Výberové konanie na riaditeľa školy

UniTrade Institute, spol. s r. o., Ružinovská 1, 826 01 Bratislava

v zmysle ust. §4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov, zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní /školský zákon/ a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zákona č.317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

vyhlasuje výberové konanie

na obsadenie funkcie riaditeľa/ky

Súkromnej strednej odbornej školy so sídlom Exnárova 20, 826 01 Bratislava

s predpokladaným nástupom 1. 1. 2020. Zamestnávateľ: Súkromná SOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava.

Kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

 • vysokoškolské vzdelanie 2.stupňa pedagogického zamerania príslušného študijného odboru, u nepedagogických študijných odborov absolvovanie doplňujúceho pedagogického štúdia podľa zákona č. 317/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických a odborných zamestnancov,
 • absolvovanie I. kvalifikačnej skúšky / alebo jej náhrady /,
 • pedagogická prax minimálne 5 rokov,
 • znalosť príslušnej legislatívy,
 • morálna bezúhonnosť,
 • zdravotná spôsobilosť,
 • ovládanie štátneho jazyka,
 • komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 • práca s PC na užívateľskej úrovni – Word, Excel,
 • písomný návrh koncepcie rozvoja SSOŠ v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z.,

Požadované doklady k prihláške:

 • žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 • doklad o dĺžke pedagogickej činnosti,
 • profesijný štruktúrovaný životopis,
 • úradne overené fotokópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach,
 • výpis z registra trestov / nie starší ako tri mesiace/,
 • preukázanie zdravotnej spôsobilosti pre výkon funkcie riaditeľa podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z.,
 • písomné odporučenie dvoch odborníkov z oblasti vzdelávania,
 • súhlas na použitie a spracovanie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade s § 11 ods.1 a 2 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Prihlášku do výberového konania s požadovanými dokladmi zasielajte na poštovú adresu: UniTrade Institute s.r.o., Kladnianska 12, 821 05 Bratislava.

Uzávierka prijímania prihlášok je 14. decembra 2020 do 16.00, rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky.

Obálku / so spätnou adresou a uvedením kontaktu – telefón, e-mail/ označte heslom : VÝBEROVÉ KONANIE – neotvárať. Na výberové konanie / s určením termínu a miesta / budú písomne pozvaní všetci uchádzači, ktorí odovzdajú požadované doklady a súčasne splnia vyššie uvedené predpoklady. Prípadné ďalšie informácie získate na tel. čísle: 0903 / 409 825, e-mail: horecky@sous-ruzinov.sk

Predpokladaný termín na uskutočnenie výberového konania je 21.12. – 22.12.2020.

Ing. Pavol HANUSKA, konateľ UniTrade Institute s.r.o., zriaďovateľ Súkromnej SOŠ

 

výberové konanie RŠ 2020-21

OZNAM – Prerušenie vyučovania na stredných školách

Minister školstva, vedy, výskumu a športu dnes vydal ROZHODNUTIE 2020/17294:1-A1810

podľa § 150 ods. 8, zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „školský zákon“) súčinnosťou od 12. októbra 2020 do odvolania rozhoduje takto:

a) mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v stredných školách podľa § 32 školského zákona s výnimkou školského vyučovania v prvom až štvrtom ročníku osemročného vzdelávacieho programu v strednej škole.

Riaditelia stredných škôl zabezpečia dištančné vzdelávanie žiakov stredných škôl. S ohľadom na neštandardné prijatie rozhodnutia v dni pracovného pokoja a vyjadrení pána ministra, že prechod na dištančné vzdelávanie zvládneme do niekoľkých dní, si Vás dovoľujeme informovať, že o organizácii a formách dištančného vzdelávania budete informovaní v priebehu utorka 13. októbra 2020 prostredníctvom informačného systému školy a priamym kontaktom prostredníctvom triednych učiteľov. MOV Vás budú kontaktovať ohľadom situácie na odbornom výcviku.

Rovnako si Vás všetkých dovoľujeme upozorniť, že v čase mimoriadnych opatrení a prerušenia vyučovania ste povinní sa zúčastňovať dištančného vyučovania a zdržať sa rizikového konania.

Kompletné znenie rozhodnutia nájdete na tomto linku: https://www.minedu.sk/data/att/17541.pdf

vedenie SSOŠ

OZNAM – Zmena organizácie začiatku školského roka 2020/2021

Vstup žiaka do budovy školy je možný len za týchto podmienok:

 • rodičia a iné osoby majú zákaz vstupu do budovy školy,
 • vstup je povolený len s rúškom,
 • každý žiak musí mať vlastné písacie potreby,
 • pri vstupe do budovy školy si dezinfikuje ruky,
 • žiak odovzdá vyplnený Zdravotný dotazník – príloha 1
 • žiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, strata chuti a čuchu) a inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do budovy školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára pre deti a dorast.

