Zamestnanecká rada

Rada školy    Zamestnanecká rada     Rodičovské združenie     Žiacka rada     Fond školy

 

Zamestnanecká rada pri Súkromnej SOŠ, Exnárova 20 v Bratislave bola ustanovená ako  orgán  zastupujúci všetkých zamestnancov.

Zamestnanci sú oprávnení prostredníctvom zamestnaneckej rady uplatňovať svoje práva vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu alebo obdobného pracovného vzťahu, ak zákon neustanovuje inak. Zamestnanecká rada má vo vzťahu k zamestnávateľovi právo na prerokovanie, a to aj v tých prípadoch, v ktorých odborový orgán má právo spolurozhodovania, ďalej právo na informácie a právo kontroly dodržiavania pracovnoprávnych predpisov.

P.č. meno a priezvisko delegovaný/zvolený zástupca funkcia
1 Ing. Mária Kostolná za pedagogických zamestnancov predseda
2 Ing. Andrea Dobošová za pedagogických zamestnancov člen
3 Ing. Želmíra Kováčiková za pedagogických zamestnancov člen
4 Miroslav Varga za pedagogických zamestnancov
majster odborného výcviku
člen
5 Kristína Adamčíková za nepedagogických zamestnancov člen