Zriaďovacia listina

Doplnenie a úprava zriaďovacej listiny

zo dňa 01.07.2008 následne zo dňa 20.02.2009 a následne zo dňa 01.09.2012

Úplné znenie

Článok I.

 1. Na základe rozhodnutia Ministerstva školstva Slovenskej republiky v Bratislave (Ďalej len MŠ SR), sekcie regionálneho školstva zo dňa 06.06.2012, číslo 2012-6672/18232:2-916 o zmene v sietí – zmena adresy školy zo Súkromná stredná odborná škola, Ružinovská 1, 826 01 Bratislava na Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01 Bratislava v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky.
 2. V zmysle § 15 ods. 3 písm. a), b) § 16 ods. 6, § 19, §22 zákona č. 596/2003 o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a zákona č. 597/2003 o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení,

zriaďuje sa

Súkromná stredná odborná škola

Exnárova 20, 826 01 Bratislava

V zmysle § 22 ods. 2 zákona 596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve, v znení neskorších predpisov:

 1. Zriaďovateľ: UniTrade Inštitúte s.r.o., Kladnianska 12, 821 05 Bratislava
 2. Názov školy: Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01 Bratislava
 3. Vyučovací jazyk: slovenský
 4. Forma hospodárenia: nezisková organizácia
  Zriaďovateľ udelil škole právnu subjektivitu v zmysle zákona 245/2008 Z.z., §27 ods. 6
 5. Dátum zriadenia školy: 01.07.2008
 6. Vymedzenie základných verejnoprospešných činností, pre ktoré sa škola zriaďuje a predmet činnosti:

  1. Škola vo svojej výchovno-vzdelávacej činnosti zabezpečuje teoretické vyučovanie, praktické vyučovanie a výchovu mimo vyučovania v učebných a študijných odboroch zaradených do siete.
  2. Podľa požiadaviek občanov, orgánov a právnych subjektov škola zabezpečuje prípravu mládeže na povolanie, vrátane maturitných a záverečných skúšok v študijných a učebných odboroch, pre ktoré má zodpovedajúce materiálne a personálne podmienky, ďalej zabezpečuje rekvalifikačné, špecializačné a iné vzdelávacie aktivity v zmysle akreditácie MŠ SR podľa zamerania školy.
  3. Škola bude vykonávať vzdelávacie aktivity a rekvalifikácie na základe povolenia Ministerstva školstva SR.
 7. Označenie štatutárneho orgánu :
  Riaditeľ školy, ktorého menuje a odvoláva z funkcie zriaďovateľ školy.
  Postavenie riaditeľa školy bude upravené samostatným predpisom zriaďovateľa školy.
 8. vecné a finančné vymedzenie majetku upravuje štatút, ktorý vydá zriaďovateľ školy.
 9. čas, na ktorý sa škola zriaďuje : škola sa zriaďuje na dobu neurčitú.
 10. dátum a číslo rozhodnutia MŠ o zaradení do siete: Rozhodnutie zo dňa 27.3.2008, číslo CD- 2008-5040/10661-1:917 a následne na základe Rozhodnutia číslo CD-2009-19318/2647- 1:917 o zmene názvu a sídla zriaďovateľa Súkromnej strednej odbornej školy, Ružinovská 1, 826 01 Bratislava z Opera Reform Delta s.r.o., Trenčianska 56/A, Bratislava na UniTrade Inštitúte s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky a následne.

Bratislava dňa 31.07.2023

Bc. Daniel Kučera
konateľ spoločnosti UniTrade Inštitúte s.r.o.

 Zriaďovacia listina