Nadstavbové štúdium

2-ročný študijný odbor pre absolventov učebných odborov ukončený maturitou.

Prihláška na nadstavbové štúdium

 

Viac info na 02 / 32 11 8052 alebo 0903 409 825

 

STAVEBNÍCTVO [so zameraním na výrobu stavieb]
študijný odbor

Hlavnou náplňou tohto štúdia je naučiť sa riadiť proces výstavby v stavebnej výrobe. Rozšírenie vedomostí sa prejaví najmä v znalosti stavby ako celku. Ide hlavne o znalosť stavebných konštrukcií, práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby vrátane všetkých stavebných technológií v jednotlivých profesiách. Vedomosti o strojoch a zariadeniach sú zamerané na stavebné práce – výroba, spracovanie a doprava betónu, úprava výstuže, spracovanie mált, stroje na dopravu a montáž stavebných dielcov, výťahy, žeriavy a iné. Absolvent vie pripraviť výrobnú kalkuláciu, spracovať jednoduchý stavebno technologický projekt, vystaviť faktúru, určiť potrebné množstvo stavebného materiálu, používať výpočtovú techniku a spracovať dáta

 

Stavebníctvo- nadstavbové štúdium

 

 

STROJÁRSTVO [so zameraním na výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení]
študijný odbor

V tomto odbore môžu študovať absolventi trojročných učebných strojárskych odborov. Štúdium je denné dvojročné, pričom si študenti rozširujú svoje základné vedomosti vo všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetoch. Získavajú poznatky zo základov účtovníctva a ekonomiky, čo je veľmi potrebné najmä pri podnikateľských aktivitách.

 

Strojárstvo – nadstavbové štúdium

 

 

 

ELEKTROTECHNIKA [so zameraním na výrobu a prevádzku strojov a zariadení]
študijný odbor

V tomto odbore môžu študovať absolventi trojročných učebných strojárskych odborov. Štúdium je denné dvojročné, pričom si študenti rozširujú svoje základné vedomosti vo všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetoch. Ovláda poznatky z elektrotechniky, elektroniky a ich aplikácie na konkrétnych zariadeniach. Samostatne číta a využíva technické normy, elektrotechnické predpisy, elektrotechnické schémy, výkresy, technologické postupy, chápe funkcie jednotlivých prvkov, uzlov, strojov, zariadení v odbore a vie vykonať ich montáž, údržbu, opravy, meranie, nastavovanie v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami. V súlade s technologickými požiadavkami vie zvoliť optimálne pracovné postupy pri výrobe, montáži, údržbe, nastavovaní, kontrole elektrotechnických zariadení a využi špeciálne nástroje, prípravky, prístrojovú techniku, diagnostické zariadenia. Ovláda základné ekonomické zákonitosti, dokáže posúdiť a zhodnotiť kvalitu a množstvo vykonanej práce, uplatňovať základné ekonomické princípy šetrenia a hospodárenia s majetkom, surovinami, energiami

(Možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ)

 

Elektrotechnika – nadstavbové štúdium

 

 

 

PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH– študijný odbor

[pre všetky učebné odbory na našej škole]

Absolvent študijného odboru 6403 4 podnikanie v remeslách a službách je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.

Pre kvalifikovaný výkon uvedených činností má absolvent dosiahnuť široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, musí ovládať schopnosť prispôsobenia sa daným podmienkam, vedieť identifikovať to, čo robí podnikanie a riadenie efektívnym. Má byť schopný organizovať svoj čas, prácu, vyrovnávať sa so stresom a vedieť sa samostatne a logicky rozhodovať. Absolvent vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti a zmysluplne, cieľavedome a rozhodne koná v súlade právnymi a spoločenskými normami, zásadami humanizmu, vlastenectva a demokracie.

Absolvent získa schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy. Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Absolvovaním vzdelávacieho programu získa zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Získané informácie bude vedieť posúdiť, hodnotiť a využívať v riadení.

Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov, v rozpočtových, príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

Po ukončení štúdia získava absolvent študijného odboru podnikanie v remeslách a službách maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe, nakoľko dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

ŠvP – podnikanie v RaS