Kritéria prijatia na štúdium

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2022/2023

Prijímacie skúšky sa konajú v súlade so zákonom č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, so zákonom č. 61/2015 Z.z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhláškou MŠVVaŠ SR č.65/2015 Z.z. o stredných školách a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 251/2018 Z.z. o sústave odborov vzdelávania a o vecnej pôsobnosti k odborom vzdelávania.

Prvého januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z. z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

 

I. PLÁN POČTU PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2022/2023

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY /maturita + výučný list/ – prijímacie skúšky.

2682 K

mechanik počítačových sietí

25

SJL, MAT

 

3776K01

mechanik lietadiel-mechanika

12

SJL, MAT

 

6405K

pracovník marketingu

17

SJL, MAT

 

3 – ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY /záverečná skúška + výučný list/ – bez prijímacích skúšok.

2487H01

autoopravár – mechanik

26

   

2683H11

elektromechanik-silnoprúdová technika

12

   

3355H

stolár

15

   

3678H

inštalatér

20

 

 

II. PODMIENKY PRIJATIA:

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Organizácia prijímania na vzdelávanie v odboroch, ktorých štúdium končí maturitnou skúškou, bude prebiehať v zmysle zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prijímacie skúšky na školský rok 2022/2023

 1. termín:  2. máj a v prípade potreby (vzhľadom na počet uchádzačov) aj 3. máj 2022. 
 2. termín:  9. máj a v prípade potreby (vzhľadom na počet uchádzačov) aj 10. máj 2022.

Prijímacie skúšky sa uskutočnia z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • matematika

I. PREDPOKLADY PRIJATIA

 1. Podanie prihlášky (tlačivo vydá ZŠ) na našu školu – do 20. marca 2022. 

  Prihlášku môže uchádzač, alebo jeho zákonný zástupca podať do 14. marca 2022 na

  svojej ZŠ, ktorá je povinná ju do 20. marca 2022 poslať na adresu strednej školy.

  Alebo môže do 20. marca 2022 podať prihlášku na vzdelávanie cez informačný systém ZŠ (napr. EduPage), osobne, alebo poštou – na adresu SSOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava.  Na prihláške na vzdelávanie sa vyžaduje podpis oboch zákonných zástupcov.

 2. V prípade, že uchádzač je evidovaný u obvodného lekára ako osoba so zmenenou pracovnou schopnosťou, nechá si túto skutočnosť potvrdiť obvodným lekárom. Zdravotný stav nesmie byť v rozpore s požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť uvedenú v Školskom vzdelávacom programe našej  školy. Potvrdenie od obvodného lekára je v tomto prípade potrebné predložíiť riaditeľovi školy spolu s podanou prihláškou na štúdium.
 3. Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky:

  predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP), viac v dokumente: Informácie k prijímaciemu konaniu na SŠ 2022-2023.

 4. Žiak nesmie byť žiakom inej strednej školy.
 5. Získanie nižšieho stredného vzdelania do 31. 8. 2022.

  Doklad o získaní tohto vzdelania preukáže žiak na začiatku školského roka, v deň nástupu do strednej školy (vysvedčenie zo základnej školy za 9. ročník).

II. KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA

1.1 Kritérium prijatia zo slovenského jazyka a literatúry

Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači o štúdium

 • písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardami.
  • Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak vo vedomostnom písomnom teste dosiahne najmenej 30 bodov (max.100).
 • individuálnym ústnym pohovorom – jeho cieľom je zistiť mieru predpokladov, schopností a záujmu o zvolený študijný odbor.

1.2 Kritérium prijatia z matematiky

Prijímaciu skúšku vykonajú uchádzači o štúdium

 • písomnou formou, obsahovo a rozsahovo v súlade s učebnými osnovami ZŠ a vzdelávacími štandardami.
  • Žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak v matematickom teste dosiahne najmenej 30 % (max.100).
 • ak žiak dosiahne menej ako 30 %, bude mu umožnené vykonať ústnu skúšku individuálne. Jej cieľom bude zistiť mieru matematických vedomostí a zručností.

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku základnej školy stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu bodov.

