História školy

Naša škola zavŕšila 70 rokov svojej existencie. 70 rokov nie je pre existenciu školy málo. Keby ste si dnes chceli predstaviť prvého absolventa školy, stál by pred Vami sedemdesiatnik! Mnohí z Vás majú teda dedov podstatne mladších, ako sú dnes prví absolventi našej školy. Určite sa medzi Vami nájdu viacerí, ktorých otcovia, alebo dedovia sa vyučili remeslu na našej škole. Budeme veľmi radi, ak sa s týmto poznatkom podelíte aj so spolužiakmi, prípadne so svojimi učiteľmi.

Aby ste mali predstavu o tom, ako sa formovalo naše toho času Stredné odborné učilište stavebné Bratislava, uvádzame Vám pre informáciu základné údaje z jeho histórie:

1.4.1950
Utvorenie Strediska pracujúceho dorastu pri Československých stavebných závodoch v Bratislave. Pri zrode stáli páni Rudolf Marel – podnikový riaditeľ a Šimon Rakšáni, vedúci učňovského strediska. Stredisko malo v tom čase asi 1 000 učňov rôznych profesií pridruženej stavebnej výroby.

rok 1951
Vznik Správy pracujúceho dorastu, ktorá združovala učňovské strediská v Bratislave, Trnave, v Novom Meste nad Váhom, Trenčíne, Nitre a Nevericiach.

rok 1954
Zriadením Štátnych pracovných záloh sa vytvorilo Odborné učilište ŠPZ č.17, ktorého materským závodom bol n.p. Stavomontáže v Bratislave.

rok 1957
Rozhodnutím povereníka stavebníctva bolo Odborné učilište ŠPZ č.17 pričlenené k n.p. Pozemné stavby v Bratislave.

rok 1962
Začiatok výstavby komplexného areálu pre výchovu učňovského dorastu v Bratislave na Ostredkoch.
Areál Odborného učilišťa bol uvedený do prevádzky v roku 1965 a postupne sa dobudovával.
riaditeľ – Peter Zajíc /1962 – 1970/
riaditeľ – Pavol Verdonič /1970 – 1982/

rok 1976
V rámci prestavby čs. vzdelávacej sústavy vzniklo Stredné odborné učilište stavebné na vtedajšej Šmidkeho ulici.
riaditeľ JUDr. Pavol Drábik /1982 – 1990/

rok 1982
Vznik koncernu Stavebné závody Bratislava. SOU stavebné na Šmidkeho ul. sa stalo jednou z jeho organizačných jednotiek. V roku 1983 bolo k SOU stavebnému organizačne pričlenené učňovské stredisko Stavingu.

rok 1990
Zanikli Stavebné závody, š.p. Bratislava a SOU stavebné sa stalo odštepným závodom Pozemných stavieb, š.p. Bratislava.
riaditeľ – Ing. Oliver Lacika /1990 – 1991/

rok 1991
SOU stavebné na Ružinovskej ul. č.1 sa stalo samostatnou štátnou príspevkovou organizáciou, s právnou subjektivitou. Jej zriaďovateľom bolo Ministerstvo stavebníctva SR, neskôr Ministerstvo hospodárstva SR, potom Ministerstvo výstavby a verejných prác SR a Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR. V roku 2000 sa zriaďovateľom SOU sa stal Krajský úrad v Bratislave. Od roku 2002 je zriaďovateľom našej školy Bratislavský samosprávny kraj. SOU sa stalo zakladajúcim členom cechov strechárov, klampiarov a inštalatérov.
riaditeľ – Ing. Jozef Dečo /1991 – 1995/
riaditeľ – Ing. Pavel Jurík /1995 – 2004/

rok 2005
SOU stavebné na Ružinovskej ul. č.1 sa na základe rozhodnutia Ministerstva školstva a zriaďovateľa zlúčilo s SOU stavebným na Starej Vajnorskej 14 v Bratislave.
Za obdobie 55. rokov, výsledky práce SOU, či už zamestnancov, alebo žiakov boli veľa razy ocenené najvyššími štátnymi, rezortnými, podnikovými, odborárskymi a inými vyznamenaniami. V roku 2005 si SOU stavebné na Ružinovskej ul. č.1 pripomenulo 55.výročie svojho vzniku.
riaditeľka – Ing. Jana Hodúrová  /2005 – 2009/

rok 2008
SOU stavebné Bratislava sa transformovalo od 1. 7. 2008 na Súkromné SOU, Ružinovská 1, Bratislava.
Majiteľom objektov a novým zriaďovateľom školy sa stala súkromná firma Opera Reform Delta.
Do čela školy bol vymenovaný generálny riaditeľ Ing. Pavol Hanuska.
Ing. Jana Hodúrová zostala na funkcii riaditeľky školy. SOU pokračuje ďalej vo svojej činnosti.
Zostávajú zachované všetky odbory školy.
Veríme, že privatizáciou školy sa pre ňu otvorili  nové perspektívy.
Od 1.9.2008 sa Súkromné SOU premenovalo /podobne ako iné SOU – na základe pokynov MŠ SR – na SOŠ /
na Súkromnú strednú odbornú školu (skr. Súkromná SOŠ).

rok 2009
Zmena názvu zriaďovateľa na UniTrade Institute s.r.o., Ružinovská 1, Bratislava.
Konateľmi spoločnosti sú Ing. Pavol Hanuska a Ing. Eduard Demjan.
Generálnym riaditeľom zostáva Ing. Pavol Hanuska.
Riaditeľ školy – Ing. Jaroslav Bažík (od 1.9.2009)

rok 2010
Zmena konateľa spoločnosti Unitrade Institute s r. o.
Konateľom spoločnosti je Ing.Pavol Hanuska.
Generálnym riaditeľom zostáva Ing.Pavol Hanuska.

rok 2011
Zriaďovateľ – Unitrade Institute s r. o.
Konateľom spoločnosti je Ing.Pavol Hanuska
Generálnym riaditeľom školy Ing.Pavol Hanuska

Riaditeľom školy Ing. Jaroslav Bažík

rok 2012
Zriaďovateľ – Unitrade Institute s r. o.
Konateľom spoločnosti je Ing.Pavol Hanuska
Generálnym riaditeľom školy Ing.Pavol Hanuska

Riaditeľom školy Ing. Jaroslav Bažík

Zmena od 01.09.2012 sídlo – adresa školy – Exnárova 20, Bratislava

rok 2014
Zriaďovateľ – Unitrade Institute s. r. o.
Konateľom spoločnosti je Ing.Pavol Hanuska
Generálnym riaditeľom školy Ing.Pavol Hanuska

Riaditeľom školy Mgr. Milan Gibej

rok 2020

Riaditeľom školy Mgr. Ján Horecký

Zmena od 18.05.2020