Mechanik elektrotechnik – 4-ročný študijný odbor

Štvorročný študijný odbor mechanik elektrotechnik oblasť silnoprúdová technika, oblasť informačné technológie poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitným vysvedčením s výučným listom.

Stáva sa kvalifikovaným pracovníkom, ktorý je schopný samostatne vykonávať práce pri projektovaní, konštrukcii, výrobe, montáži, ako aj v prevádzke a údržbe elektrotechnických inštalácií a elektrických zariadení. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou, logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne aj v tíme. Rozsah získaných vedomostí mu umožňuje sústavne sa vzdelávať, zaujímať sa o vývoj vo svojom odbore štúdiom odbornej literatúry a časopisov, používať racionálne metódy práce technika a využívať odborné manuálne spôsobilosti.

Absolvent sa môže uplatniť ako:

  • montážny a servisný technik pre priemyselné a domové inštalácie, pri výrobe a údržbe elektrických strojov a rozvodných zariadení.
  • Je spôsobilý vykonávať elektrotechnické a elektromechanické práce, ktoré súvisia s montážou a diagnostikovaním elektrozariadení,
  • môže pracovať ako obsluha vo výrobe, montáži, údržbe a testovaní elektrotechnických zariadení. Uplatní sa pri revízii a skúšaní spotrebnej a automatizačnej techniky, pri organizácii a riadení elektrární, navrhuje a realizuje elektroinštalačné rozvody.
  • Môže pracovať v systéme počítačových sietí, pri konštrukcii a činnosti systému elektronických počítačov, periférnych zariadení a počítačových sietí.

  ŠkVP – 2697 K Mechanik elektrotechnik

Rozhodnutie o zaradení do siete školy – SSOŠ, Exnárova 20, BA

 

Mechanik elektrotechnik