Rada školy

Pôsobnosť a poslanie rady školy

(1)     Rada školy je ustanovená podľa § 24 zákona č. 596/2003 Z. z. a vyhlášky Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 291/2004 Z. z., ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom a finančnom zabezpečení.

(2)     Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy a záujmy žiakov, rodičov, pedagogických zamestnancov a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania. Plní tiež funkciu verejnej kontroly, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy a školských zariadení.

Činnosť rady školy

(1)     Rada školy sa vyjadruje ku všetkým závažným skutočnostiam, ktoré sa vzťahujú k práci školy a školských zariadení.

(2)     Rada školy

 1. a) uskutočňuje výberové konanie na vymenovanie riaditeľa školy
 2. b) navrhuje zriaďovateľovi školy na základe výberového konania kandidáta na vymenovanie do funkcie riaditeľa
 3. c) predkladá návrh na odvolanie riaditeľa alebo sa vyjadruje k návrhu na odvolanie riaditeľa; návrh na odvolanie riaditeľa predkladá vždy s odôvodnením
 4. d) vyjadruje sa ku koncepčným zámerom rozvoja školy alebo školského zariadenia, k návrhu na zrušenie školy a školského zariadenia a ku skutočnostiam uvedeným v § 3 ods. 8 písm. b) a c) a § 5 ods. 7

ZOZNAM ČLENOV RADY ŠKOLY 2019 / 2020

Počet členov:       11

Stretnutie:             4 x ročne

 1. Mgr. Marianna Federičová         predseda Rady školy
 2. Vít Rakús                                        podpredseda Rady školy
 3. Ing. Pavol Hanuska                      člen rady
 4. Bc. Daniel Kučera                         člen rady
 5. Juraj Adamčík                               člen rady
 6. Kristína Švecová                          člen rady
 7. Štefan Slovák                                člen rady
 8. Denis Pišoja                                   člen rady
 9. Monika Pišojová                          člen rady
 10. Silvia Novoveská                         člen rady
 11. Anna Káčerová                            člen rady

V zmysle zákona NR SR č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a na základe Vyhlášky MŠ SR z 15.4.2004 č. 291/2004 Z.z. po zániku členstva Mgr. Horeckého v Rade školy riaditeľ školy vyhlásil Voľby do Rady školy. Voľba predsedu do Rady školy sa uskutočnila dňa 13. novembra 2019 o 14:15. Za novú predsedkyňu Rady školy bola zvolená Mgr. Marianna Federičová.

Priebeh volieb predsedu do Rady školy:

Za nového predsedu boli navrhnutí dvaja kandidáti, ktorí svoju kandidatúru odsúhlasili svojim podpisom – Mgr. Marianna Federičová a Mgr. Milan Koiš. Hlasovania sa zúčastnilo 22 oprávnených voličov z teoretického úseku. Na základe hlasovania sa novou predsedníčkou stala Mgr. Marianna Federičová s počtom hlasom 13, na druhom mieste sa umiestnil Mgr. Milan Koiš s počtom hlasov 6. Traja voliči sa zdržali hlasovania. Mgr. Marianna Federičová bude novou predsedníčkou od 20.11.2019.

Po voľbách volebná komisia skonštatovala, že všetky hlasovacie lístky sú platné.

Dňa 04. decembra 201915,30 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Rady školy.

Program :

 1. Vyhodnotenie výchovno-vzdelávacej činnosti v školskom roku 2018/2019
 2. Organizačné zmeny v obsadení RŠ
 3. Školský výchovno-vzdelávací program pre školský rok 2019/2020 a jeho personálne zabezpečenie
 4. Návrh plánu práce Rady školy na rok 2020

Rada školy prejednala a odporučila vyhodnotenie správy riaditeľom školy Mgr. Gibejom zriaďovateľovi školy.

Zápisnica

Doplňujúce voľby – zápisnica