V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je žiak povinný používať rúško v triede a spoločných priestoroch školy a na pracoviskách praktického vyučovania počas celého trvania vyučovania.

Pokyny k organizácii začiatku školského roka 2.9.2020, viď príloha 2.

 

Príloha č. 1 zdravotný dotazník

 

Príloha č. 2 Organizačné pokyny pre nový školský rok na 2.9.2020

Podmienky vstupu do školy

Oznam zákonným zástupcom a žiakom

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest), ako aj inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do priestorov školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať všeobecného lekára pre deti a dorast. V prípade, že zdravotný stav nevyžaduje komunikáciu s lekárom, pri opätovnom nástupe žiaka do školy sa žiak preukáže prehlásením o bezinfekčnosti podpísaným zákonným zástupcom/plnoletým žiakom.

Viac informácií na: https://www.minedu.sk/manual-opatreni-pre-skoly-a-skolske-zariadenia/

BIELA PASTELKA – pomôžte nevidiacim a slabozrakým

(Mgr. A. Nagyová)

Naša škola sa už niekoľko rokov pravidelne zúčastňuje na akcii BIELA PASTELKA, ktorá sa koná od roku 2002 a organizuje ju Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá je najväčšou organizáciou svojho druhu u nás. Rada by som objasnila aktivity, ktoré Únia vďaka vyzbieraným finančným príspevkom potom realizuje:

 • výučba čítania a písania Braillovho písma
 • nácviky samostatného pohybu s bielou (slepeckou) palicou
 • kurzy práce s kompenzačnými, optickými a technicky náročnými pomôckami
 • nácviky sebaobslužných činností, ako je varenie, osobná hygiena
 • špecializované sociálne poradenstvo

Na všetky tieto aktivity pozitívnym prístupom vedenia i zainteresovaných žiakov našej školy prispieva každoročne vyzbieraná finančná zbierka. Tohto roku sa konala Biela pastelka dňa 18.9.2020 a zúčastnili sa jej dvojice žiakov z tried II. MPS+ML: David ŠABLATÚRAAdam FACÁK, III.A+S: Rastislav Katrinec a Samuel BAŠTI, IV.MPS+MA: Samuel IVANIČ a Laura KEČKÉŠOVÁ.

Každá dvojica mala zadelené miesto: LIDL – Ružinovská, AVION a Nábrežie – od mosta SNP po River park. Od 8:00-14:00 tu oslovovali okoloidúcich ľudí a žiadali o finančný príspevok na dobrú vec. Keď bolo treba vysvetľovali a hlavne komunikovali. Skúsenosti mali rôzne – niektorí ľudia boli nedôverčiví, iní, naopak, boli zvedaví, na čo a komu bude zbierka slúžiť.

Uzavretú pokladničku s vyzbieraným finančným príspevkom potom odniesli a odovzdali zodpovednej osobe o 15:00 v Eurovea, ktorý ju od nich prebral. Koľko sa na dobrú vec podarilo vyzbierať bude škole oznámené písomne. Tím s najvyšším výnosom v každom kraji bude zaradený do žrebovania o súťaž na zážitkovom dni v Hurricane Factory v Tatralandii.

Naši študenti potvrdili, že sa radi znovu zúčastnia tejto akcie aj budúci rok, a tak bez ohľadu na to, koľko sa im podarilo vyzbierať, im patrí za ich snahu a ochotu vďaka.

Info – preukazy ISIC/EURO

Vážení rodičia, milí študenti!

aby ste v ďalšom školskom roku mohli využívať svoj preukaz žiaka ISIC/EURO<26 na všetky zľavy a výhody doma a v zahraničí je potrebné predĺžiť jeho platnosť.

Obnovte si platnosť preukazu v dvoch krokoch:

 

1.Zakúpte si známku ISIC

priamo v škole – cena 10€,  v pracovný deň od 15.6.2020 v čase od 9:00 do 11:00 hod

alebo na www.objednaj-preukaz.sk , cena 10€ + poštovné (známka Vám bude doručená domov)

Každý študent, ktorý si obnoví platnosť preukazu známkou ISIC 09/2021, získa v septembri už tradičnú kupónovú knižku. Nachádzajú sa v nej kupóny s extra zľavami nad rámec bežných zliav. Platia do 17.11.2020.

