Nadstavbové štúdium

2-ročný študijný odbor pre absolventov učebných odborov ukončený maturitou.

Prihláška na nadstavbové štúdium

 

Viac info na 02 / 32 11 8052 alebo 0903 409 825

 

PODNIKANIE V REMESLÁCH A SLUŽBÁCH– študijný odbor

[pre všetky učebné odbory na našej škole]

Absolvent študijného odboru 6403 4 podnikanie v remeslách a službách je vo svojej špecializácii pripravený na kvalifikované riadenie malého a stredného podniku. Má teoretické i praktické vedomosti na založenie vlastnej podnikateľskej spoločnosti, resp. je schopný pripraviť koncepciu dosiahnutia podnikateľských cieľov organizácie.

Pre kvalifikovaný výkon uvedených činností má absolvent dosiahnuť široký odborný profil s potrebným všeobecným vzdelaním, musí ovládať schopnosť prispôsobenia sa daným podmienkam, vedieť identifikovať to, čo robí podnikanie a riadenie efektívnym. Má byť schopný organizovať svoj čas, prácu, vyrovnávať sa so stresom a vedieť sa samostatne a logicky rozhodovať. Absolvent vie používať progresívne formy a metódy riadenia a podnikateľskej činnosti a zmysluplne, cieľavedome a rozhodne koná v súlade právnymi a spoločenskými normami, zásadami humanizmu, vlastenectva a demokracie.

Absolvent získa schopnosť komunikovať v cudzom jazyku, riešiť problémové úlohy. Bude schopný prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Absolvovaním vzdelávacieho programu získa zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučí sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Získané informácie bude vedieť posúdiť, hodnotiť a využívať v riadení.

Po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách podnikateľských subjektov, v rozpočtových, príspevkových organizáciách a vo vnútropodnikových útvaroch.

Po ukončení štúdia získava absolvent študijného odboru podnikanie v remeslách a službách maturitné vysvedčenie a je pripravený na vstup do praxe, nakoľko dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti. Zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole.

 

 

STAVEBNÍCTVO [so zameraním na výrobu stavieb]
študijný odbor

Hlavnou náplňou tohto štúdia je naučiť sa riadiť proces výstavby v stavebnej výrobe. Rozšírenie vedomostí sa prejaví najmä v znalosti stavby ako celku. Ide hlavne o znalosť stavebných konštrukcií, práce hlavnej a pomocnej stavebnej výroby vrátane všetkých stavebných technológií v jednotlivých profesiách. Vedomosti o strojoch a zariadeniach sú zamerané na stavebné práce – výroba, spracovanie a doprava betónu, úprava výstuže, spracovanie mált, stroje na dopravu a montáž stavebných dielcov, výťahy, žeriavy a iné. Absolvent vie pripraviť výrobnú kalkuláciu, spracovať jednoduchý stavebno technologický projekt, vystaviť faktúru, určiť potrebné množstvo stavebného materiálu, používať výpočtovú techniku a spracovať dáta

 

Stavebníctvo- nadstavbové štúdium

 

STAVEBNÍCTVO – nadstavbové štúdium

 

Škola (názov, adresa)

Súkromná stredná odborná škola,

Exnárova 20,

826 01 Bratislava

Názov ŠkVP

STAVEBNÍCTVO

Kód a názov ŠVP

36 Stavebníctvo, geodézia a kartografia

Kód a názov študijného odboru

3659 L stavebníctvo

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

súkromná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

  • úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom študijnom odbore stanovenom platnou vyhláškou MŠ SR

  • preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacieho konania

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

– majster v stavebníctve

– kvalifikovaný odborný pracovník v stavebníctve

– technický zamestnanec v stavebníctve

– podnikateľ v oblasti stavebníctva

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

– vysoká škola, bakalárske štúdium, doplnkové pedagogické štúdium pre majstrov odbornej výchovy

– pomaturitné štúdium

Kategórie a názvy

vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

17

17

34

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

6

Anglický jazyk

4

4

8

Konverzácia v anglickom jazyku

2

2

4

Dejepis

1

1

2

Fyzika

1

1

2

Matematika

3

3

6

Informatika

2

2

4

Telesná a športová výchova

1

1

2

Odborné predmety

17

17

34

Základy podnikania

2

2

4

Základy stavebnej mechaniky

1

0

1

Konštrukčné cvičenia

2

2

4

Grafické informačné systémy

2

0

2

Príprava a realizácia stavby

1

1

2

Technológia

3

4

7

Architektúra

0

2

2

Prax

6

6

12

Spolu

34

34

68

 

 

STROJÁRSTVO [so zameraním na výrobu, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení]
študijný odbor

V tomto odbore môžu študovať absolventi trojročných učebných strojárskych odborov. Štúdium je denné dvojročné, pričom si študenti rozširujú svoje základné vedomosti vo všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetoch. Získavajú poznatky zo základov účtovníctva a ekonomiky, čo je veľmi potrebné najmä pri podnikateľských aktivitách.

