Kurzy ďalšieho vzdelávania

 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo Súkromnej SOŠ akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 12 ods. 6 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Akreditovaný vzdelávací program je ukončený záverečnou skúškou a úspešnému absolventovi bude vydané podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Zoznam akreditovaných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania:

Názov odboru vzdelávania Informácie o kurze Doba trvania vzdelávania Číslo potvrdenia o akreditácii
Maliar NEOTVÁRAME 360 hodín 2752/2012/154/3
Autoopravár-mechanik INFO 360 hodín 2752/2012/154/2
Strojný mechanik NEOTVÁRAME 360 hodín 2752/2012/154/1
Murár INFO 500 hodín 2752/2014/21/1
Stolár INFO 500 hodín 2752/2014/21/3
Inštalatér INFO 500 hodín 2752/2014/21/6
Stavebný klampiar NEOTVÁRAME 500 hodín 2752/2014/21/2
Tesár NEOTVÁRAME 500 hodín 2752/2014/21/4
Strechár INFO 500 hodín 2752/2014/21/5
Elektromechanik INFO 500 hodín 2752/2014/21/7

Aktuálne kurzy

prehľad aktuálnych KURZOV

 

Základné informácie:

Vzdelávací program s dobou trvania 360 hodín je rozdelený na 300 hodín praktickej prípravy a 60 hodín teoretickej prípravy. Vzdelávací program s dobou trvania 500 hodín je rozdelený na 350 hodín praktickej prípravy a 150 hodín teoretickej prípravy. Praktická príprava sa vykonáva dennou formou v dielenských priestoroch Súkromnej SOŠ alebo na zmluvných pracoviskách. Teoretická príprava sa realizuje prezenčnou a dištančnou formou štúdia.

Každý záujemca o vzdelávací program v písomnej žiadosti, musí uviesť tieto údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, adresu bydliska a názov odboru vzdelávania.

Forma prípravy: individuálne konzultácie, prípadne skupinová výuka
Forma ukončenia: záverečná skúška.

 

Bližšie informácie:

Žiadosť o zaradenie do kurzu

 

Potvrdenie o konaní praxe

 

Zodpovedný Mgr. Ján Horecký
Tel.: 0903 409 825
Mail: horecky@sous-ruzinov.sk