Základné informácie o škole

Školský rok 2023/2024

V školskom roku 2023/2024 študuje v škole 370 žiakov v 16 triedach, z toho sú 2 triedy (47 žiakov) v 2-ročnom nadstavbovom maturitnom štúdiu, ktoré škola poskytuje absolventom učebných odborov. Súčasťou školy sú IKT učebne, dielne, telocvičňa so stolným tenisom, posilňovňa, vonkajšie átrium, basketbalové ihrisko, možnosť využiť internát a jedáleň. Momentálne škola zamestnáva 46 zamestnancov.

Vedenie školy pracuje v školskom roku 2023/2024 v tomto zložení:

  • Mgr. Ján Horecký (riaditeľ školy)
  • Ing. Eva Šimková (zástupkyňa riaditeľa školy)
  • Mgr. Jana Slováková (zástupkyňa riaditeľa školy)
  • Mgr. Ján Belko (hlavný majster odborného výcviku)
  • Kristína Adamčíková (tajomníčka školy)

.

Predstavenie školy:

Naša škola umožňuje štvorročné štúdium s maturitou v troch študijných odboroch:

2682 K Mechanik počítačových sietí, 3776 K 01 Mechanik lietadiel a 6405 K Pracovník marketingu. Okrem maturitného vysvedčenia absolventi týchto odborov získajú aj výučný list.

Podrobnejší popis študijných odborov nájdete tu:

https://www.sous-ruzinov.sk/studijne-odbory/

.

Taktiež ponúkame trojročné štúdium s výučným listom v štyroch učebných odboroch:

2487 H 01 Autoopravár – mechanik, 3355 H Stolár, 3678 H inštalatér a 2683 H 11

Elektromechanik – silnoprúdová technika.

Podrobnejší popis učebných odborov nájdete tu:

https://www.sous-ruzinov.sk/ucebne-odbory/

.

Na trojročné štúdium učebných odborov môže nadväzovať dvojročné nadstavbové štúdium s maturitou:

3659 L Stavebníctvo, 2414 L 01 Strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení, 6403 L Podnikanie v remeslách a službách a 2675 L 02 Elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení.

Podrobnejší popis nadstavbového štúdia nájdete tu:

https://www.sous-ruzinov.sk/nadstavbove-studium/

.

Samozrejmosťou je cudzí jazyk, v našom prípade angličtina a ruština (mechanik lietadiel)

Absolventi SSOŠ Exnárka sú schopní samostatného ďalšieho rozvoja a štúdia odboru na základe získaných vedomostí v predmetoch všeobecnovzdelávacích a odborných. Ich príprava je zameraná aj na prípadné pomaturitné alebo vysokoškolské štúdium. Absolvent počas štúdia získa schopnosti a vedomosti, ktoré umožňujú uplatniť sa na pracovnom trhu na Slovensku i v zahraničí.

Vedenie školy 2023