OZNAM – VOĽNÉ MIESTA do 1. ročníkov

Voľné miesta pre žiakov ZŠ do 1. ročníka dennej formy štúdia na šk. r. 2021/22:

Študijný odbor: maturitné vysvedčenie a výučný list

2682 K 00 Mechanik počítačových sietí

3776 K 01 Mechanik lietadiel – mechanika

6405 K 00 Pracovník marketingu

Učebný odbor: výučný list

2683 H 11 Elektromechanik – silnoprúdová technika

2487 H 01 Autoopravár – mechanik

3355 H 00 Stolár

3678 H 00 Inštalatér

Oznam pre rodičov, uchádzačov o štúdium a výchovných poradcov základných škôl – voľné miesta na učebné a študijné odbory na našej škole – tretie kolo:

Ak patrite medzi tých rodičov a uchádzačov o štúdium, ktorí ešte riešia odpoveď na otázku – kam nastúpite na štúdium od 1. 9.2021 v školskom roku 2021/2022, máme pre Vás dobrú správu:

Máme ešte voľné miesta na všetky učebné odbory: – výučný list

Vo všetkých učebných odboroch budete prijatý bez prijímacích skúšok – len je potrebné doložiť prihlášku na daný učebný odbor a potrebné dokumenty

Máme ešte voľné miesta na všetky študijné odbory: – maturita

 Čo je potrebné urobiť?

 1. Napísať prihlášku na štúdium na našej škole na konkrétny učebný, alebo študijný obor, ktorý ste si vybrali v spolupráci výchovný poradca – zákonný zástupca – uchádzač o štúdium
 2. Odoslať prihlášku na adresu našej školy – sekretariát školy (email: svecova@sous-ruzinov.sk). Odporúčame preposlať aj mailom, vrátane príloh.
 3. K prihláške v prílohe doložiť aj rozhodnutie o prijatí či neprijatí na štúdium zo školy, na ktorú ste sa hlásili v prvom a druhom termíne.

 Po zaevidovaní Vašej prihlášky na našej škole budete zaradení do prijímacieho konania na základe odôvodnenia z predložených rozhodnutí o prijatí-neprijatí z týchto škôl nasledovne:

a) Ak uchádzač o štúdium bol neprijatý na štúdium na predchádzajúcu školu dôvodu nedostatok miesta. alebo neotvorenia príslušného odboru, ale úspešne urobil prijímacie skúšky, bude prijatý na našu školu bez prijímacích skúšok.

 b) Ak uchádzač o štúdium bol neprijatý na štúdium na predchádzajúcu školu z dôvodu, že neurobil prijímacie skúšky, je podmienkou prijatia úspešné vykonanie prijímacích skúšok na našej škole. V tomto prípade budete pozvaní na prijímacie skúšky, ktoré sa budú konať 25.5.2021  o 8 00 na našej škole.

Na záver Vás chceme informovať o poplatkoch na našej škole:

 • Školné 0.- €
 • Zápisné do ročníka je vo výške 60.- € – vždy na celý školský rok
 • Príspevok na poistenie 3.- €
 • Fond rodičovského združenia 10.- € (schvaľuje Rada rodičovského združenia)

Viac informácií na :

Mobil: 0903 409 825 

Mail: horecky@sous-ruzinov.sk

riaditeľ školy – Mgr. Ján HoreckýPonuka nadstavbového štúdia

Vážení priaznivci školy, rodičia a žiaci.

V  školskom roku 2021/2022 okrem tradičných učebných a študijných odborov, ktoré otvárame, Vám ponúkame aj 2-ročné nadstavbové štúdium v odbore:  Podnikanie v remeslách a službách.

Ekonomický odbor je určený všetkým absolventom učebných odborov, ktorí chcú uspieť na trhu práce, získať vzdelanie a základné vedomosti v oblasti podnikania. Vedomosti z predmetov marketing, manažment, cvičná firma, podnikanie a drobné podnikanie, psychológia práce a trhu, právna náuka, ekonomika, finančná gramotnosť a spoločenská komunikácia študenti využijú v praxi.

Cieľom  každého študenta je založiť si vlastný podnik, určovať si rozsah prác, byť sebestačný, získavať zákazky prostredníctvom vlastných marketingových aktivít, manažovať prácu, ktorá ho baví. Študenti získajú rozhľad v oblasti práva, naučia sa komunikovať so zákazníkom, finančnými inštitúciami. Zavŕšením  štúdia študentov je prezentácia vlastnej cvičnej firmy a podnikateľského plánu, získanie maturitného vysvedčenia.

