Kritéria prijatia na štúdium

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

DO 1.ROČNÍKA ŠTVORROČNÝCH ŠTUDIJNÝCH ODBOROV

Organizácia prijímania na vzdelávanie v odboroch, ktorých štúdium končí maturitnou skúškou, bude prebiehať v zmysle zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

TERMÍNY:    11. 5. 2020 (PONDELOK)    1. termín – I. kolo prijímacieho konania

14. 5. 2020 (ŠTVRTOK) 2. termín – I. kolo prijímacieho konania
16. 6. 2020 (UTOROK) II. kolo prijímacieho konania (len v prípade neprijatia plánovaného počtu žiakov)

PLÁN POČTU PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2020 -2021:

Počet prijatých žiakov s nástupom do školy 1.septembra 2020 do jednotlivých odborov v súlade s prijatým rozhodnutím BSK Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2020/2021“ bude takýto:

2682 K mechanik počítačových sietí  24 žiakov,

3776K01 mechanik lietadiel – mechanika 10 žiakov,

6405 K pracovník marketingu 8 žiakov,                                        SPOLU: 42 žiakov

I. PODMIENKY PRIJATIA:

 1. Odoslanie prihlášky na našu školu do 20. apríla 2020. Prihláška sa podáva na ZŠ, ktorú žiak navštevuje, musí byť kompletne vyplnená, podpísaná, opečiatkovaná, potvrdená lekárom a musí byť na nej uvedený termín, v ktorom sa žiak na našej škole môže zúčastniť prijímacích skúšok.
 2. V prípade, že uchádzač je evidovaný u obvodného lekára ako osoba so zmenenou pracovnou schopnosťou, nechá si túto skutočnosť potvrdiť obvodným lekárom v prihláške. K prihláške je potom uchádzač povinný priložiť správu od posudkového lekára o zdravotnom stave. Len v prípade, že správa nie je v rozpore s požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť uvedenú v Školskom vzdelávacom programe našej školy, bude uchádzač zaradený do prijímacieho konania.
 3. Žiak nesmie byť žiakom inej strednej školy.
 4. Získanie nižšieho stredného vzdelania do 31.8.2020. Doklad o získaní tohto vzdelania preukáže žiak na začiatku školského roka (vysvedčenie za 9. ročník).
 5. Splnenie kritérií na prijímacej skúške zo Slovenského jazyka a literatúry a z Matematiky na našej škole.

II. KRITÉRIA PRIJATIA BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Splnením podmienok prijatia a bez konania prijímacích skúšok, budú na SSOŠ Exnárova 20 v Bratislave prijatí žiaci, ktorí v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základných škôl (Testovanie 9-2020) dosiahli v každom predmete samostatne úspešnosť najmenej 90 %. Títo žiaci budú v poradovníku na účely prijímacieho konania zaradení na prvé miesta v abecednom poradí.

III. KRITÉRIA PRIJATIA KONANÍM PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK A ZOHĽADNENÍM INOU FORMOU PREUKÁZANÝCH VEDOMOSTÍ

 1. Všetci prihlásení žiaci, ktorí nespĺňajú kritériá na prijatie bez prijímacích skúšok, musia konať prijímacie skúšky. Prijímacia skúška bude pozostávať z overenia vedomostí formou testov zo slovenského jazyka a literatúry a z matematiky v rozsahu učiva ZŠ.
 2. Na účely prijatia bude zostavený poradovník podľa počtu získaných bodov za:
 3. výsledky prijímacích skúšok
 4. výsledky v celoslovenskom testovaní žiakov deviateho ročníka základných škôl (Testovanie 9),
 5. študijné výsledky na základnej škole na konci 8. ročníka a za I .polrok   9. ročníka z predmetov (cudzí jazyk (jeden – lepší z dvoch), slovenský jazyk, matematika, fyzika)
 6. umiestnenie do 3. miesta v obvodnom, krajskom alebo celoslovenskom kole predmetových olympiád vyhlásených Ministerstvom školstva SR v predmetoch slovenský jazyk a literatúra, cudzie jazyky, matematika, fyzika v školských rokoch 2018/2019 alebo 2019/2020 (žiak predloží originál diplomu alebo potvrdenie)

IV. BODY NA ÚČELY PRIJÍMACIEHO KONANIA

Žiak získava body do poradovníka nasledovne:

