Kritéria prijatia na štúdium

Kritérium prijatia žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024

PLÁN POČTU PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2023/2024

V súlade s § 64 ods. 2) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol predložený a schválený zriaďovateľom školy 15.6.2022, úradom BSK 30.6.2022 návrh počtu tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2023-2024 takto:

 

3 – ročné učebné odbory (záverečná skúška = výučný list)

bez prijímacích skúšok

 

Kód

Názov školského vzdelávacieho programu

plánovaný počet prijatých žiakov

2487H01

autoopravár – mechanik

30

2683H11

elektromechanik-silnoprúdová technika

15

3355H

stolár

15

3678H

inštalatér

15

3684H

strechár 

12

4 – ročné študijné odbory (maturitná skúška = maturita a výučný list)

s prijímacími skúškami

 

Kód

Názov školského vzdelávacieho programu

plánovaný počet prijatých žiakov

2682 K

mechanik počítačových sietí

30

3776K01

mechanik lietadiel-mechanika

14

6405K

pracovník marketingu

17

———————————————————————————————————————–

SPOLU: 136 žiakov

Odbory 2487 H 01 autoopravár – mechanik a 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika – vyžadujú doložiť Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti študovať príslušný odbor:

Viď príloha č.5

 

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024

a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 takto:

1. termín: 4. máj a v prípade potreby (vzhľadom na počet uchádzačov) aj 5. máj 2023

2. termín: 9. máj a v prípade potreby (vzhľadom na počet uchádzačov) aj 10. máj 2023

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia z predmetov:

slovenský jazyk a literatúra

matematika

 

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Ďalší termín

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka je 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023

(23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2023/2024

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

 

1.1. Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4-x). (4-x), kde x je známka.

Slovenský jazyk a literatúra

Matematika.

 

1.2. Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledu- júceho vzťahu: počet bodov = 2. (4-x). (4-x), kde x je známka.

Doplnkový predmet prvý: Anglický jazyk.

 

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu {0;100} bodov.

 

3. 1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ) MAT, FYZ, alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

Okresné kolo (SJL, ANJ, MAT, FYZ, technická olympiáda, Pytagoriáda)

1.miesto (25 b)

2.miesto (20 b)

3.miesto (15 b)

4.miesto (10 b)

5.miesto (5 b)

 

Krajské kolo (SJL, ANJ, MAT, FYZ, technická olympiáda, Pytagoriáda

1.miesto (50 b)

2.miesto (40 b)

3.miesto (30 b)

4.miesto (20 b)

5.miesto (10 b)

 

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotnia podľa profilácie strednej školy – 70 bodov.

 

3.3 Jedno vlastné kritérium strednej školy – prijímacia skúška zo SJL a MAT

Jedno vlastné kritérium strednej školy sa započítava do celkového hodnotenia

podľa profilácie strednej školy.

 

3.3.1 Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry – test

písomnou formou, obsah a rozsah v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardami.

Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak vo vedomostnom písomnom teste dosiahne najmenej 30 bodov (max.100).

 

3.3.2 Prijímacia skúška z matematiky – test

písomnou formou, obsah a rozsah v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardami.

Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak v matematickom písomnom teste dosiahne najmenej 30 bodov (max.100).

 

4. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač,

ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú

schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

 

PRIJATIE NA ŠTÚDIUM BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY na 4 – ročné odbory

Riaditeľom stredných škôl, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie, novela školského zákona umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač výsledkov v testovania 9 – 2023 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky dosiahol úspešnosť aspoň 80 % .V tomto prípade priloží uchádzač o štúdium výsledky externého testovania spolu s prihláškou.

 

VSTUPNÉ ÚDAJE

– vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 

PREDPOKLADY PRIJATIA

 

1. Podanie prihlášky ( tlačivo vydá ZŠ )

Prihlášku môže uchádzač, alebo jeho zákonný zástupca podať na svojej ZŠ, ktorá je povinná ju do 20.marca 2023 poslať na adresu strednej školy.

Forma podania prihlášky je možná:

elektronicky (zadáva sa v systéme EduPage) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo

v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR – Print (iedu.sk) (od 01. januára 2023 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

1. Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa(v systéme EduPage) . Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.

2. Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do

20. marca 2023 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.

 

2. V prípade, že uchádzač je evidovaný u obvodného lekára ako osoba so zmenenou pracovnou schopnosťou, nechá si túto skutočnosť potvrdiť obvodným lekárom.

Zdravotný stav nesmie byť v rozpore s požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť uvedenú

v Školskom vzdelávacom programe našej školy. Potvrdenie od obvodného lekára je v tomto prípade potrebné predložiť riaditeľovi školy spolu s podanou prihláškou na štúdium.

 

3. Aktuálna správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie (CPPPaP).

     – predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

 

4. Žiak nesmie byť žiakom inej strednej školy.

 

5. Získanie nižšieho stredného vzdelania do 31. 8. 2023.

Doklad o získaní tohto vzdelania preukáže žiak na začiatku školského roka, v deň nástupu do strednej školy (koncoročné vysvedčenie zo základnej školy za 9. ročník).

 

POSTUP po zverejnení zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

1. Uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky a kritéria a budú na štúdium prijatí,bude zaslané rozhodnutie o prijatí najneskôr do 21. mája 2023 e-mailom alebo poštou.

 

2. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24. mája 2023 doručí do školy podpísané potvrdenie o nastúpení, či nenastúpení žiaka na štúdium, ktoré je na stránke školy v časti: „Ako sa prihlásiť na našu školu(tlačivá). https://www.sous-ruzinov.sk/ako-ist-na-strednu-skolu/

Potvrdenie môže zákonný zástupca odoslať nasledovne:

– naskenované alebo odfotené prostredníctvom e-mailu na sekretariát školy tajomnicka@sous-ruzinov.sk a zároveň poštou na adresu SSOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava

– alebo priniesť osobne na sekretariát školy a podpísať ho priamo v škole. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 

3. V prípade, že niektorí uchádzači na štúdium v stanovenom termíne nedoručia potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na školu do 21. mája 2023, riaditeľ školy môže zmeniť rozhodnutia o neprijatí a na uvoľnené miesta prijať žiakov, ktorí pôvodne prijatí neboli.

Pri tomto rozhodovaní bude riaditeľ postupovať podľa poradovníka.

 

POZNÁMKA:

Splnenie týchto podmienok a kritérií platí iba pre prijímanie uchádzačov s nástupom od 1. septembra 2023 do 1. ročníka štúdia.

Kritériá na prijímacie konanie uchádzačov do 1. ročníka SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava, platné pre školský rok 2023/2024, boli prerokované a schválené na pedagogickej rade 9.novembra 2022 a 29.11.2022 na Rade školy.

 

V Bratislave, 29. november 2022

 

Mgr. Ján Horecký

riaditeľ školy

 

PRÍLOHA č.0 – Kritéria prijatia na štúdium do 1. roč. na šk. rok 2023-24

PRÍLOHA č.1 – Prihláška na štúdium na strednej škole

PRÍLOHA č.2 – Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka na štúdium

PRÍLOHA č.3 – Vyhlásenie k podaniam, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

PRÍLOHA č.4 – Dotazník na zápis 2023-2024

PRILOHA č.5 – Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v odbore AUTOOPRAVAR alebo MECHANIK LIETADIEL

 

Vzorový test – MAT

Vzorový test – SJL