Odborná prax žiakov vo firmách

Žiaci vo firmách na odbornej praxi

Na našej škole odborný výcvik (odbornú prax) žiakov už viac ako 10. rokov zabezpečujeme dvomi spôsobmi, a to formou skupinovej výuky (žiaci I. ročníka) t.j. žiaci s majstrom odborného výcviku v školských dielňach a individuálnou výukou (žiaci II. – IV. ročníkov) t.j. formou prepojenia odbornej praxe žiakov priamo pri zákazkách a odborných prácach v organizáciách, spoločnostiach, firmách a živnostníkov (ďalej len „partneri“).

Medzi školou a partnermi pri týchto formách odbornej praxe sa vzájomne podpíše Dohoda o zabezpečení odbornej praxe vykonávanej priamo na prevádzkach, zákazkách alebo v priestoroch partnerov školy, pod priamym dohľadom a vedením povereného odborného pracovníka partnerov.

Majster o.v. spolupracuje a kontaktuje takto poverenú osobu partnerov ohľadne dochádzky, zabezpečovania pedagogických podkladov a dokladov. Partneri v rámci odbornej praxe po dohode so školou okrem iného poskytujú žiakom motivačné ohodnotenie formou finančnej odmeny za produktívne práce.

Táto forma vzdelávanie – odbornej praxe je primárne určené pre absolventov stredných odborných škôl. Štúdium sa sústreďuje na osvojenie si profesijného know-how a najmä praktických zručností.

Ambíciou takejto formy vzdelávania nie je vychovať odborníkov na jednu konkrétnu oblasť, ale svojím rozhľadom pokryjú aj príbuzné oblasti a zároveň sa vytvoria predpoklady pre dlhodobú udržateľnosť jednotlivých odborov.

V partnerstve našej školy a firmami vytvárame pre jednotlivé podniky, firmy a spoločnosti podmienky pre tieto formy vzdelávania v rámci prípravy odborníkov a špecialistov. Ide nielen o úrovne pripravenosti mladých ľudí pre prácu v globálnej firme, ale absolvent bude mať dostatočnú bázu technických znalostí i komunikačných zručností pre samostatnú prácu i priamy kontakt so zákazníkom. Vďaka odbornej praxi počas štúdia nadobudne aj reálne skúsenosti pri práci.

Podstatným príspevkom k takémuto vývoju je zostavenie profilov jednotlivých odborov, ktoré vychádzajú z potrieb praxe a bezprostredné zapojenie sa podnikov a ich zväzov do tohto vzdelávania, ako aj podpora podnikov pri jednoduchých a efektívnych podporných systémov (a to od podporných systémov cez vzdelávanie školiteľov a inštruktorov, až po pomoc pri nábore žiakov alebo pomoc vo forme učebných materiálov na odborné vzdelávanie).

Predovšetkým v podnikoch musí vzniknúť presvedčenie a musia pochopiť, že dostávajú do svojich rúk možnosť vychovať si pomocou tejto formy vzdelávania vo vlastnom podniku odborne pripravených a vzdelaných absolventov.

 


dochádzka žiakov prax vo firmách

Dochádzka žiakov – tlačivo na prevzatieexcel logo

Vyúčtovací list prax žiakov vo firmách

Vyúčtovací list – tlačivo na prevzatieexcel logo