Sociálny pedagóg

Sociálny pedagóg

Mgr. Ján Bihari
Všetko, čo robíme, je iba kvapka v oceáne. Ale keby sme to nerobili, tá kvapka by tam večne chýbala“. Matka Tereza

Kontakt:

e-mail: bihari@sous-ruzinov.sk

mobil: 0905 510 869

Cieľom a poslaním mojej práce je v súlade so zákonom poskytovanie sociálno-pedagogických aktivít ako formu životnej pomoci. Sociálna pedagogika ako životná pomoc je pozitívna pedagogika, ktorej cieľom je v systéme komplexnej starostlivosti poskytnúť pomoc deťom, mládeži a dospelým v rôznych typoch prostredí hľadaním optimálnych foriem pomoci a kompenzovaním nedostatkov.

Školské prostredie, mladý človek i Vaše dieťa a jeho okolie, je živý organizmus, ktorý nesie v sebe pestré problémy, rôznorodé životné situácie vyžadujúce si občas určitý druh pomoci.

Za situácie pomoci považujeme:

 • rôzne životné situácie v priebehu socializácie, keď si rodina a škola neplnia optimálne svoje funkcie, problémy vo výchove mladých ľudí, špeciálno-pedagogické problémy – dysfunkcie,
 • poskytnutie sociálneho poradenstva a pomoci ohrozeným jedincov, skupinám,
 • situácie, v ktorých predchádzame stavu, aby sa problém stal chronickým napríklad nedostatočná motivácia ku vzdelávaniu sa, nezáujem o školu, záškoláctvo, krádeže, šikanovanie, agresivita, závislosti, nezamestnanosť…

Ako pôsobí sociálny pedagóg?

 • Spolupracuje s vedením školy, rodičmi, učiteľmi, výchovným poradcom a podľa potreby aj s ďalšími odborníkmi a inštitúciami. Plán práce na príslušný rok.
 • Poznáva osobnosť človeka, jeho výchovu, vzťahy, súvislosti, komunikáciu.
 • Analyzuje vzniknutý problém z hľadiska príslušnosti k systému, k vlastnostiam, vzťahom. Hľadá cesty na tvorivé riešenie problému.
 • Ponúka iné vzťahy, možnosti, riešenia.
 • Dáva možnosť výberu, nemanipulačnými technikami vedie mladého človeka k poznaniu, že zodpovednosť za svoj život si každý nesie sám.

Naša škola má záujem, pomôcť Vášmu dieťaťu, stať sa úspešným človekom v práci i v živote. To je aj prianie každého zodpovedného rodiča. Verím, že spoločne to dokážeme. Ako moderná škola ponúkame túto formu sociálno-pedagogickej pomoci Vám i Vášmu dieťaťu v prípade problémov, s cieľom čo najlepšie využiť všetky jeho i naše možnosti.

VÍTAME SPULUPRÁCU

Zákon č. 317/2009 Z. z. z 24. júna 2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a i o zmene a doplnení niektorých zákonov vo svojej štvrtej časti – Kategórie podkategórie pedagogických zamestnancov a kategórie odborných zamestnancov, § 24 Sociálny pedagóg, uvádza: „Sociálny pedagóg vykonáva odborné činnosti v rámci prevencie, intervencie a poskytovania poradenstva najmä pre deti a žiakov ohrozených sociálno-patologickými javmi, zo sociálne znevýhodneného prostredia, drogovo závislých alebo inak znevýhodnených, deťom a žiakom, ich zákonných zástupcov a pedagogických zamestnancov škôl a školských zariadení. Sociálny pedagóg plní úlohy sociálnej výchovy, podpory prosociálneho, etického správania, sociálnopedagogickej diagnostiky prostredia a vzťahov, sociálnopedagogického poradenstva, prevencie sociálnopatologických javov a reedukácie správania. Vykonáva expertíznu činnosť a osvetovú činnosť“.

Radi Vám pomôžeme, spoločne môžeme riešiť nasledovné problémy:

 • problémy s učením (ako sa správne učiť, kedy, výber podstatného učiva, sústredenie sa, …)
 • poruchy učenia (dysgrafia, dyslekcia,…) – kam sa s tým obrátiť
 • nevhodné správanie žiaka v škole a v rodine (vulgárnosť, drzosť, nerešpektovanie autority, …)
 • problémy v kolektíve žiakov (šikanovanie, ohováranie, násilnosti, vyrušovanie, …)
 • vzťah učiteľ – žiak
 • narušené rodinné vzťahy
 • oneskorená puberta žiaka – ako ju prežiť v rodine a v škole
 • kriminalita žiakov v škole i mimo nej, záškoláctvo, nevhodné partie kamarátov, …
 • závislosť na počítačoch, Internete, hracích automatoch, mobiloch, …
 • ničenie majetku školy, poškodzovanie cudzích vecí, falošné hrdinstvo, …

Radi uvítame tiež všetky Vaše nápady ako zlepšiť život na našej škole, aby sme sa tu dobre cítili a škola bola pre žiakov a učiteľov miestom, kam sa budú každý deň radi vracať.

Súbor na stiahnutie: Dieťa-žiak so ŠVVP Postup pri nástupe na SŠ