Rada školy

Pôsobnosť a poslanie rady školy

(1) Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(2) Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

Činnosť rady školy

(1) Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školských zariadení.

(2) Rada školy

  1. a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy
  2. b) navrhuje zriaďovateľovi školy na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
  3. c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
  4. d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) a c) a § 5 ods. 7

ZOZNAM ČLENOV

Školský rok 2023/2024    Počet členov rady školy: 11    Stretnutie: 4 x ročne

Ing. Ľubomíra Števove predseda RŠ
Bc. Daniel Kučera podpredseda RŠ
Juraj Adamčík člen RŠ
Kristína Adamčíková člen RŠ
Štefan Slovák člen RŠ
Hajnalka Beniánová člen RŠ
Oľga Kováčová člen RŠ
Jozef Konrád člen RŠ
Mgr. Jana Sisková člen RŠ
Tatiana Švecová člen RŠ
Jakub Jelenčiak člen RŠ

 

Zápisnica RŠ 28.9.2023

Zápisnica RŠ 18.10.2023

Zápisnica RŠ 22.11.2023