3.1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

Okresné kolo (SJL, ANJ, MAT, FYZ, technická olympiáda, Pytagoriáda)

– 1.miesto (50 b), 2.miesto (40 b), 3.miesto (30 b), 4.miesto (20 b), 5.miesto (10 b)

Krajské kolo (SJL, ANJ, MAT, FYZ, technická olympiáda, Pytagoriáda

– 1.miesto (100 b), 2.miesto (90 b), 3.miesto (80 b), 4.miesto (70 b), 5.miesto (60 b)

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy – účasť 100 bodov

Fotokópiu diplomu žiak priloží k prihláške.

4. PRIJATIE NA ŠTÚDIUM BEZ PRIJÍMACEJ SKÚŠKY na 4 – ročné odbory

Riaditeľom stredných škôl, v ktorých sa získava úplné stredné odborné vzdelanie, novela školského zákona umožňuje zaradiť do podmienok prijímacieho konania prijatie uchádzača bez prijímacej skúšky, ak uchádzač v externom testovaní dosiahol úspešnosť najmenej 80% v každom vyučovacom predmete samostatne.

V tomto prípade priloží uchádzač o  štúdium výsledky externého testovania spolu s prihláškou.

 

III. PORADOVNÍK NA ÚČELY ROZHODNUTIA O PRIJATÍ

 1. Na základe počtu bodov, získaných podľa vyššie uvedených kritérií, bude vytvorený poradovník, podľa ktorého bude na štúdium prijatý taký počet žiakov do jednotlivých odborov, aký je uvedený v pláne počtu prijímaných žiakov na školský rok 2022/2023 podľa týchto kritérií.
 2. Poradovník (menný zoznam prijatých uchádzačov) bude zverejnený najneskôr do 18. mája 2022 na stránke školy.

IV. ĎALŠIE KRITÉRIÁ ROZHODUJÚCE O PORADÍ

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 2. získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
 3. dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

V. ROZHODNUTIE O PRIJATÍ A POTVRDENIE O NASTÚPENÍ DO ŠKOLY

 1. Uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky a kritéria a budú na štúdium prijatí, bude zaslané rozhodnutie o prijatí najneskôr do 20. mája 2022 e-mailom alebo poštou.
 2. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 23. mája 2022 doručí do školy potvrdenie o nastúpení, či nenastúpení žiaka na štúdium, ktoré je na stránke školy v časti: „ Ako sa prihlásiť na našu školu(tlačivá). https://www.sous-ruzinov.sk/ako-ist-na-strednu-skolu/

Potvrdenie môže zákonný zástupca odoslať nasledovne:

 • naskenované alebo odfotené prostredníctvom e-mailu na sekretariát školy svecova@sous-ruzinov.sk
 • alebo poštou na adresu SSOŠExnárova 20, 826 01 Bratislava
 • alebo priniesť osobne na sekretariáte školy a podpísať ho priamo v škole.

Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.

3. V prípade, že niektorí uchádzači na štúdium v stanovenom termíne nedoručia potvrdenie o nastúpení na školu, riaditeľ školy môže zmeniť rozhodnutia o neprijatí a na uvoľnené miesta prijať žiakov, ktorí pôvodne prijatí neboli. Pri tomto rozhodovaní bude riaditeľ postupovať podľa poradovníka.

POZNÁMKA:

Splnenie týchto podmienok a kritérií platí iba pre prijímanie uchádzačov s nástupom

od 5. septembra 2022 do 1. ročníka štúdia.

Kritériá na prijímacie konanie uchádzačov do 1. ročníka SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava, platné pre školský rok 2022/2023, boli prerokované a schválené na pedagogickej rade 9.februára 2022.

PRÍLOHA č.0 – Kritéria prijatia na štúdium do 1. roč. na šk. rok 2022-23

PRÍLOHA č.1 – Prihláška na štúdium na strednej škole

PRÍLOHA č.2 – Potvrdenie o nastúpení-nenastúpení žiaka na štúdium

PRÍLOHA č.3 – Vyhlásenie k podaniam, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní

PRÍLOHA č.4 – Dotazník na zápis 2022-2023

 

Vzorový test – MAT

Vzorový test – SJL