 

Alebo si ešte môžete vybrať:

Nadstavbové štúdium

 

V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle: 0903 409 825

riaditeľ školy Mgr. Horecký

 

 

OZNAM – Podmienky a kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníka nadstavbového štúdia

Organizácia prijímania na vzdelávanie v odboroch, ktorých štúdium končí maturitnou skúškou, bude prebiehať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

TERMÍNY: 22. 6. 2021 (utorok)

PLÁN POČTU PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2021-22:

3659 L stavebníctvo 10

2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 10

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení 10

6403 L podnikanie v remeslách a službách 10

 1. Podmienky prijatia:
  1. Prijímanie prihlášok na štúdium do 31. mája 2021. Prihlášky je možné podávať osobne na sekretariáte riaditeľa SSOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava, alebo zaslať poštou. Prihláška musí byť kompletne vyplnená, podpísaná a potvrdená lekárom.
  2. V prípade, že uchádzač je evidovaný u obvodného lekára ako osoba so zmenenou pracovnou schopnosťou, nechá si túto skutočnosť potvrdiť obvodným lekárom do prihlášky. K prihláške je potom uchádzač povinný priložiť správu od posudkového lekára o zdravotnom stave. Len v prípade, že správa nie je v rozpore s požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť uvedenú v Školskom vzdelávacom programe našej školy, bude uchádzač zaradený do prijímacieho konania.
  3. Získanie príslušného stredného odborného vzdelania (sekundárne vzdelanie). Doklad o získaní tohto vzdelania preukáže žiak na začiatku školského roka (výučný list).
  4. Splnenie kritérií na prijatie na našu školu
 1. Kritériá prijatia bez prijímacích skúšok

Splnením podmienok prijatia a bez konania prijímacích skúšok, bude na SSOŠ Exnárova 20 v Bratislave prijatých prvých 50% žiakov z plánovaného počtu prijímaných žiakov podľa poradia vytvoreného z prihlásených žiakov za študijné výsledky na SOŠ na konci 1. a 2. ročníka a za I. polrok 3. ročníka z predmetov (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a 3 najlepšie hodnotené odborné predmety). Títo žiaci budú v poradovníku na účely prijímacieho konania zaradení na prvé miesta v abecednom poradí.

 1. Kritériá prijatia konaním prijímacích skúšok a zohľadnením iných foriem preukázaných vedomostí
  1. Všetci prihlásení žiaci, ktorí nespĺňajú kritériá na prijatie bez prijímacích skúšok musia konať prijímacie skúšky. Prijímacia skúška bude pozostávať z overenia vedomostí formou testov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v rozsahu učiva trojročných vzdelávacích programov na stredných odborných školách
  2. Na účely prijatia ostatných žiakov bude zostavený poradovník podľa počtu získaných bodov za :
   1. výsledky prijímacích skúšok
   2. študijné výsledky na SOŠ na konci 1. a 2. ročníka a za I. polrok 3. ročníka z predmetov (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a 3 najlepšie hodnotené odborné predmety
 1. Body na účely prijímacieho konania

Žiak získava body do poradovníka nasledovne:

 • prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúrymaximálne 100 bodov (žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 10 bodov)
 • prijímacie skúšky z matematiky – maximálne 100 bodov (žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 10 bodov)
 • študijné výsledky na SOŠ – počas štúdia na SOŠ zo všetkých predmetov za 3 klasifikačné obdobia je minimálny súčet známok 15 (čisté jednotky) = maximálny počet bodov 100. Každé zvýšenie súčtu známok o 1 znamená zníženie počtu bodov o 2.
 1. Poradovník na účely rozhodnutia o prijatí
  1. V poradovníku na účely rozhodovania o prijatí, budú na prvých miestach uvedení žiaci, ktorí splnili kritériá na prijatie bez konania prijímacích skúšok. Za nimi budú zaradení žiaci, ktorí konali prijímacie skúšky, podľa súčtu bodov, ktoré získali podľa bodu IV. týchto kritérií zostupne.
  2. Na základe takto zostaveného poradovníka bude na štúdium v danom študijnom odbore prijatý taký počet žiakov s najvyšším počtom bodov, aký stanovil zriaďovateľ v pláne výkonov na daný školský rok.
 1. Ďalšie kritériá rozhodujúce o poradí

V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých uchádzačov o štúdium, budú prednostne prijatí žiaci, ktorí:

  1. Podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia majú zmenenú pracovnú schopnosť
  2. Získali väčší počet bodov na prijímacej skúške
  3. Dosiahli lepšie výsledky v polroku 3. ročníka štúdia
 1. Neúčasť na prijímacích skúškach
  1. Ak sa žiak z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, ospravedlní sa riaditeľovi školy najneskôr do 8,00 h v deň konania prijímacej skúšky. Zdravotné dôvody sa ospravedlňujú na základe lekárskeho potvrdenia nie staršieho ako 3 dni.
  2. Počet ospravedlnených žiakov riaditeľom zníži počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne sa výsledky ospravedlnených žiakov zaradia medzi výsledky zatiaľ neprijatých žiakov a rozhodnutia o prijatí doplní riaditeľ školy do plánovaného počtu.
 1. Rozhodnutie o prijatí
  1. Uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky a kritériá na prijatie, bude zaslané Rozhodnutie o prijatí.
  2. Na začiatku školského roka je žiak povinný sa preukázať Výučným listom a Rozhodnutím o prijatí.

Poznámka: Splnenie týchto podmienok a kritérií platí iba pre prijímanie uchádzačov s nástupom 1. septembra 2021 do 1. ročníka štúdia.

