Kritéria prijatia na štúdium

Kritérium prijatia žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025

PLÁN POČTU PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

V súlade s § 64 ods. 2) Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, bol predložený a schválený zriaďovateľom školy 15.6.2023, úradom BSK 30.6.2023 návrh počtu tried prvého ročníka pre prijímacie konanie v školskom roku 2024-2025 takto: 

3 – ročné učebné odbory  (záverečná skúška = výučný list)

bez prijímacích skúšok 

Kód

Názov školského vzdelávacieho programu

plánovaný počet prijatých žiakov

2487H01

autoopravár – mechanik

25

2683H11

elektromechanik-silnoprúdová technika

12

3355H

stolár

12

3678H

inštalatér

20

 

 

 

4 – ročné študijné odbory (maturitná skúška = maturita a výučný list)

s prijímacími skúškami

 Kód

Názov školského vzdelávacieho programu

plánovaný počet prijatých žiakov

2682 K

mechanik počítačových sietí

30

2697 K

mechanik – elektrotechnik*

20

6442 K

obchodný pracovník

20

SPOLU: 139 žiakov

Odbor 2487 H 01 autoopravár – mechanik – potrebné doložiť Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti študovať príslušný odbor:

 

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025

a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025

Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2024/2025 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2024/2025 takto:

1. termín: 2. máj a v prípade potreby (vzhľadom na počet uchádzačov) aj 3. máj 2024

2. termín: 6. máj a v prípade potreby (vzhľadom na počet uchádzačov) aj 7. máj 2024

 

Prijímacie skúšky sa uskutočnia z predmetov:

slovenský jazyk a literatúra

matematika

 

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 17. mája 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.), § 68 ods. 1.

Zoznam obsahuje poradie uchádzačov s vopred prideleným číselným kódom zoradených podľa celkového počtu bodov získaných pri prijímacom konaní, informáciu, či uchádzač vykonal prijímaciu skúšku úspešne alebo neúspešne, informáciu, či uchádzač bol prijatý alebo neprijatý, a nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka príslušného odboru vzdelávania.

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 22. mája 2024 (23:59 hod.)písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Ďalší termín

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka je 18. jún 2024z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 19. júna 2024.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 21. júna 2024 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 26. júna 2024 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Od školského roka 2023/2024 dochádza k zmenám v prijímacom konaní, ktoré vyplývajú zo zákona č. 182/2023 Z. z. V prijímacom konaní na stredné školy sa doručujú len rozhodnutia zákonným zástupcom uchádzačov alebo plnoletým uchádzačom, ktorí neboli prijatí alebo písomne potvrdili prijatie na strednú školu. Nezasielajú sa, ak uchádzač bol prijatý, ale prijatie písomne nepotvrdil, t.j. pre informovanie zákonných zástupcov uchádzačov alebo plnoletých uchádzačov o prijatí resp. neprijatí na strednú školu sa vo väčšej miere stane relevantným zverejnený zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijatia.

 

Riaditeľ strednej školy odošle neprijatému uchádzačovi rozhodnutie o neprijatí. Ak riaditeľ strednej školy rozhodne o prijatí uchádzača, informácia o jeho prijatí v zozname sa považuje za rozhodnutie o prijatí a deň zverejnenia zoznamu sa považuje za deň doručenia rozhodnutia o prijatí.

 

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie najneskôr do troch pracovných dní od termínu prijatia. Po doručení písomného potvrdenia podľa prvej vety riaditeľ strednej školy vyhotoví rozhodnutie o prijatí samostatne a odošle ho uchádzačovi do piatich pracovných dní od doručenia písomného potvrdenia.

 

Proti rozhodnutiu riaditeľa strednej školy o neprijatí sa môže uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať v lehote do piatich dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

 

Kritériá prijímacieho konania na školský rok 2024/2025

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

 

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV

Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

 

1.1. Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4-x). (4-x), kde x je známka.

• Slovenský jazyk a literatúra

• Matematika.

 

1.2. Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledu- júceho vzťahu: počet bodov = 2. (4-x). (4-x), kde x je známka.

Doplnkový predmet prvý: Anglický jazyk.

 

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu {0;100} bodov.

 

3. 1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ) MAT, FYZ, alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

Okresné kolo (SJL, ANJ, MAT, FYZ, technická olympiáda, Pytagoriáda)

1.miesto (25 b)

2.miesto (20 b)

3.miesto (15 b)

4.miesto (10 b)

5.miesto (5 b)

 

Krajské kolo (SJL, ANJ, MAT, FYZ, technická olympiáda, Pytagoriáda

1.miesto (50 b)

2.miesto (40 b)

3.miesto (30 b)

4.miesto (20 b)

5.miesto (10 b)

 

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy – 70 bodov.

 

3.3 Jedno vlastné kritérium strednej školy – prijímacia skúška zo SJL a MAT

Jedno vlastné kritérium strednej školy sa započítava do celkového hodnotenia

podľa profilácie strednej školy.

 

3.3.1 Prijímacia skúška zo slovenského jazyka a literatúry – test

písomnou formou, obsah a rozsah v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardami.

Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak vo vedomostnom písomnom teste dosiahne najmenej 30 bodov (max.100).