 1. prijímacie skúšky zo slovenského jazykamaximálne 100 bodov (žiak úspešne splní kritéria prijímacej skúšku, ak získa minimálne 10 bodov)
 2. prijímacie skúšky z matematikymaximálne 100 bodov (žiak úspešne splní kritéria prijímacej skúšku, ak získa minimálne 10 bodov)
 3. testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazykapočet percent = počet bodov
 4. testovanie žiakov 9. ročníka z matematikypočet percent = počet bodov
 5. študijné výsledky na ZŠ – počas štúdia na ZŠ zo všetkých predmetov za 2 klasifikačné obdobia je minimálny súčet známok 8 (čisté jednotky) = maximálny počet bodov 100. Každé zvýšenie súčtu známok o 1 znamená zníženie počtu bodov o 3.
 6. predmetové olympiády:
 • umiestnenie do 3. miesta okresné kolo = 20 bodov
 • umiestnenie do 3. miesta krajské kolo = 50 bodov
 • umiestnenie do 3. miesta celoslovenské kolo = 100 bodov

V. PORADOVNÍK NA ÚČELY ROZHODNUTIA O PRIJATÍ

 1. V poradovníku na účely rozhodovania o prijatí, budú na prvých miestach uvedení žiaci, ktorí splnili kritériá na prijatie bez konania prijímacích skúšok. Za nimi budú zaradení žiaci, ktorí konali prijímacie skúšky, podľa súčtu bodov, ktoré získali podľa bodu IV. týchto kritérií zostupne.
 2. Poradovník bude zverejnený najneskôr do 15.5.2020 pod číselnými kódmi, ktoré dostane každý žiak spolu s pozvánkou na prijímacie skúšky.
 3. Na základe takto zostaveného poradovníka,   bude na štúdium v danom študijnom odbore prijatý taký počet žiakov, aký je uvedený v pláne počtu prijímaných uchádzačov na školský rok 2020-2021 v týchto kritériách.

VI. ĎALŠIE KRITÉRIÁ ROZHODUJÚCE O PORADÍ

     V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých uchádzačov o štúdium, budú prednostne prijatí žiaci, ktorí:

 1. Podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia majú zmenenú pracovnú schopnosť.
 2. Získali väčší počet bodov na prijímacej skúške.
 3. Dosiahli lepšie výsledky v Testovaní 9.
 4. Dosiahli lepšie výsledky v I. polroku 9. ročníka ako na konci 8. ročníka.

VII. NEÚČASŤ NA PRIJÍMACÍCH SKÚŠKACH

 1. Ak sa žiak z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, ospravedlní sa riaditeľovi školy najneskôr do 8.00 h v deň konania prijímacej skúšky. Zdravotné dôvody sa ospravedlňujú na základe lekárskeho potvrdenia nie staršieho ako 3 dni.
 2. Počet ospravedlnených žiakov riaditeľom školy zníži počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne sa výsledky ospravedlnených žiakov zaradia medzi výsledky zatiaľ neprijatých žiakov a rozhodnutia o prijatí doplní riaditeľ školy do plánovaného počtu.

VIII. ROZHODNUTIE O PRIJATÍ A ZÁPIS

 1. Uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky a kritéria na prijatie, bude zaslané rozhodnutie o prijatí a zároveň oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.
 2. Ak sa uchádzač v danom termíne nezapíše (telefonicky je možné dohodnúť aj iný dátum zápisu), rozhodnutie, ktorým bol na štúdium prijatý, bude neplatné!
 3. V prípade, že sa niektorí uchádzači na štúdium v stanovenom termíne nezapíšu, riaditeľ školy môže zmeniť rozhodnutia o neprijatí, a na uvoľnené miesta prijať žiakov, ktorí pôvodne prijatí neboli. Pri tomto rozhodovaní bude riaditeľ postupovať podľa poradovníka.

POZNÁMKA: Splnenie týchto podmienok a kritérií platí iba pre prijímanie uchádzačov s nástupom 1.septembra 2020 do 1. ročníka štúdia

Kritériá boli schválené na pedagogickej rade dňa 13.11. 2020.

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

DO 1.ROČNÍKA 3 – ROČNÝCH UČEBNÝCH ODBOROV

Organizácia prijímania na vzdelávanie v odboroch, ktorých štúdium končí záverečnou skúškou (stredné odborné vzdelanie), bude prebiehať v zmysle zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

TERMÍNY:    11. 5. 2020 (PONDELOK)    1. termín – I. kolo prijímacieho konania

14.5. 2020 (ŠTVRTOK) 2. termín – I. kolo prijímacieho konania

16.6. 2020 (UTOROK) II. kolo prijímacieho konania (len v prípade neprijatia plánovaného počtu žiakov)

PLÁN POČTU PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2020 – 2021:

