Ako sa prihlásiť na našu strednú školu

Vážení rodičia!

Často sa nás pýtate, ako postupovať v celom  procese prijímacieho konania. Prinášame Vám niekoľko rád, ako si vybrať primeraný odbor na našej škole a ako pri tom postupovať.

1) Vyberte si z  nižšie uvedenej tabuľky (klikom na obrázok) jeden alebo dva odbory, ktoré ponúkame žiakom základných škôl v školskom roku 2018/2019. Zvážte schopnosti svojich detí, uvedomte si, ako sa uplatnia v jednotlivých odboroch v praxi a ktorý model štúdia by ich najlepšie priviedol k maturitnej skúške. Všetky nami ponúkané odbory sú na trhu práce žiadané. Dôkazom toho sú aj mnohé žiadosti o rekvalifikácie, ktoré naša škola ponúka pre tých, ktorí vyštudovali iné odbory a nevedia sa na trhu práce uplatniť. Obsah štúdia v jednotlivých odboroch nájdete na našej stránke v záložkách: Učebné odbory, Študijné odbory.

 

2) Triedny učiteľ alebo výchovný poradca na základnej škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje, Vám vydá prihlášku na strednú školu. Máte nárok na dve. Vyplňte ich a podpísané prostredníctvom triedneho učiteľa alebo výchovného poradcu  odovzdajte riaditeľovi základnej školy. Termín podania prihlášky je do 10. apríla 2018.

3) Po ich podpise je riaditeľ ZŠ povinný odoslať Vaše prihlášky na príslušné stredné školy do 20. apríla 2018. (Bližšie informácie v zákone č.245/2008 v § 63)

4) Po spracovaní prihlášok na našej škole zašleme žiakom (zákonným zástupcom), ktorí sa hlásia na 3-ročné odbory rozhodnutie o prijatí na našu školu podľa kritérií, ktoré sú zverejnené na našej stránke v záložke kritéria prijatia, alebo použite priamo link: Kritéria prijatia

5) Žiaci, ktorí sa hlásia do 4-ročných odborov dostanú pozvánku na prijímacie skúšky alebo rozhodnutie o prijatí v súlade s kritériami na prijatie.

6) Prijímacie skúšky budú na našej škole 14.05.2018 pondelok (pre tých, ktorí si zvolia našu školu v prihláške ako prvú) a 17.5.2018 štvrtok (pre tých, ktorí si zvolia na prihláške našu školu ako druhú). Do piatich dní dostanú rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí na školu aj títo žiaci. Kritéria prijímacieho konania sú na našej stránke v záložke kritériá prijatia, alebo použite priamo link: Kritéria prijatia

7) Prijatí žiaci spolu s rozhodnutím dostanú aj pozvánku a termín zápisu. Prijatie na školu musíte prísť ako zákonný zástupca osobne potvrdiť svojim podpisom spolu so svojim dieťaťom a so zápisným lístkom, ktorý dostanete na svojej základnej škole od triedneho učiteľa alebo výchovného poradcu. Účasť Vášho dieťaťa na zápise je nevyhnutná aj z toho dôvodu, že budeme potrebovať jeho biometrické údaje, podľa ktorých dostane bezplatne montérky a pracovnú obuv. Na zápise Vám radi zodpovieme aj mnohé ďalšie otázky, ktoré Vás iste budú zaujímať..

8) Žiaci, ktorí na štúdium neboli prijatí, sa môžu priebežne informovať o stave zapísaných žiakov. Ak niektorí zo žiakov, ktorí dostali rozhodnutie o prijatí sa nezúčastnia zápisu v stanovenom termíne, uvoľnia svoje miesto a tieto uvoľnené miesta môže škola zaplniť žiakmi, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta.

9) Po vykonaní zápisu, s rozhodnutím o prijatí a vysvedčením z 9. ročníka ZŠ, na ktorom nesmie byť ani jedna nedostatočná, stačí aby sa Vaše dieťa dostavilo na zahájenie školského roka 2018/2019 dňa 3. septembra 2018 o 9.00 h, na ktoré aj Vás rodičov už teraz srdečne pozývame. Ďalšie podrobnosti o zahájení školského roka sa dozviete z pozvánky.

10) Rodičia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími  potrebami , ktorí boli na základnej škole individuálne začlenení (integrovaní) a budú mať  záujem o integráciu aj na našej škole, môžu konzultovať túto problematiku so sociálnym pedagógom na tel. čísle 0905 510 869 alebo počas zápisu. Podrobnejšie informácie nájdu TU.

Na záver Vás chceme informovať o poplatkoch na našej škole:

  • Zápisné do ročníka je vo výške 60.- € – vždy na celý školský rok
  • Príspevok na poistenie 2.- €
  • Školné 0.- €
  • Fond rodičovského združenia 10.- € (schvaľuje Rada rodičovského združenia)

Finančné prostriedky preberá triedny učiteľ.


V školskom roku 2018/2019 plánuje naša SSOŠ prijať na štúdium nasledovné počty žiakov.

Názov odboru    Plánovaný počet žiakov
autoopravár – mechanik 23
mechanik počítačových sietí 31
elektromechanik – silnoprúdová technika 11
stolár 9
operátor stavebnej výroby 15
murár 8
inštalatér 11
mechanik lietadiel – mechanika 10
technické lýceum 16
pracovník marketingu 21

 

Termíny prijímacích skúšok do 4-ročných študijných odborov sú:

Pondelok 14. 05. 2018  (pre tých, ktorí si našu SSOŠ vybrali v prihláške ako prvú)

Štvrtok 17. 05. 2018  (pre tých, ktorí si našu SSOŠ vybrali v prihláške ako druhú)

Do učebných (3-ročných) odborov sa prijímacie skúšky nekonajú!

Podrobné kritériá na prijatie nájdete v súboroch na stiahnutie nižšie:

Kritéria na PS – 2018_19