Združenia

Rada školy    Zamestnanecká rada    Rodičovské združenie    Žiacka rada    Fond školy

Rada školy

Rada školy je iniciatívnym a poradným samosprávnym orgánom, ktorý vyjadruje a presadzuje verejné záujmy, záujmy žiakov, rodičov, pedagogických a ostatných zamestnancov školy v oblasti výchovy a vzdelávania.

Rada školy plní funkciu verejnej kontroly práce vedúcich zamestnancov školy, posudzuje a vyjadruje sa k činnosti školy z pohľadu školskej problematiky.

Základným normatívno-organizačným predpisom je Štatút rady školy. Upravuje úlohy rady školy, rokovania rady školy, vzťah rady školy k orgánom miestnej štátnej správy a zriaďovateľovi, práva, povinnosti a zodpovednosť členov rady školy, pravidlá volieb a spôsob doplňovania jej členov.

Rada školy bola zriadená dňom 9.11.2016.

Kontakt: tel.: + 421 2 32 11 80 52, mail: slovakova.exnarova@gmail.com

P.č. meno a priezvisko delegovaný/zvolený zástupca funkcia
1 Mgr. Jana Slováková
za pedagogických zamestnancov predsedníčka
2 Štefan Slovák za pedagogických zamestnancov člen
3 Kristína Švecová za nepedagogických zamestnancov člen
4 Hajnalka Beniánová za rodičov člen
5 Katrin Ilieva za rodičov člen
6 Mgr. Jana Sisková za rodičov člen
7 Tomáš Bortlík za žiakov člen
8 Ing. Pavol Hanuska za zriaďovateľa člen
9 Bc. Daniel Kučera za zriaďovateľa člen
10 Juraj Adamčík za zriaďovateľa člen
11 Vít Rakús za profesijné organizácie člen