Počet prijatých žiakov na školu do jednotlivých odborov v súlade s prijatým rozhodnutím BSK „Najvyšší počet žiakov prvého ročníka stredných škôl v územnej pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja pre prijímacie konanie v školskom roku 2019/2020“ bude takýto:

2683 H 11 elektromechanik silnoprúdová technika 10 žiakov,

3678 H inštalatér 11 žiakov,

3355 H stolár 7 žiakov,

2487 H01 autoopravár – mechanik 18 žiakov                               SPOLU: 46 žiakov

I. PODMIENKY PRIJATIA:

 1. Odoslanie prihlášky na našu školu do 20. apríla 2020. Prihláška sa podáva na ZŠ, ktorú žiak navštevuje, musí byť kompletne vyplnená, podpísaná, opečiatkovaná, potvrdená lekárom.
 2. V prípade, že uchádzač je evidovaný u obvodného lekára ako osoba so zmenenou pracovnou schopnosťou, nechá si túto skutočnosť potvrdiť obvodným lekárom v prihláške. K prihláške je potom uchádzač povinný priložiť správu od posudkového lekára o zdravotnom stave. Len v prípade, že správa nie je v rozpore s požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť uvedenú v Školskom vzdelávacom programe našej školy, bude uchádzač zaradený do prijímacieho konania.
 3. Žiak nesmie byť žiakom inej strednej školy.
 4. Získanie nižšieho stredného vzdelania do 31.8.2020. Doklad o získaní tohto vzdelania preukáže žiak na začiatku školského roka (vysvedčenie za 9. ročník).
 5. Splnenie kritérií na prijatie na našu školu.

II. KRITÉRIA PRIJATIA

 1. Prijímacie skúšky do vyššie uvedených odborov sa konať nebudú.
 2. Kritéria prijatia splní ten uchádzač, ktorý sa v poradovníku umiestni najhoršie na takom mieste, ako je plánovaný počet uchádzačov na prijatie.

III. BODY NA ÚČELY PRIJÍMACIEHO KONANIA

    Žiak získava body do poradovníka nasledovne:

 1. testovanie žiakov 9. ročníka zo slovenského jazykapočet percent = počet bodov
 2. testovanie žiakov 9. ročníka z matematikypočet percent = počet bodov

IV. PORADOVNÍK NA ÚČELY ROZHODNUTIA O PRIJATÍ

 1. Poradovník na účely rozhodovania o prijatí bude zostavený podľa súčtu počtu bodov získaných v Testovaní 9 zostupne.
 2. Poradovník bude zverejnený najneskôr do 21.5.2020.
 3. Na základe takto zostaveného poradovníka,   bude na štúdium v danom učebnom odbore prijatý taký počet žiakov, aký je uvedený v pláne počtu prijímaných uchádzačov na školský rok 2020-2021 v týchto kritériách.

V. ĎALŠIE KRITÉRIÁ ROZHODUJÚCE O PORAD

V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých uchádzačov o štúdium, budú prednostne prijatí žiaci, ktorí:

 1. Podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia majú zmenenú pracovnú schopnosť.
 2. Dosiahli lepšie študijné výsledky (nižší súčet známok) z predmetov cudzí jazyk (jeden – lepší z dvoch), slovenský jazyk, matematika, fyzika na konci 8. ročníka a v prvom polroku 9. ročníka)
 3. Dosiahli lepšie výsledky v I. polroku 9. ročníka ako na konci 8. ročníka.

VI. ROZHODNUTIE O PRIJATÍ A ZÁPIS

 1. Uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky a kritéria na prijatie, bude zaslané rozhodnutie o prijatí a zároveň oznámený termín, miesto a spôsob zápisu na štúdium.
 2. Ak sa uchádzač v danom termíne nezapíše (telefonicky je možné dohodnúť aj iný dátum zápisu), rozhodnutie, ktorým bol na štúdium prijatý, bude neplatné!
 3. V prípade, že sa niektorí uchádzači na štúdium v stanovenom termíne nezapíšu, riaditeľ školy môže zmeniť rozhodnutia o neprijatí a na uvoľnené miesta prijať žiakov, ktorí pôvodne prijatí neboli. Pri tomto rozhodovaní bude riaditeľ postupovať podľa poradovníka.

POZNÁMKA: Splnenie týchto podmienok a kritérií platí iba pre prijímanie uchádzačov s nástupom 1.septembra 2020 do 1. ročníka štúdia.

Kritériá boli schválené na pedagogickej rade dňa 13.11. 2019.

Mgr. Milan Gibej

riaditeľ školy

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTÚDIUM – 2020-2021