Štatút školy

Súkromná stredná odborná škola

Exnárova 20, 826 01 Bratislava

Š T A T Ú T   Š K O L Y

V Bratislave 08/2023
zmeny a doplnenie štatútu

Táto listina je základnou právnou normou charakterizujúcou jej vznik, právne postavenie, základné úlohy a poslanie Súkromnej strednej odbornej školy, Exnárova 20, 826 01 Bratislava.

I. ČASŤ

Úvodné ustanovenie

Súkromná stredná odborná škola (ďalej len Škola) na Exnárovej 20 v Bratislave vznikla 01.07.2008 na základe rozhodnutia Ministerstva školstva SR o zaradení do siete zo dňa 21.3.2008 číslo CD-2008-5040/10661-1:917 a následne rozhodnutia č.CD-2009-19318/2647-1:917 zo dňa 6.2.2009 a rozhodnutia o zmene v sietí – zmena adresy školy pod číslom 2012-6672/18232:2-916 zo dňa 6.6.2012.

Škola je samostatný právny subjekt – nezisková organizácia s pôsobnosťou na úseku stredného odborného školstva na základe zriaďovacej listiny zo dňa 20.2.2009 a 01.04.2010 a následne po úprave zo dňa 01.09.2012. Zriaďovateľom Školy je UniTrade Institute s.r.o., Kladnianska 12, 821 05 Bratislava.

Škola na základe zriaďovacej listiny zo dňa 01.04.2010 vystupuje vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov, v zmysle § 1, ods. 1 zákona číslo 171/1990 Zb. v znení neskorších úprav, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 29/1984 Zb. o sústave základných a stredných škôl.

Škole bolo pridelené identifikačné číslo organizácie /IČO:/ 00681881 a daňové identifikačné číslo 2020865187.

.

II. ČASŤ

Poslanie školy

Škola vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti zabezpečuje žiakom teoretické vyučovanie a praktické vyučovanie. Škola zabezpečuje prípravu mládeže na povolanie v učebných a študijných odboroch, vrátane maturitných a záverečných skúšok. Ďalej zabezpečuje rekvalifikačné, špecializačné a iné vzdelávacie aktivity v zmysle akreditácie MŠ SR. Škola v súlade s platnou legislatívou vykonáva v rámci svojej činnosti hospodársku činnosť, za účelom získania doplnkových mimorozpočtových zdrojov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu a zabezpečenie odborného výcviku.

 1. Pri svojej činnosti Škola spolupracuje v zmysle platných zákonov a noriem s inými subjektmi ako sú Ministerstvo školstva SR, NIVAM, Reg. úrad školskej správy v BA a iné profesijné a odborné združenia.

III. ČASŤ

Organizácia a orgány školy

Riaditeľ školy

 1. Na čele Školy stojí riaditeľ, ktorý je štatutárnym orgánom školy, ktorého menuje a odvoláva Zriaďovateľ.
 2. Riaditeľ zastupuje školu navonok a je oprávnený ju zastupovať vo všetkých právnych a ostatných vzťahoch voči akýmkoľvek tretím tuzemským a zahraničným subjektom.
 3. Riaditeľ rozhoduje o účelnom a hospodárnom využívaní finančných prostriedkov školy a školského zariadenia a tiež o personálnom obsadení jednotlivých pozícií v rámci koly.
 4. Riaditeľ je povinný predložiť Zriaďovateľovi najmenej raz do roka informácie o zásadných zámeroch vedenia Školy na budúce obdobie, ako aj o predpokladanom vývoji stavu školy a na žiadosť Zriaďovateľa aj písomnú správu o stave podnikateľskej činnosti a o majetku Školy v porovnaní s predpokladaným vývojom.
 5. Riaditeľ je tiež povinný bezodkladne informovať Zriaďovateľa o všetkých skutočnostiach, ktoré môžu podstatne ovplyvniť postavenie a činnosť Školy. Riaditeľ je povinný podávať v požadovanom rozsahu doplňujúce informácie k predloženým správam.
 6. Do pôsobnosti riaditeľa patrí predovšetkým:

