Mechanik počítačových sietí – 4-ročný študijný odbor

datacenter-459x259Maturita + výučný list

Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru a softvéru počítača a počítačových sietí. Absolvent je schopný v danej oblasti samostatnej aj tímovej práce. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nie len pre obsluhu zariadení na spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach. Má vedomosti z oblasti podnikania, manažmentu a marketingu v danej oblasti. Dokáže urobiť návrh informačného a komunikačného systému, poukázať a obhájiť výhody daného riešenia a spracovať kompletnú cenovú ponuku. Prioritou práce je efektívnosť riešenia daného problému. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva humanizmu a demokracie. Absolvent štvorročného študijného odboru mechanik počítačových sieti ukončí štúdium maturitnou skúškou a získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

  • študijný odbor, maturita a výučný list za 4 roky
  • najatraktívnejší a najmodernejší odbor spomedzi študijných odborov na stredných školách
  • uplatnenie absolventov v spoločnostiach zaoberajúcich sa tvorbou a servisom PC sietí
  • prax študenti vykonávajú priamo vo firmách Bratislava a okolie / Telekom, Volkswagen…/
  • zabezpečujeme pracovný odev a pracovnú obuv zdarma
  • poskytujeme príspevok na ubytovanie a dopravu /autobusovú/ do školy
  • školné sa u nás neplatí

Mechanik počítačových sietí – študijné odbory

Mechanik počítačových sietí

späť na: študijné odbory