 

Strojárstvo – nadstavbové štúdium

 

STROJÁRSTVO – nadstavbové štúdium

 

Škola (názov, adresa)

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20,

826 01 Bratislava

Názov ŠkVP

STROJÁRSTVO

Kód a názov ŠVP

23 strojárstvo a ostatná kovospracujúca výroba

Kód a názov študijného odboru

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení

Stupeň vzdelania

úplné stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

Druh školy

súkromná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Úspešné vykonanie záverečnej skúšky v príslušnom trojročnom odbore, určeným predpisom a úspešné vykonanie prijímacej skúšky

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Výkon činností technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru, ďalšie funkcie v odborných útvaroch, alebo ako špecialista pri vykonávaní komplexných remeselných prác v súlade so svojim zameraním

Nadväzná odborná príprava

(ďalšie vzdelávanie):

Možnosti ďalšieho vysokoškolského bakalárskeho alebo inžinierskeho vzdelávania v príbuzných odboroch, pomaturitné špecializačné vzdelávanie

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

16

15

31

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

6

Anglický jazyk

4

4

8

Konverzácia v anglickom jazyku

2

2

4

Dejepis

1

1

2

Matematika

3

3

6

Informatika

1

1

2

Fyzika

1

1

Telesná a športová výchova

1

1

2

Odborné predmety

18

19

37

Základy podnikania

2

2

4

Technická mechanika

3

3

6

Technické merania

1

2

3

Odborná prax

6

6

12

Technológia montáže a opráv

4

4

8

Výrobné konštrukcie

2

2

Elektrotechnika

2

2

Spolu

34

34

68

 

 

 

 

ELEKTROTECHNIKA [so zameraním na výrobu a prevádzku strojov a zariadení]
študijný odbor

V tomto odbore môžu študovať absolventi trojročných učebných strojárskych odborov. Štúdium je denné dvojročné, pričom si študenti rozširujú svoje základné vedomosti vo všeobecnovzdelávacích aj odborných predmetoch. Ovláda poznatky z elektrotechniky, elektroniky a ich aplikácie na konkrétnych zariadeniach. Samostatne číta a využíva technické normy, elektrotechnické predpisy, elektrotechnické schémy, výkresy, technologické postupy, chápe funkcie jednotlivých prvkov, uzlov, strojov, zariadení v odbore a vie vykonať ich montáž, údržbu, opravy, meranie, nastavovanie v súlade s technickými a prevádzkovými podmienkami. V súlade s technologickými požiadavkami vie zvoliť optimálne pracovné postupy pri výrobe, montáži, údržbe, nastavovaní, kontrole elektrotechnických zariadení a využi špeciálne nástroje, prípravky, prístrojovú techniku, diagnostické zariadenia. Ovláda základné ekonomické zákonitosti, dokáže posúdiť a zhodnotiť kvalitu a množstvo vykonanej práce, uplatňovať základné ekonomické princípy šetrenia a hospodárenia s majetkom, surovinami, energiami

(Možnosť pokračovať v štúdiu na VŠ)

 

Elektrotechnika – nadstavbové štúdium

 

ELEKTROTECHNIKA – nadstavbové štúdium

 

Škola

Súkromná stredná odborná škola Exnárova 20,

826 01 Bratislava

Názov ŠkVP

Elektrotechnika

Kód a názov ŠVP

26 elektrotechnika

Kód a názov študijného odboru

2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení

Stupeň vzdelania

stredné odborné vzdelanie – ISCED 3A

Dĺžka štúdia

2 roky

Forma štúdia

denná

Nevyhnutné vstupné požiadavky na štúdium:

Úspešné ukončenie 3. ročníka trojročného daného učebného odboru. Podmienky prijatia na štúdium ustanovuje vykonávací predpis o prijímacom konaní na stredné školy.

Druh školy

súkromná

Vyučovací jazyk

slovenský jazyk

Spôsob ukončenia štúdia:

maturitná skúška

Doklad o dosiahnutom vzdelaní:

vysvedčenie o maturitnej skúške

Možnosti pracovného uplatnenia absolventa:

Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon činnosti technika konštrukčného, technologického, montážneho a prevádzkového charakteru

Nadväzná odborná príprava (ďalšie vzdelávanie):

– pomaturitné štúdium

-vysokoškolské štúdium najmä technického smeru

Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku

1.

2.

Spolu

Všeobecnovzdelávacie predmety

16

15

31

Slovenský jazyk a literatúra

3

3

6

Anglický jazyk

4

4

8

Konverzácia v anglickom jazyku

2

2

4

Dejepis

1

1

2

Matematika

3

3

6

Informatika

1

1

2

Fyzika

1

0

1

Telesná výchova

1

1

2

Odborné predmety

18

19

35

Základy podnikania

2

2

4

Elektronika

2

2

4

Elektrické merania

2

2

4

Automatizácia

1

1

2

Elektrické stroje a prístroje

3

3

6

Využitie elektrickej energie

2

3

5

Odborná prax

6

6

12

Spolu

34

34

68