Zároveň, kto si do 3.7.2020 zakúpi známku môže sa zapojiť do súťaže viď https://www.facebook.com/photo?fbid=2651037675000255&set=a.337447863025926

Informácie o predĺžení preukazu (zakúpenie známky ISIC) nájdete na www.isic.sk.

  

2.Pošlite SMS

cena 3€, 

na číslo 8844 v tvare TC medzera Priezvisko (uvedené na  preukaze) medzera číslo čipu (uvedené na  preukaze)

(meno uvádzajte ako na preukaze a bez diakritiky, príklad SMS: TC Mrkvicka 1042019005).

Následne priložte preukaz k terminálu, ktorý sa nachádza:

1.na škole v pracovný deň od 9:00 do 11:00 hod.

2.alebo k verejne dostupnému terminálu, ich zoznam nájdete na www.preukazstudenta.sk.

(V prípade, že vo vašom okolí nie je verejný terminál, stačí, ak si priložíte preukaz k terminálu v škole na začiatku nového školského roka. Ale odporúčame, aby ste si štandardne predĺžili platnosť zľavy v doprave a nečakali do septembra, aby ste mohli využívať plnohodnotne zľavu u každého dopravcu aj počas prázdnin.)

Viac info na www.preukazstudenta.sk alebo kontaktuj TransData, tel.: 0905 384 092 (pracovné dni 7:00-15:00), email: preukazstudenta@transdata.sk.”

  

S platným preukazom budete môcť:

 

1. denne šetriť svoje vreckové a učiť sa efektívne nakladať s financiami

2. využívať zľavy na viac ako 150 000 miestach na Slovensku a vo svete, napríklad v kine, v e-shopoch, v autoškolách, pri nákupoch oblečenia, školských a športových potrieb, kníh, pri stravovaní, športovaní a cestovaní.

Viac na www.isic.sk

3. uplatniť si nárok na ISIC paušál s výhodným balíkom mobilných dát. 

Viac na www.isicpausal.sk

4. uplatniť si nárok na celoročné cestovné poistenie.

Viac na http://isic.sk/poistenie-istotka

5. mať jeden preukaz ako univerzálnu dopravnú kartu pre MHD, SAD aj vlakovú dopravu na žiacke cestovné po celom Slovensku.

Viac na www.ubian.sk

6. využívať aj 75% zľavu na vlaky a medzimestské autobusy v Čechách celoročne, teda aj počas letných prázdnin (platí aj pre maturantov).

Viac na www.isic.cz

Ako sa prihlásiť na našu strednú školu

(aktualizované 5.5.2020)

 Potvrdenie o nastúpení na štúdium

 

Vážení rodičia, milí žiaci!

V týchto dňoch vrcholí obdobie, kedy sa musíte s Vašim dieťaťom, žiakom či žiačkou 9. ročníka ZŠ rozhodnúť, kde bude pokračovať v štúdiu po skončení základnej školy. Často sa nás pýtate, ako postupovať v celom tom procese prijímacieho konania. Prinášame Vám niekoľko rád, ako si vybrať primeraný odbor na našej škole a ako pri tom postupovať.

 

