Obchodný pracovník – 4-ročný študijný odbor

marketingmaturita, výučný list

Absolventi štvorročného študijného odboru pracovník marketingu získajú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Odborné vzdelávanie v skupine odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v spoločnom stravovaní a cestovnom ruchu a v ďalších službách. Absolvent štvorročného študijného odboru pracovník marketingu ukončí štúdium maturitnou skúškou a získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

Obchodný pracovník – študijné odbory

Obchodný pracovník

späť na: študijné odbory