Rodičovská rada

ZOZNAM ČLENOV RODIČOVSKEJ RADY RZ NA SSOŠ Exnárova 20

Školský rok 2023/2024

 1. II.MPS+ML, Petra Modrovská
 2. II.MPS+MA, Ivana Bulíková
 3. III.MPS+MA, Priska Putzová
 4. III.MPS+ML, Tatiana Švecová
 5. VI.ML+MA, Jana Sisková
 6. VI.MPS, Juraj Kollárik
 7. I.MPS+ML, Paulína Liptáková – /predseda/
 8. II.E+I, p.Vinczeová
 9. II.A+S, Janette Jankurová
 10. III.I+S, Eva Biháryová
 11. III.A+E, Miroslava Srnková
 12. II.ST+STR+PRS, Jozef Radič
 13. I.I+S, Martina Steinerová
 14. I.MPS+MA, Valéria Simonicsová
 15. Mária Kostolná – /pokladník/

Zoznam členov rodičovskej rady ZRPŠ pri SSOŠ Exnárova 20 (2023-24)

STANOVY

Rodičovského združenia pri Súkromnej SOŠ, Exnárova 20, Bratislava

I. Všeobecné zásady

 • Rodičovské združenie pri Súkromnej SOŠ, Exnárova 20, Bratislava (ďalej už iba Rodičovské združenie) je nezávislé združenie rodičov, zákonných zástupcov detí, ktorým boli zverené do výchovy a sú žiakmi školy
 • Rodičovské združenie je zriadené na dobu neurčitú.

Poslaním Rodičovského združenia je:

 • Spolupracovať s pedagogickými pracovníkmi školy pri výchove a vzdelávaní žiakov zabezpečením kvalitného pôsobenia založeného na princípoch humanizmu, vlastenectva, vedeckosti a demokracie
 • Zabezpečovať ochranu práv žiakov, ktoré sú zakotvené v „Deklarácii práv dieťaťa medzinárodnej organizácie UNESCO
 • Zabezpečiť ochranu záujmov rodičov žiakov, vyplývajúcich z ich prvoradej zodpovednosti za výchovu detí
 • Zabezpečiť ochranu učiteľov s morálnym kreditom proti pôsobeniu nátlaku skupín
 • Podporovať úsilie vedenia školy, pedagógov, vychovávateľov a ostatných pracovníkov vo výchovno-vzdelávacom procese
 • Podnecovať uplatňovanie najmodernejších technológií a vedeckých poznatkov pri skvalitňovaní výchovno-vzdelávacieho procesu, využívanie nových foriem a metód práce
 • Zúčastňovať sa na riešení výchovných problémov, na ochrane žiakov pred škodlivými vplyvmi, stresom a na ochrane ich zdravia
 • Podporovať zdravý telesný a duševný vývin žiakov
 • Pomáhať pri výchove žiakov mimo vyučovania, pri organizovaní mimoškolskej činnosti, školských výletov, exkurzií, lyžiarskych kurzov, plaveckých kurzov a splavov
 • Úzko spolupracovať s orgánmi miestnej samosprávy a štátnej správy
 • Spolurozhodovať pri zabezpečovaní racionálneho stravovania žiakov, ochrany životného prostredia a podmienok pobytu žiakov v škole
 • Spolupracovať pri technickom vybavení školy a využívaní audiovizuálnej a výpočtovej techniky
 • Napomáhať rozvoju spolupráce s ostatnými školami na území Slovenskej republiky ako aj v zahraničí

Úlohou Rodičovského združenia:

 • Zhromažďovať a riešiť názory a námety, pripomienky a požiadavky rodičov, týkajúce sa výchovy a vzdelávania žiakov
 • Rokovať s riaditeľom a ostatnými pedagogickými pracovníkmi školy o základných výchovno-vzdelávacích otázkach pri vzájomnom akceptovaní sa v duchu partnerstva
 • Zabezpečiť spoluprácu so všetkými občianskymi iniciatívami, ako aj s riadiacimi školskými orgánmi, zabezpečiť zastúpenie členov Rodičovského združenia v Rade školy

Práva a povinnosti členov Rodičovského združenia:

 • Členstvo v Rodičovskom združení vzniká zápisom do zoznamu členov združenia.