Kritériá boli schválené na pedagogickej rade dňa 13. 11. 2020

 

Mgr. Ján Horecký

riaditeľ školy

 

Kritériá na PS do NŠ 2021_22

 

OZNAM – Výsledky prijímacích skúšok I. a II. termín

Výsledky prijímacích skúšok v školskom roku 2020/21 študijný odbor 2682 k mechanik počítačových sietí (MPS)

Poradie prijatých uchádzačov o štúdium na školský rok 2021/2022 v SSOŠ Exnárova 20, v Bratislave do štvorročných študijných odborov I. termín (3.5.2021) a II. termín (10.5.2021)

P. č.

Kód

Termín

Rozhodnutie

1.

1MPS2

3.5.2021

prijatý

2.

1MPS4

3.5.2021

prijatý

3.

1MPS1

3.5.2021

prijatý

4.

1MPS13

3.5.2021

prijatý

5.

1MPS8

3.5.2021

prijatý

6.

1MPS14

3.5.2021

prijatý

7.

1MPS6

3.5.2021

prijatý

8.

1MPS7

3.5.2021

prijatý

9.

1MPS10

3.5.2021

prijatý

10.

1MPS5

3.5.2021

prijatý

11.

1MPS12

3.5.2021

prijatý

12.

1MPS11

3.5.2021

prijatý

13.

1MPS3

3.5.2021

prijatý

14.

1MPS15

3.5.2021

prijatý

P. č.

Kód

Termín

Rozhodnutie

1.

2ML2

10.5.2021

prijatý

2.

2ML1

10.5.2021

prijatý

3.

2MPS1

10.5.2021

prijatý

4.

2MPS8

10.5.2021

prijatý

5.

1ML3

10.5.2021

prijatý

6.

1MPS9

10.5.2021

prijatý

7.

2ML7

10.5.2021

prijatý

8.

2MPS3

10.5.2021

prijatý

9.

2MPS7

10.5.2021

prijatý

10.

2MA3

10.5.2021

prijatý

11.

2ML6

10.5.2021

prijatý

12.

2ML4

10.5.2021

prijatý

Poradie uchádzačov je zostavené na základe kritérií pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022. 

                              

Zákonným zástupcom uchádzačov umiestnených na 1. – 14. (I. termín) a 1. – 12. (II. termín) mieste budú zaslané rozhodnutia o prijatí poštou.

V obálke spolu s rozhodnutím bude priložený:

 • Sprievodný list, v ktorom je uvedený ďalší postup pre zákonného zástupcu.
 • Dotazník.
 • Záväzné potvrdenie o nastúpení/nenastúpení na štúdium.

Uchádzačom o štúdium, ktorí sa zúčastnili prijímacích skúšok v odboroch mechanik lietadiel pracovník marketingu bude rozhodnutie poslané po 10.5.2021.

 

Výsledky prijímacích skúšok I. termín

 

Fond školy Exnárova – 2 percentá

Fond podporujúci školu

„Rozvoj stavebných profesií, n. f.“,
Kladnianska 12, 821 05 Bratislava, IČO 31755399

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane v prospech fondu dlhodobo podporujúceho našu školu!

Vyhlásenie 2% – tlačivo na stiahnutie

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov „Rozvoju stavebných profesií n.f.“. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy (materiálna podpora, nákup techniky, pomôcok, literatúry atď.)
 • podporu mimoškolských aktivít žiakov (exkurzií, vzdelávacích pobytov, športových a kultúrnych aktivít)
 • finančnú podporu pre žiakov (finančnou výpomocou zameranou na sociálne slabšie skupiny)

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2. príslušného roka požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie 2 %  v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 20. apríla príslušného roka tajomníčke našej školy a naša škola zabezpečí odovzdanie na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo obe tlačivá doručte do 30. apríla príslušného roka na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Rozvoj stavebných profesií, n. f.

Kladnianska 12, 821 05 Bratislava, IČO 31755399

účet fondu: SK21 0200 0000 0011 9515 6551

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. príslušného roka) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Rozvoj stavebných profesií, n. f.
Kladnianska 12, 821 05 Bratislava, IČO 31755399

účet fondu: SK21 0200 0000 0011 9515 6551

právna forma – neinvestičný fond

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dôležité odkazy:

Vyhlásenie 2% – tlačivo na stiahnutie

O činnosti fondu Vás budeme pravidelne informovať. Na všestrannú spoluprácu sa tešíme a za prípadné finančné dary Vám ďakujeme.

Správna rada:
Ing. Jaroslav Bažík, predseda
Ing. Pavol Hanuska, člen

Správca fondu:
Juraj Adamčík

Revízor fondu:
Bc. Daniel Kučera

Kontakt:
predseda správnej rady

Ing. Jaroslav Bažík  tel.: , e-mail: bazikj@sous-ruzinov.sk

správca fondu

Juraj Adamčík   tel.: , e-mail: adamcikj@sous-ruzinov.sk

Ďakujem

Ing. Jaroslav Bažík
predseda správnej rady