  1. riadenie bežných záležitostí školy,
  2. prijímanie a uvoľňovanie zamestnancov školy, určovanie ich mzdy a pracovnej náplne, uzatvárať iné ako štandardne schválené pracovné zmluvy môže len so súhlasom Zriaďovateľa,
  3. vedenia predpísanej evidencie a účtovníctva školy,
  4. uzatváranie zmlúv v rámci obvyklého hospodárenia školy, avšak ak záväzok Školy na plnenie z takejto zmluvy presahuje hodnotu 5.000,00 EUR len so súhlasom Zriaďovateľa,
  5. uzatváranie leasingových zmlúv a nájomných zmlúv, pričom pri leasingových zmluvách, kde predmet leasingu je vyšší ako 1.500,00 EUR a nájomných zmluvách, kde celková cena za ročný nájom je vyššia ako 1.500,00 EUR len so súhlasom Zriaďovateľa a v súlade s organizačnými predpismi školy,
  6. povinnosť informovať Zriaďovateľa o záležitostiach školy, ak o to Zriaďovateľ požiada,
  7. vykonávanie rozhodnutí Zriaďovateľa,
  8. rokovať s bankami a inými finančnými inštitúciami a prevzatí úverov a pôžičiek a podpisovať súvisiace zmluvy, avšak ak záväzok Školy na plnenie z takejto zmluvy presahuje hodnotu 2.000,00 EUR len so súhlasom Zriaďovateľa,
  9. uzatváranie zmlúv na nákup a predaj investičného majetku, avšak pri investičnom majetku, ktorého hodnota bez dane z pridanej hodnoty je väčšia ako 1.500,00 EUR len so súhlasom Zriaďovateľa,
  10. uzatváranie zmlúv na predaj hmotného investičného majetku, vrátane zmlúv týkajúcich sa zaťažovania alebo scudzovania nehnuteľností, avšak len so súhlasom Zriaďovateľa,
  11. uzatváranie darovacích zmlúv, úverových zmlúv, zmlúv o pôžičke, ručiteľských zmlúv, záložných zmlúv a zmlúv o zabezpečovacom prevode práva avšak len so súhlasom Zriaďovateľa,
  12. zriadiť účet Školy v banke, poskytnúť, obmedziť alebo zrušiť právo disponovať s účtom Školy pre tretiu osobu, zrušiť účet Školy v banke, avšak vždy len so súhlasom Zriaďovateľa.
 7. Riaditeľ zodpovedá v zmysle zákona 596/2003 Z.z. o štátnej správe a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov za:

  1. dodržiavanie štátnych vzdelávacích programov určených pre školu, ktorú riadi,
  2. vypracovanie a dodržiavanie školského vzdelávacieho programu a výchovného programu,
  3. vypracovanie a dodržiavanie ročného plánu ďalšieho vzdelávania pedagogických zamestnancov,
  4. dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré súvisia s predmetom činnosti školy alebo školského zariadenia,
  5. každoročné hodnotenie pedagogických a odborných zamestnancov,
  6. úroveň výchovno-vzdelávacej práce školy alebo školského zariadenia,
  7. rozpočet, financovanie a efektívne využívanie finančných prostriedkov určených na zabezpečenie činnosti školy alebo školského zariadenia,
  8. riadne hospodárenie s majetkom v správe alebo vo vlastníctve školy alebo školského zariadenia,
  9. predkladá personálne návrhy na obsadenie jednotlivých pracovných pozícií školy,
  10. riaditeľa školy zastupuje v jeho neprítomnosti zástupca v rozsahu stanovenom Organizačným poriadkom, alebo osoba ním splnomocnená.

Zástupcovia riaditeľa školy

zástupcov riaditeľa menuje a odvoláva riaditeľ školy,

Zamestnanci školy

Zamestnanci školy sú pedagogickí zamestnanci, ktorí majú odbornú a pedagogickú spôsobilosť a sú bezúhonní, ďalej nepedagogickí zamestnanci a externí zamestnanci,

Pracovno-právne vzťahy sa riadia všeobecne záväznými právnymi predpismi a v súlade so Zákonníkom práce.

.

IV. ČASŤ

Záverečné ustanovenia

tento štatút nadobúda účinnosť dňom 1. augusta 2023.

.

Za zriaďovateľa: UniTrade Institute s.r.o.

konateľ spoločnosti : Juraj ADAMČÍK

.

ŠTATÚT školy