Nadstavbové štúdium

2-ročný študijný odbor pre absolventov učebných odborov ukončený maturitou.

Prihláška na nadstavbové štúdium

Viac info na 02 / 32 11 8052 alebo 0903 409 825

 

PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJATIA NA ŠTUDIÚM
1. ROČNÍK – NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
 ŠKOLSKÝ ROK 2024/2025

V zmysle § 62 ods. 9, § 69 ods. 1 až ods. 7 zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školského zákona) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, riaditeľ školy po prerokovaní na pedagogickej rade v znení rozhodnutia kraja o počte a skladbe otváraných tried pre školský rok 2024/2025.

V školskom roku 2024/2025 plánujeme otvoriť tieto študijné nadstavbové odbory (denná forma štúdia, dĺžka štúdia – 2 roky, ukončenie štúdia – maturitná skúška).

  • 6403 L podnikanie v remeslách a službách 15
  • 3659 L stavebníctvo 10

Najnižší počet žiakov v triede je 17, najvyšší počet žiakov je 31.

 

KRITÉRIÁ PRIJIMÁCIEHO KONANIA

UCHÁDZAČI BUDÚ PRIJATÍ BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK, AK SPLNIA NASLEDOVNÉ PODMIENKY:

  1. Kompletne vyplnenú a podpísanú prihlášku na štúdium je potrebné zaslať na adresu našej školy do 31.mája 2024.
  2. Uchádzači, ktorí neboli prijatí na štúdium na vysokej škole, môžu podať prihlášku do 31.7.2024
  3. Úspešne ukončenie predchádzajúceho štúdia výučným listom a vysvedčením o záverečnej skúške v príslušnom odbore – je potrebné doložiť pri podaní prihlášky, alebo po ukončení učebného odboru, najneskoršie pri nástupe do školy.
  4. Doložiť potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti od všeobecného lekára pre zvolený odbor – na prihláške, alebo samostatne.

 

ROZHODNUTIE O PRIJATÍ NA NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM

Uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky a kritéria na prijatie, bude zaslané rozhodnutie o prijatí.

Kritéria k prijímaniu žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2024/2025 prerokované na pedagogickej rade školy dňa 28. februára 2024.

 

 

 

PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH– študijný odbor

[pre všetky učebné odbory na našej škole]

Absolvent študijného odboru 6403 4 podnikanie v remeslách a službách je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.

Pre kvalifikovaný výkon uvedených činností má absolvent dosiahnuť široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, musí ovládať schopnosť prispôsobenia sa daným podmienkam, vedieť identifikovať to, čo robí podnikanie a riadenie efektívnym. Má byť schopný organizovať svoj čas, prácu, vyrovnávať sa so stresom a vedieť sa samostatne a logicky rozhodovať. Absolvent vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti a zmysluplne, cieľavedome a rozhodne koná v súlade právnymi a spoločenskými normami, zásadami humanizmu, vlastenectva a demokracie.

Absolvent získa schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy. Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Absolvovaním vzdelávacieho programu získa zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Získané informácie bude vedieť posúdiť, hodnotiť a využívať v riadení.

Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov, v rozpočtových, príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

Po ukončení štúdia získava absolvent študijného odboru podnikanie v remeslách a službách maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe, nakoľko dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

ŠvP – podnikanie v RaS     Prihláška na nadstavbové štúdium

 

 

STAVEBNÍCTVO [so zameraním na výrobu stavieb]
študijný odbor

Hlavnou náplňou tohto štúdia je naučiť sa riadiť proces výstavby v stavebnej výrobe. Rozšírenie vedomostí sa prejaví najmä v znalosti stavby ako celku. Ide hlavne o znalosť stavebných konštrukcií, práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby vrátane všetkých stavebných technológií v jednotlivých profesiách. Vedomosti o strojoch a zariadeniach sú zamerané na stavebné práce – výroba, spracovanie a doprava betónu, úprava výstuže, spracovanie mált, stroje na dopravu a montáž stavebných dielcov, výťahy, žeriavy a iné. Absolvent vie pripraviť výrobnú kalkuláciu, spracovať jednoduchý stavebno technologický projekt, vystaviť faktúru, určiť potrebné množstvo stavebného materiálu, používať výpočtovú techniku a spracovať dáta

Stavebníctvo- nadstavbové štúdium     Prihláška na nadstavbové štúdium

 

 

STROJÁRSTVO [so zameraním na výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení]
študijný odbor

V tomto odbore môžu študovať absolventi trojročných učebných strojárskych odborov. Štúdium je denné dvojročné, pričom si študenti rozširujú svoje základné vedomosti vo všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetoch. Získavajú poznatky zo základov účtovníctva a ekonomiky, čo je veľmi potrebné najmä pri podnikateľských aktivitách.

Strojárstvo – nadstavbové štúdium     Prihláška na nadstavbové štúdium

 

 

 

ELEKTROTECHNIKA [so zameraním na výrobu a prevádzku strojov a zariadení]
študijný odbor

V tomto odbore môžu študovať absolventi trojročných učebných strojárskych odborov. Štúdium je denné dvojročné, pričom si študenti rozširujú svoje základné vedomosti vo všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetoch. Ovláda poznatky z elektrotechniky, elektroniky a ich aplikácie na konkrétnych zariadeniach. Samostatne číta a využíva technické normy, elektrotechnické predpisy, elektrotechnické schémy, výkresy, technologické postupy, chápe funkcie jednotlivých prvkov, uzlov, strojov, zariadení v odbore a vie vykonať ich montáž, údržbu, opravy, meranie, nastavovanie v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami. V súlade s technologickými požiadavkami vie zvoliť optimálne pracovné postupy pri výrobe, montáži, údržbe, nastavovaní, kontrole elektrotechnických zariadení a využi špeciálne nástroje, prípravky, prístrojovú techniku, diagnostické zariadenia. Ovláda základné ekonomické zákonitosti, dokáže posúdiť a zhodnotiť kvalitu a množstvo vykonanej práce, uplatňovať základné ekonomické princípy šetrenia a hospodárenia s majetkom, surovinami, energiami

(Možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ)

Elektrotechnika – nadstavbové štúdium     Prihláška na nadstavbové štúdium