Študijné odbory

PRIJÍMACIE SKÚŠKY

V školskom roku 2024/2025 plánujeme otvoriť nasledovné 4-ročné študijné odbory:

Mechanik počítačových sietí

Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru a softvéru počítača a počítačových sietí. Absolvent je schopný v danej oblasti samostatnej aj tímovej práce. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nie len pre obsluhu zariadení na spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.
Má vedomosti z oblasti podnikania, manažmentu a marketingu v danej oblasti. Dokáže urobiť návrh informačného a komunikačného systému, poukázať a obhájiť výhody daného riešenia a spracovať kompletnú cenovú ponuku. Prioritou práce je efektívnosť riešenia daného problému.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva humanizmu a demokracie.
Absolvent štvorročného študijného odboru mechanik počítačových sieti ukončí štúdium maturitnou skúškou a získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.


Obchodný pracovník

Absolventi štvorročného študijného odboru obchodný pracovník získajú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Odborné vzdelávanie v skupine odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v spoločnom stravovaní a cestovnom ruchu a v ďalších službách.
Absolvent štvorročného študijného odboru pracovník marketingu ukončí štúdium maturitnou skúškou a získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.


Mechanik elektrotechnik 

Štvorročný študijný odbor mechanik elektrotechnik oblasť silnoprúdová technika, oblasť informačné technológie poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitným vysvedčením s výučným listom.

Stáva sa kvalifikovaným pracovníkom, ktorý je schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti.


Mechanik lietadiel – mechanika

OD ŠK.ROKA 2024/2025 NEOTVÁRAME ODBOR DO ODVOLANIA

Absolvent študijného odboru mechanik lietadiel je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri prevádzkovej údržbe, opravách a generálnych opravách lietadiel. Konkrétne ovláda diagnostiku lietadlových pohonných jednotiek, vykonáva prehliadky a prevádzkové ošetrenia v súlade s typovými predpismi, vykonáva kontrolne práce a preskúšanie mechanických, elektrických a elektronických systémov, vystavuje doklady o údržbe, sleduje spoľahlivosť lietadiel …

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činnosti získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou , logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne alebo v tíme. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium.


Odborný výcvik – Prax

V našej Súkromnej strednej odbornej škole odborný výcvik zabezpečujeme kvalifikovanými majstrami odbornej výchovy, hlavnými majstrami a inštruktormi a teoretické vyučovanie kvalifikovanými učiteľmi.

Prvé ročníky vykonávajú odborný výcvik v dielňach Súkromnej SOŠ na Exnárovej ul.20 a na vysunutých pracoviskách.

Druhé, tretie a štvrté ročníky vykonávajú prax individuálne u podnikateľov a firiem, s ktorými spolupracujeme v rámci Bratislavy a okolia, alebo skupinovou formou na prácach pri výstavbe a rekonštrukciách budov. V rámci Súkromnej SOŠ spolupracujeme s cechmi a profesijnými organizáciami, za účelom získavania informácií a školení pedagógov i žiakov, o nových materiáloch a moderných technológiách zavádzaných v praxi. Zabezpečujeme organizovanie rôznych firemných dní v priestoroch našej Súkromnej SOŠ.


späť na: Ako sa prihlásiť na strednú