 1. Z priloženého letáku si vyberte jeden alebo dva odbory, ktoré otvárame pre žiakov základných pre žiakov základných škôl v školskom roku 2020/2021 (3-ročné odbory autoopravár, elektromechanikinštalatérstolár alebo 4-ročné odbory mechanik počítačových sietimechanik lietadielpracovník marketingu). Zvážte schopnosti svojich detí, uvedomte si, ako sa uplatnia v jednotlivých odboroch v praxi a ak Vaše dieťa chce štúdium ukončiť maturitnou skúškou, ktorý model štúdia by mu lepšie vyhovoval (3-ročný odbor + 2 roky nadstavbové štúdium, alebo 4-ročný odbor). Všetky nami ponúkané odbory sú na trhu práce veľmi žiadané. Dôkazom toho sú aj mnohé žiadosti o rekvalifikácie, ktoré naša škola ponúka pre tých, ktorí vyštudovali iné odbory a nevedia sa na trhu práce uplatniť. Obsah štúdia v jednotlivých odboroch nájdete na našej stránke www.sous-ruzinov.sk v záložke „Úvod“=>“Dokumenty“=>“Školský vzdelávací program
 2. Triedny učiteľ alebo výchovný poradca na základnej škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje, Vám vydá prihlášku na strednú školu. Máte nárok na dve. Vyplňte ich a podpísané prostredníctvom triedneho učiteľa alebo výchovného poradcu odovzdajte riaditeľovi základnej školy. Termín podania prihlášky je do 10. apríla 2020. Ak ste to do tohto termínu nestihli, nič ste nepremeškali. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 15. mája 2020 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu našej strednej školy, ak ste to nestihli do 10.04.2020.
 3. Po ich podpise bol riaditeľ ZŠ povinný odoslať Vaše prihlášky na príslušné stredné školy do 20. apríla 2020. (Bližšie informácie v zákone č.245/2008 v § 63)
 4. Po spracovaní prihlášok na našej škole zašleme žiakom (zákonným zástupcom), ktorí sa hlásia na 3 – ročné odbory alebo 4 – ročné odbory rozhodnutie o prijatí (alebo neprijatí) na našu školu podľa kritérií, ktoré sú zverejnené na našej stránke v záložke „Pre nových uchádzačov“=>“Kritéria prijatia na štúdium“ – najneskôr do 29.5.2020.
 5. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy – najneskôr do 29.5.2020.
 6. Najneskôr do 29.mája 2020 Vám doručíme rozhodnutie o prijatí, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (ak ho na prihláške uvediete) alebo poštou.
 7. Do 4. júna 2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do školy na adresu SSOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Tlačivo nájdete na začiatku textu. V prípade, ak nemáte možnosť stiahnuť si tlačivo, ohláste sa na tel. čísle 0905510 869 a dohodnite si termín, kedy môžete prísť do školy a podpísať potvrdenie o nastúpení do školy.
 8. Žiaci, ktorí na štúdium neboli prijatí, sa môžu priebežne informovať o stave zapísaných žiakov. Ak niektorí zo žiakov, ktorí dostali rozhodnutie o prijatí sa nezúčastnia zápisu v stanovenom termíne, uvoľnia svoje miesto a tieto uvoľnené miesta môže škola ponúknuť neprijatým žiakom, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta.
 9. Po odovzdaní potvrdenia o nastúpení do školys vysvedčením z 9. ročníka ZŠ, na ktorom nesmie byť ani jedna nedostatočná, stačí už len prísť spolu s dieťaťom na zahájenie školského roka 2020/2021 dňa 2. septembra 2020 o 9.00 h, na ktoré Vás už teraz srdečne pozývame. (podrobnejšie informácie dostanete v pozvánke na zahájenie školského roka)

A EŠTE PREHĽAD O ŠTÚDIU

názov odboru

prijímacie skúšky

štúdium

 

ukončenie vzdelania

možnosť pokračovať v štúdiu –

nadstavba

ukončenie vzdelania

autoopravár – mechanik

do tohto odboru sa nekonajú

I.roč.

II.roč.

III.roč.

 

výučný list

I.roč.

II.roč.

maturitné vysvedčenie

elektromechanik – silnoprúdová technika

do tohto odboru sa nekonajú

I.roč.

II.roč.

III.roč.

 

výučný list

I.roč.

II.roč.

maturitné vysvedčenie

stolár

do tohto odboru sa nekonajú

I.roč.

II.roč.

III.roč.

 

výučný list

I.roč.

II.roč.

maturitné vysvedčenie

inštalatér

do tohto odboru sa nekonajú

I.roč.

II.roč.

III.roč.

 

výučný list

I.roč.

II.roč.

maturitné vysvedčenie

mechanik lietadiel – mechanika

do tohto odboru sa nekonajú

I.roč

II.roč

III.roč

IV.roč.

     

maturitné vysvedčenie+ výučný list

pracovník marketingu

do tohto odboru sa nekonajú

I.roč.

II.roč.

III.roč.

IV.roč.

     

maturitné vysvedčenie+ výučný list

mechanik počítačových sieti

do tohto odboru sa nekonajú

I.roč.

II.roč.

III.roč.

IV.roč.

     

maturitné vysvedčenie+ výučný list

 

Rodičia žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami , ktorí boli na základnej škole individuálne začlenení (integrovaní) a budú mať záujem o integráciu aj na našej škole, môžu konzultovať túto problematiku so sociálnym pedagógom na tel. čísle 0905 510 869 alebo po nástupe do školy dňa 2.9.2020. Podrobnejšie informácie nájdu TU.

 

Na záver Vás chceme informovať o poplatkoch na našej škole:

 • Zápisné do ročníka je vo výške 60.- € – vždy na celý školský rok
 • Príspevok na poistenie 3.- €
 • Školné 0.- €
 • Fond rodičovského združenia 10.- € (schvaľuje Rada rodičovského združenia)

Finančné prostriedky preberá triedny učiteľ.

Bratislava 04.05.2020

 

Ako sa prihlásiť na našu strednú školu 2020 – 2021