Členovia Rodičovského združenia majú právo:

 • voliť a byť volení do orgánov Rodičovského združenia
 • vyjadrovať sa prostredníctvom združenia k práci školy, podávať podnety a kritické pripomienky a byť spätne informovaní o riešení pripomienok

Členovia Rodičovského združenia sú povinní dodržiavať tieto stanovy:

 • Členovia Rodičovského združenia môžu dobrovoľne vstupovať aj do iných organizácií a združení, ktoré majú podobné ciele a aktívnou spoluprácou s nimi napomáhať poslaniu Rodičovského združenia
 • Členovia Rodičovského združenia môžu navrhovať rodičov do regionálnych a vyšších orgánov, vytváraných nadriadenými orgánmi.

II. Zásady práce jednotlivých orgánov Rodičovského združenia

A. Rada rodičovského združenia školy (RRZS, ďalej iba rada)

 • Rada je najvyšším orgánom Rodičovského združenia školy. Je tvorená zástupcami tried, ktorí boli demokraticky zvolení na aktívoch triednych združení a majú tak plnú dôveru rodičov. Jej funkčné obdobie je jeden školský rok.
 • Rada zasadá podľa potreby, minimálne však jedenkrát za štvrťrok. Zasadnutia rady sa môže zúčastniť každý rodič, ktorý o to prejaví záujem.
 • Rada si demokratickým spôsobom volí zo svojho stredu výbor a revíznu komisiu. Členovia výboru a revíznej komisie volia predsedu výboru.
 • Výbor je zložený z predsedu, tajomníka a pokladníka. Revízna komisia je trojčlenná.

Predseda riadi činnosť Rady, pripravuje k prerokovávaniu základné obsahové otázky, rieši operatívne úlohy v zmysle prijatých uznesení Rady.
Tajomník zastupuje predsedu počas jeho neprítomnosti a vedie základnú dokumentáciu Rady.
Pokladník vedie základnú dokumentáciu o hospodárení s majetkom Rady. Spracováva návrh rozpočtu na daný školský rok a podáva podrobné informácie o hospodárení.
Predseda revíznej komisie riadi prácu revíznej komisie a zameriava ju na kontrolu účelného a hospodárneho čerpania finančných prostriedkov, šetrenie s materiálom Rady, o čom pravidelne jedenkrát za rok podáva správu na zasadaní Rady
Rada úzko spolupracuje s radou školy a vedie rovnocenný dialóg s vedením školy a ostatnými jej pedagogickými pracovníkmi, ktorých si podľa potreby prizýva na svoje zasadnutia. Rada na svojich zasadnutiach prerokúva zásadné otázky výchovy a vzdelávania žiakov, pedagogické otázky týkajúce sa žiakov a rodičov celej školy. Rieši pripomienky rodičov.

V súlade s poslaním Rodičovského združenia sa Rada zameriava hlavne na:

 • výchovné a vzdelávacie otázky
 • záujmovú a kultúrnu činnosť
 • športovú činnosť žiakov a rodičov
 • hospodárske otázky
 • spoluprácu s mládežníckymi a spoločenskými organizáciami
 • zabezpečuje podmienky pre plynulosť výchovno-vzdelávacieho procesu
 • vypracovanie termínového a obsahového plánu zasadaní na daný školský rok

B. Triedne rodičovské združenia

 • Sú hlavným článkom organizačnej štruktúry rodičovského združenia na škole. Prerokúvajú aktuálne otázky výchovy a vzdelávania žiakov, činnosti žiakov a rodičov jednotlivých tried.
 • Najvyšším orgánom triednych rodičovských združení sú triedne schôdze, ktoré sa konajú podľa potreby, najmenej však jedenkrát za polrok. Demokratickým spôsobom sa volí zástupca do Rady, ktorý zvoláva a riadi schôdze triedneho združenia, na ktoré pozýva triedneho učiteľa a prípadne iných pedagógov školy.

