Kritéria prijatia na štúdium

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022

Tieto kritériá sa môžu zmeniť v závislosti na vývoji epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a nariadením Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Organizácia prijímania na vzdelávanie v odboroch, ktorých štúdium končí maturitnou skúškou, bude prebiehať v zmysle zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022

 1. termín: 3. mája 2021 – pondelok
 2. termín: 10. mája 2021 – pondelok

Prijímacie skúšky sa uskutočnia z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • matematika

I.PLÁN POČTU PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY /maturita + výučný list/ – prijímacie skúšky.

2682 K mechanik počítačových sietí 17 SJL,MAT A
3776K01 mechanik lietadiel-mechanika 8 SJL,MAT A
6405K pracovník marketingu 8 SJL,MAT A

3 – ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY /záverečná skúška + výučný list/ – bez prijímacích skúšok.

2487H01 autoopravár – mechanik 18 A
2683H11 elektromechanik-silnoprúdová technika 8 A
3355H stolár 10 A
3678H inštalatér 16 A

II. PODMIENKY PRIJATIA:

 1. Podanie prihlášky (tlačivo vydá ZŠ) na našu školu do 16. apríla 2021. Prihlášku mohol uchádzač alebo jeho zákonný zástupca podať do 8. apríla 2021 na svojej ZŠ, ktorá bola povinná ju do 16. apríla 2021 poslať na stredné školy alebo môže do 16. apríla 2021 podať prihlášku na vzdelávanie cez informačný systém ZŠ (napr. EduPage), odoslaním naskenovanej prihlášky prostredníctvom e-mailu na adresu belko@sous-ruzinov.sk alebo poštou na adresu SSOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
 2. V prípade, že uchádzač je evidovaný u obvodného lekára ako osoba so zmenenoupracovnou schopnosťou, nechá si túto skutočnosť potvrdiť obvodným lekárom. Zdravotný stav nesmie byť v rozpore s požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť uvedenú v Školskom vzdelávacom programe našej školy,. Potvrdenie predloží riaditeľovi školy najneskôr pri nástupe do školy 31.8.2021.
 3. Žiak nesmie byť žiakom inej strednej školy.
 4. Získanie nižšieho stredného vzdelania do 31. 8. 2021. Doklad o získaní tohto vzdelania preukáže žiak na začiatku školského roka (vysvedčenie za 9. ročník).

III. KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

1.1 Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4 – x).(4 – x), kde x je známka.

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Matematika

1.2 Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3. (4 – x).(4 – x), kde x je známka. prvý profilový predmet:

 • Anglický jazyk

1.3 Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2. (4 – x).(4 – x), kde x je známka. prvý doplnkový predmet:

 • Fyzika (iba pre 4-ročné študijné odbory)

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu bodov.

3.1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

Okresné kolo (SJL, ANJ, MAT, FYZ, technická olympiáda, Pytagoriáda

– 1.miesto (50 b), 2.miesto (40 b), 3.miesto (30 b), 4.miesto (20 b), 5.miesto (10 b)

Krajské kolo (SJL, ANJ, MAT, FYZ, technická olympiáda, Pytagoriáda

– 1.miesto (100 b), 2.miesto (90 b), 3.miesto (80 b), 4.miesto (70 b), 5.miesto (60 b)

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy – účasť 100 bodov

Fotokópiu diplomu žiak priloží k prihláške.

IV. PORADOVNÍK NA ÚČELY ROZHODNUTIA O PRIJATÍ

 1. Na základe počtu bodov, získaných podľa vyššie uvedených kritérií, bude vytvorený poradovník, podľa ktorého bude na štúdium prijatý taký počet žiakov do jednotlivých odborov, aký je uvedený v pláne počtu prijímaných žiakov na školský rok 2021/2022 podľa týchto kritérií.
 2. Poradovník (menný zoznam prijatých uchádzačov) bude zverejnený najneskôr do 20. 5.2021 na stránke školy.

V. ĎALŠIE KRITÉRIÁ ROZHODUJÚCE O PORADÍ

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 2. získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
 3. dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

VI. ROZHODNUTIE O PRIJATÍ A POTVRDENIE O NASTÚPENÍ DO ŠKOLY

 1. Uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky a kritéria a budú na štúdium prijatí, bude zaslané rozhodnutie o prijatí najneskôr do 20. mája 2021 e-mailom alebo poštou.
 2. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. mája 2021 doručí do školy potvrdenie o nastúpení, či nenastúpení žiaka na štúdium, ktoré je na stránke školy v časti Ako sa prihlásiť na našu školu. Potvrdenie môže odoslať naskenované alebo ofotené prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu SSOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava alebo si dohodnúť termín na tel. čísle 0905 510 869 a podpísať ho priamo v škole. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 3. V prípade, že niektorí uchádzači na štúdium v stanovenom termíne nedoručia potvrdenie o nastúpení na školu, riaditeľ školy môže zmeniť rozhodnutia o neprijatí, a na uvoľnené miesta prijať žiakov, ktorí pôvodne prijatí neboli. Pri tomto rozhodovaní bude riaditeľ postupovať podľa poradovníka.

POZNÁMKA:

Splnenie týchto podmienok a kritérií platí iba pre prijímanie uchádzačov s nástupom

2. septembra 2021 do 1. ročníka štúdia.

Kritériá na prijímacie konanie uchádzačov do 1. ročníka SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava, platné pre školský rok 2021/2022, boli prerokované a schválené na pedagogickej rade 8.februára 2021.

V Bratislave, 8. februára 2021

Mgr. Ján Horecký

riaditeľ školy

Kritéria-2021-22

Dotazník na zápis 2021

Potvrdenie o nastúpení na štúdium