľovacích telies;
 2. Kovaní a zámkov:
  • oprava, výmena kľučiek na dverách a oknách, oprava, výmena štítkov, zámkov, vložiek do zámkov a kľúčov na dverách, evidencia kľúčov a ich rozmnožovanie podľa potrieb a pokynov nadriadeného;

Pred začiatkom a po skončení pracovnej zmeny školník/-čka/:

 • otvára hlavný vchod do budovy školy v pracovných dňoch o 7.00 h;
 • uzatvára všetky okná a vchody;
 • kontroluje vypnutie všetkých spotrebičov;
 • kontroluje, či netečie voda, prípadné okamžite zabezpečí odstránenie závady ;
 • uzatvára všetky vchody do budovy školy v pracovných dňoch o 16.00 h resp. podľa
 • zabezpečuje prístup do školy osobám vykonávajúcim službu centrálnej ochrany objektu na základe signalizácie narušenia

Rozsiahlejšie opravy sa vykonávajú prostredníctvom špecializovaných firiem.

4. Starostlivosť o vonkajšie priestory

Kosenie trávnatých plôch a orezávanie stromov v areáli školy zabezpečuje hlavný majster.

5. Zneškodňovanie tuhého odpadu

V každej triede, odbornej učebni, v kabinetoch, v administratívnych miestnostiach, na chodbách a na WC sú odpadové koše, z ktorých je odpad denne vynášaný do kontajneru. Koše sú opatrené hygienickým vreckom. Odpady z miestností školy vynáša upratovačky/-či/ do odpadových nádob ( 2 veľkoobjemové kontajnery ), ktoré sú umiestnené na vonkajšom stanovišti priestoru školského dvora a ktoré sa pravidelne 3 krát týždenne odvážajú. Odvoz tuhého odpadu zabezpečuje firma OLO, a.s. Bazová 6, 824 74 Bratislava. Čistenie a dezinfekciu odpadových nádob zabezpečuje firma OLO. Za pravidelný odvoz odpadu zodpovedá školníčka.

D Pokyny pre zamestnancov a zabezpečenie trvalého dozoru nad žiakmi

V čase vyučovania vykonávajú dozor nad žiakmi vyučujúci. Mimo vyučovania vykonávajú pedagogickí zamestnanci dozor nad žiakmi pred vyučovaním, cez prestávky, po skončení vyučovania a pri organizovaní celoškolských akcií. Pedagogický dozor sa sústredí najmä na to, aby žiaci dodržiavali školský poriadok počas prestávok a kontrolujú najmä, aby žiaci v priestore budovy školy nefajčili. Zabezpečuje sa dodržiavanie metodického usmernenia. MŠ SR č. 7/2006-R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách.

E Pokyny pre návštevníkov

Všetky cudzie osoby, ktoré navštívia školu za určitým cieľom – osobný, služobný, vrátničk/čka školy zapíše do Knihy návštev ( meno, priezvisko a poznačí čas príchodu, účel návštevy ). Pri odchode cudzej osoby súčasne vrátnička poznačí do Knihy návštev čas jej odchodu z budovy školy.

Pre žiakov a verejnosť sú stanovené termíny úradných a konzultačných hodín počas školského roku nasledovné:

Pondelok 8.00 – 15.00

Utorok 8.00 – 15.00

Streda 8.00 – 15.00

Štvrtok 8.00 – 15.00

Piatok 8.00 – 15.00

Počas prázdnin: Pracovné dni: 9.00 – 11.00

F Plán opatrení pre prípad mimoriadnych udalostí a havárií

Revízie protipožiarnych zariadení, elektrozariadenia, bleskozvodov sa vykonávajú podľa plánu revízií v zákonom stanovených lehotách.

Pre prípad mimoriadnej epidemiologickej situácie je za školu poverená kontaktná osoba. Prostredníctvom nej sa v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave, zabezpečuje potrebné aktivity – informovanosť žiakov, informovanosť rodičov, spolupráca s lekármi primárnej zdravotnej starostlivosti pre deti a dospelých , výkon ohniskovej dezinfekcie a iné. V prípade iných mimoriadnych udalostí je zodpovedný a kontaktnou osobou je riaditeľ školy. V jeho neprítomnosti zástupca riaditeľa školy.

G Telefónne čísla tiesňových volaní

Rýchla lekárska pomoc ……………………………… 112/155
Poliklinika pre dorast, Vajnorská 40 ……………. 02/4920 2511
Požiarny útvar ………………………………………….. 112/150
Policajný zbor ………………………………………….. 112/158

ZSE Bratislava …………………………………….. montéri – 0850 333 999 (poruchy: 0800 111 567)

Bratislavská vodárenská spoločnosť………Call centrum – 0850 123 122 (poruchy: 0800 121 333)

Plynárne ……………………………………….. zákaznícka linka – 0850 111 36 (poruchy: 0850 111 727)

Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, Ružinovská 8 ……02/43338286 Hygiena detí a mládeže ……………………………. 02/4928 4111

H Uplatňovanie zákona NR SR č. 377/2004 Z. z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, znenie podľa úpravy č.465/2005 v znení neskorších predpisov

Na škole sa rešpektuje zákaz fajčenia. Na vstupnej bráne budovy školy je na dobre viditeľnom mieste umiestnený nápis „ Zákaz fajčenia v celej budove školy “ v zmysle Zákona č. 377/2004 Z. z. Zamestnávateľ kontroluje zamestnancov a pedagogickí zamestnanci žiakov. Pri zistení porušovania zákazu fajčenia sa tento priestupok nahlasuje regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Bratislave.

Záverečné ustanovenia

 • Tento prevádzkový poriadok upravuje činnosť Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20, 826 01 Bratislava a nadobúda účinnosť dňom vydania posudku k prevádzkovému poriadku Regionálnym úradom verejného zdravotníctva.
 • Do 30 dní od vydania posudku budú s prevádzkovým poriadkom Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20, 826 01 Bratislava oboznámení všetci zamestnanci školy
 • Každá zmena, ktorá sa udeje v prevádzke Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20, 826 01 Bratislava a je v schválenom prevádzkovom poriadku upravená, bude zaznamenaná a návrh na zmenu prevádzkového poriadku bude predložený Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva na schválenie.

Prílohy: Prevádzkové poriadky dielní a odborných učební

V Bratislave dňa 02.09.2020

Mgr. Ján Horecký

riaditeľ školy

Prevádzkový poriadok SSOŠdescargar-pdf_icono