III. Zásady hospodárenia Rodičovského združenia

 • Príjmy hospodárenia Rodičovského združenia tvoria členské príspevky, dobrovoľné príspevky členov, účelové príspevky a dary.
 • Členské príspevky sa platia v termíne stanovenom Radou. Príspevky vyberajú členovia Rady- zástupcovia tried, prípadne triedni pokladníci či triedni učitelia.
 • Príspevok pozostáva z povinnej čiastky, platenej ročne na každého člena (prípadne rodinu) Rodičovského združenia, ktorej výšku schváli Rada a ktorý sa odovzdá na účet Rodičovského združenia . Ďalej pozostáva z dobrovoľnej čiastky, ktorej výšku a využitie určuje schôdza triedneho združenia.
 • Povinná časť členských príspevkov sa odovzdá spoločne s menným zoznamom prispievateľov Rade. S dobrovoľnou časťou príspevkov nakladajú triedne združenia podľa týchto zásad a vlastného demokratického rozhodnutia vyjadreného v rozpočte. Peňažné dary sa evidujú na účte a sú zvlášť vyznačené.
 • Všetky finančné prostriedky sa ukladajú v peňažnom ústave na bežnom účte. Podpisové právo má predseda a pokladník.
 • Orgány Rodičovského združenia hospodária s finančnými prostriedkami podľa schváleného rozpočtu Rady na daný školský rok.
 • Rozpočet Rady a jeho zmeny schvaľuje schôdza Rady, zmeny do 17,- eur sú v právomoci jej predsedu.
 • Rozpočet triedneho združenia a jeho zmeny schvaľuje schôdza triedneho združenia, pričom zmeny do 3,30 eur sú v právomoci ich výboru.
 • Čerpanie finančných prostriedkov z jednotlivých kapitol Rozpočtu sa pravidelne sleduje na základe účtovných dokladov a záznamov v peňažnom denníku. Správu o hospodárení podáva pokladník na schôdzach triednych združení alebo Rady.
 • Finančné prostriedky Rodičovského združenia sú oddelené od finančných prostriedkov školy. Finančné prostriedky sa vynakladajú na bežné výdaje spojené s činnosťou Rodičovského združenia a na akcie, ktoré sa nedajú plne uhradiť z finančného rozpočtu školy a sú v súlade s poslaním Rodičovského združenia.
 • Veci trvalej hodnoty sa evidujú v Knihe inventára, inventarizácia majetku sa vykonáva jedenkrát ročne pri ukončení školského roka, pri zmene funkcie pokladníka a predsedu a pri revízii hospodárenia revíznymi orgánmi.

IV. Zánik rodičovského združenia

Rodičovské združenie a jeho orgány zaniknú pri zrušení školy alebo z vlastného rozhodnutia všetkých triednych Rodičovských združení.

Pri zániku Rodičovského združenia vykoná Rada a triedne Rodičovské združenia zúčtovanie majetku s dôrazom na:

 • Sústredenie finančných prostriedkov a majetku, vyrovnania všetkých záväzkov a dlhov a určenie likvidátora.
 • Prednostný odpredaj hmotného majetku ostatným rodičovským združeniam podľa ich záujmu. Likvidačné prebytky pripadnú zriaďovateľovi školy, ktorý ich použije na školské účely.

Prejednané a schválené na zasadnutí Rady Rodičovského združenia pri Súkromnej SOŠ, Exnárova 20, Bratislava

STANOVY rodičovskej rady