Fond školy 2%

Rada školy    Zamestnanecká rada    Rodičovské združenie    Žiacka rada    Fond školy

„Rozvoj stavebných profesií, n. f.“,
Ružinovská 1, 821 02 Bratislava, IČO 31755399

Na všestrannú podporu prípravy povolaní v Súkromnej strednej odbornej škole bol zriadený tento neinvestičný fond, ktorý zabezpečuje organizačne, formálne, materiálne i obsahovo potreby študentov v oblasti ochrany, podpory zdravia a vzdelávania.

Zameria sa najmä na:
podporu vzdelávania a prípravu na povolanie a to organizačne a obsahovo, materiálnu podporu /nákup techniky, pomôcok, literatúry, vybavenia škôl/, podporu mimoškolských aktivít žiakov formou exkurzií, vzdelávacích pobytov, športových a kultúrnych aktivít, podporu finančnou výpomocou pre žiakov zameranou na sociálne slabšie skupiny.

Rozvoj stavebných profesií, n.f. je oprávnený prijímať okrem iných príspevkov, aj podiel 2% zaplatenej dane z príjmov fyzických i právnických osôb.
Vaše prípadné finančné dary môžete vložiť na účet fondu: 1195156551/0200
O činnosti fondu Vás budeme pravidelne informovať. Na všestrannú spoluprácu sa tešíme a za prípadné finančné dary Vám ďakujeme.

Správna rada:
Ing. Jaroslav Bažík, predseda
Ing. Pavol Hanuska, člen

Správca fondu:
Juraj Adamčík

Revízor fondu:
Bc. Daniel Kučera

Kontakt:
predseda správnej rady

Ing. Jaroslav Bažík  e-mail: bazikj@sous-ruzinov.sk

Správca fondu:

Juraj Adamčík  e-mail: adamcikj@sous-ruzinov.sk

 

Ing. Jaroslav Bažík
predseda správnej rady