 

3.3.2 Prijímacia skúška z matematiky – test

písomnou formou, obsah a rozsah v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardami.

Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak v matematickom písomnom teste dosiahne najmenej 30 bodov (max.100).

 

4. V PRÍPADE ROVNOSTI BODOV budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

a/ Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a

doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač,

ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú

schopnosť,

b/ získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritériá,

c/ dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

 

PRIJATIE NA ŠTÚDIUM BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY na 4 – ročné odbory

Riaditeľom stredných škôl, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie, novela školského zákona umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač výsledkov v testovania 9 – 2024 zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky dosiahol úspešnosť aspoň 80 % . V tomto prípade priloží uchádzač o štúdium výsledky externého testovania spolu s prihláškou.

 

VSTUPNÉ ÚDAJE

vyplnená prihláška na vzdelávanie na strednú školu, prípadne vysvedčenie žiaka, diplomy alebo výsledkové listiny preukazujúce poradie žiaka, prípadne jeho výkon.

 

PREDPOKLADY PRIJATIA

 

1. Podanie prihlášky ( tlačivo vydá ZŠ )

Prihlášku môže uchádzač, alebo jeho zákonný zástupca podať na svojej ZŠ, ktorá je povinná ju do 20.marca 2024 poslať na adresu strednej školy.

Forma podania prihlášky je možná:

– elektronicky (zadáva sa v systéme EduPage) bez elektronického podpisu občianskym preukazom, alebo

– v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR – Print (iedu.sk) (od 01. januára 2024 s podpismi oboch zákonných zástupcov). Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

1. Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa(v systéme EduPage) . Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.

2. Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému najneskôr do 20. marca 2024 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.

 

2. V prípade, že uchádzač je evidovaný u obvodného lekára ako osoba so zmenenou pracovnou schopnosťou, nechá si túto skutočnosť potvrdiť obvodným lekárom.

Zdravotný stav nesmie byť v rozpore s požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť uvedený Školskom vzdelávacom programe našej školy. Potvrdenie od obvodného lekára je v tomto prípade potrebné predložiť riaditeľovi školy spolu s podanou prihláškou na štúdium.

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením pripojí k prihláške na vzdelávanie vyjadrenie lekára so špecializáciou všeobecné lekárstvo o zdravotnej spôsobilosti študovať zvolený odbor vzdelávania.

 

3. Aktuálna správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie (CPP).

Predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

Uchádzač so zdravotným znevýhodnením a uchádzač s nadaním pripojí k prihláške na vzdelávanie správu z diagnostického vyšetrenia vydanú zariadením poradenstva a prevencie, ktorá obsahuje návrh podporného opatrenia.

 

 4. Žiak nesmie byť žiakom inej strednej školy.

 

5. Získanie nižšieho stredného vzdelania do 31. 8. 2024.

Doklad o získaní tohto vzdelania preukáže žiak na začiatku školského roka, v deň nástupu do strednej školy (koncoročné vysvedčenie zo základnej školy za 9. ročník).

 

POSTUP po zverejnení zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania

1. Uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky a kritéria a budú na štúdium prijatí,bude zaslané rozhodnutie o prijatí najneskôr do 21. mája 2024 e-mailom alebo poštou.

2. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 24. mája 2024 doručí do školy podpísané potvrdenie o nastúpení, či nenastúpení žiaka na štúdium, ktoré je na stránke školy v časti: „Ako sa prihlásiť na našu školu“ (tlačivá). https://www.sous-ruzinov.sk/ako-ist-na-strednu-skolu/

Potvrdenie môže zákonný zástupca odoslať nasledovne:

– naskenované alebo odfotené prostredníctvom e-mailu na sekretariát školy tajomnicka@sous-ruzinov.sk a zároveň poštou na adresu SSOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava

– alebo priniesť osobne na sekretariát školy a podpísať ho priamo v škole. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

 

3. V prípade, že niektorí uchádzači na štúdium v stanovenom termíne nedoručia potvrdenie o nastúpení – nenastúpení na školu do 24. mája 2024, riaditeľ školy môže zmeniť rozhodnutia o neprijatí a na uvoľnené miesta prijať žiakov, ktorí pôvodne prijatí neboli.

Pri tomto rozhodovaní bude riaditeľ postupovať podľa poradovníka.

 

POZNÁMKA:

Splnenie týchto podmienok a kritérií platí iba pre prijímanie uchádzačov s nástupom od 1. septembra 2024 do 1. ročníka štúdia.

Kritériá na prijímacie konanie uchádzačov do 1. ročníka SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava, platné pre školský rok 2024/2025, boli prerokované a schválené na pedagogickej rade 8.novembra 2023 a 23.novembra.2023 na Rade školy.

 

V Bratislave, 29. november 2023

 

Mgr. Ján Horecký

riaditeľ školy

 

PRÍLOHA č.0 – Kritéria prijatia na štúdium do 1. roč. na šk. rok 2024-2025

PRÍLOHA č.1 – Prihláška na štúdium na strednej škole

PRÍLOHA č.2 – Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka na štúdium

PRÍLOHA č.3 – Vyhlásenie k podaniam, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

PRÍLOHA č.4 – Dotazník na zápis 2024-2025

PRILOHA č.5 – Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v odbore AUTOOPRAVAR