Nadstavbové štúdium

2-ročný študijný odbor pre absolventov učebných odborov ukončený maturitou.

Prihláška na nadstavbové štúdium

Viac info na 02 / 32 11 8052 alebo 0903 409 825

 

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTUDIÚM
1. ROČNÍK – NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
 ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

V zmysle § 62 ods. 9, § 69 ods. 1 až ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade v znení rozhodnutia kraja o počte a skladbe otváraných tried pre školský rok 2024/2025.

V školskom roku 2024/2025 plánujeme otvoriť tieto študijné nadstavbové odbory (denná forma štúdia, dĺžka štúdia – 2 roky, ukončenie štúdia – maturitná skúška).

  • 6403 L podnikanie v remeslách a službách 30

Najnižší počet žiakov v triede je 15, najvyšší počet žiakov je 30.

 

KRITÉRIÁ PRIJIMÁCIEHO KONANIA

UCHÁDZAČI BUDÚ PRIJATÍ BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, AK SPLNIA NASLEDOVNÉ PODMIENKY:

  1. Kompletne vyplnenú a podpísanú prihlášku na štúdium je potrebné zaslať na adresu našej školy do 31.mája 2024.

  2. Úspešne ukončenie predchádzajúceho štúdia výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške v príslušnom odbore – je potrebné doložiť pri podaní prihlášky, alebo po ukončení učebného odboru, najneskoršie pri nástupe do školy.

  3. Doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre zvolený odbor – na prihláške, alebo samostatne.

 

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ NA NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

Uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky a kritéria na prijatie, bude zaslané rozhodnutie o prijatí.

Kritéria k prijímaniu žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025 prerokované na pedagogickej rade školy dňa 28. februára 2024.

 

 

 

PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH– študijný odbor

[pre všetky učebné odbory na našej škole]

Absolvent študijného odboru 6403 4 podnikanie v remeslách a službách je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.

Pre kvalifikovaný výkon uvedených činností má absolvent dosiahnuť široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, musí ovládať schopnosť prispôsobenia sa daným podmienkam, vedieť identifikovať to, čo robí podnikanie a riadenie efektívnym. Má byť schopný organizovať svoj čas, prácu, vyrovnávať sa so stresom a vedieť sa samostatne a logicky rozhodovať. Absolvent vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti a zmysluplne, cieľavedome a rozhodne koná v súlade právnymi a spoločenskými normami, zásadami humanizmu, vlastenectva a demokracie.

Absolvent získa schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy. Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Absolvovaním vzdelávacieho programu získa zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Získané informácie bude vedieť posúdiť, hodnotiť a využívať v riadení.

Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov, v rozpočtových, príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

Po ukončení štúdia získava absolvent študijného odboru podnikanie v remeslách a službách maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe, nakoľko dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

ŠvP – podnikanie v RaS     Prihláška na nadstavbové štúdium

 

 

STAVEBNÍCTVO [so zameraním na výrobu stavieb]
študijný odbor

Hlavnou náplňou tohto štúdia je naučiť sa riadiť proces výstavby v stavebnej výrobe. Rozšírenie vedomostí sa prejaví najmä v znalosti stavby ako celku. Ide hlavne o znalosť stavebných konštrukcií, práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby vrátane všetkých stavebných technológií v jednotlivých profesiách. Vedomosti o strojoch a zariadeniach sú zamerané na stavebné práce – výroba, spracovanie a doprava betónu, úprava výstuže, spracovanie mált, stroje na dopravu a montáž stavebných dielcov, výťahy, žeriavy a iné. Absolvent vie pripraviť výrobnú kalkuláciu, spracovať jednoduchý stavebno technologický projekt, vystaviť faktúru, určiť potrebné množstvo stavebného materiálu, používať výpočtovú techniku a spracovať dáta

Stavebníctvo- nadstavbové štúdium     Prihláška na nadstavbové štúdium

 

 

STROJÁRSTVO [so zameraním na výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení]
študijný odbor

V tomto odbore môžu študovať absolventi trojročných učebných strojárskych odborov. Štúdium je denné dvojročné, pričom si študenti rozširujú svoje základné vedomosti vo všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetoch. Získavajú poznatky zo základov účtovníctva a ekonomiky, čo je veľmi potrebné najmä pri podnikateľských aktivitách.

Strojárstvo – nadstavbové štúdium     Prihláška na nadstavbové štúdium

 

 

 

ELEKTROTECHNIKA [so zameraním na výrobu a prevádzku strojov a zariadení]
študijný odbor

V tomto odbore môžu študovať absolventi trojročných učebných strojárskych odborov. Štúdium je denné dvojročné, pričom si študenti rozširujú svoje základné vedomosti vo všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetoch. Ovláda poznatky z elektrotechniky, elektroniky a ich aplikácie na konkrétnych zariadeniach. Samostatne číta a využíva technické normy, elektrotechnické predpisy, elektrotechnické schémy, výkresy, technologické postupy, chápe funkcie jednotlivých prvkov, uzlov, strojov, zariadení v odbore a vie vykonať ich montáž, údržbu, opravy, meranie, nastavovanie v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami. V súlade s technologickými požiadavkami vie zvoliť optimálne pracovné postupy pri výrobe, montáži, údržbe, nastavovaní, kontrole elektrotechnických zariadení a využi špeciálne nástroje, prípravky, prístrojovú techniku, diagnostické zariadenia. Ovláda základné ekonomické zákonitosti, dokáže posúdiť a zhodnotiť kvalitu a množstvo vykonanej práce, uplatňovať základné ekonomické princípy šetrenia a hospodárenia s majetkom, surovinami, energiami

(Možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ)

Elektrotechnika – nadstavbové štúdium     Prihláška na nadstavbové štúdium