Športový deň 2019

Ako každoročne aj dňa 10. Júna 2019 naša škola so svojimi pedagógmi zorganizovala pre žiakov našej školy športový deň, ktorého sa zúčastnili žiaci všetkých ročníkov v rôznych športových disciplínach. Najlepší žiaci boli ocenení drobnými sladkosťami a ostatí dobrými športovými zážitkami. „Sláva víťazom a česť porazeným“.

 

Výberové konanie – zástupca riaditeľa

Uni Trade Institute s.r.o, ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy vyhlasuje výberové konanie

 

na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa školy

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01, Bratislava,

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

1) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy a Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy, (zaslať overenú kópiu diplomu),

2) prvá atestácia v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. získanie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom pedagogickej činnosti v zmysle § 27 ods. 5 toho istého zákona, (zaslať overenú kópiu osvedčenia alebo diplomu)  alebo uznaná náhrada  podľa predchádzajúcich predpisov,

3) najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti  (zaslať potvrdenie zamestnávateľa o počte rokov pedagogickej činnosti)

 

Ďalšie požadované predpoklady, požiadavky a doklady:   

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. osobný dotazník,
 3. profesijný štruktúrovaný životopis,
 4. motivačný list,
 5. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  (preukázať sa občianskym preukazom)
 6. bezúhonnosť (zaslať výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 7. zdravotná spôsobilosť (lekárske  potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  odborných zamestnancoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 8. komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 9. znalosť príslušnej školskej legislatívy,
 10. znalosť práce s PC (minimálne Word, Excel, internet),
 11. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 12. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 1. Výberovú   komisiu menuje zriaďovateľ školy.
 2. Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od 1.200.- €  až 1.800.- €. 
 3. Ďalšie benefity vyplývajú z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zo Zamestnaneckej zmluvy uzatvorenej medzi SSOŠ, Exnárova 20 v Bratislave a Zamestnaneckou radou pri SSOŠ Exnárova 20 v Bratislave.
 4. Predpokladaný nástup do funkcie: 1.9.2019.
 5. Informácie o škole získate na stránke školy www.sous-ruzinov.sk alebo priamo v nej.
 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Požadované doklady zasielajte do 20. augusta  2019 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s  označením „VÝBEROVÉ  KONANIE – NEOTVÁRAŤ, na adresu:

 

Súkromná stredná odborná škola
Exnárova 20
826 01 Bratislava

 

Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese sousba@sous-ruzinov.sk alebo na tel. čísle: 0904 801 728

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

 


 Výberové konanie_zástupca riaditeľa

 

Ponuka pracovného miesta – UČITEĽ

Ponúkame voľné pracovné miesto na učiteľa odborných predmetov v odbore

elektrotechnika – hardware a software počítačov, informatika, viac ….

 

 

 

 

 

Informácie o pracovnom mieste

 

Miesto výkonu práce

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01 Bratislava

Aprobácia

Elektrotechnika – hardware a software počítačov, informatika

 

Termín nástupu

1.9.2019

Predpokladaný termín ukončenia výberového konania

23.8.2019

Rozsah úväzku

Plný úväzok

Počet študentov školy

330

 

Požiadavky na uchádzača

 

Znalosť práce s PC

programy MS Office na vyššej užívateľskej úrovni

Vzdelanie

Vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.

Ďalšie požiadavky a informácie

Funkčný plat bude stanovený podľa zákona č. 553/2003 Z. z. v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. v rozmedzí od 900 € (začínajúci učiteľ).

Žiadosť o prijatie do zamestnania a doklady o vzdelaní zasielajte na adresu: Ing. Pavol Hanuska, Kladnianska 12, 821 05 Bratislava
Zaslaním žiadosti a dokladov uchádzač udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov na účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o OOÚ.

 

UČITEĽ voľné pracovné miesto

VOĽNÉ MIESTA – učebný odbor AUTOOPRAVÁR

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v značkových servisoch ( Hyundai, Škoda, Mikona a iných…), ak áno, naša škola Ti ponúka posledné voľné miesta pre trojročný učebný odbor AUTOOPRAVÁR.

Po ukončení štúdia autoopravár, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako automechanik v autoservisoch.

 

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825

 

VOĽNÉ MIESTA – učebný odbor INŠTALATÉR

Chceš praxovať, pracovať s finančnými odmenami priamo v odborných firmách, ak áno, naša škola Ti ponúka posledné voľné miesta pre trojročný učebný odbor INŠTALATÉR. Počas štúdia je možné absolvovať aj zváračský kurz (plyn, elektrika…)

Po ukončení štúdia inštalatér, môžeš pokračovať na našej škole v nadstavbovom štúdiu (maturita) alebo sa priamo zamestnať, ako inštalatér v odborných firmách, poprípade si otvoriť vlastnú živnosť.

 

Viac informácií priamo na tel.: čísle 0903 409 825

 

Prihlásenie na „Nadstavbové štúdium“

Dávame do pozornosti všetkým absolventom trojročných učebných odborov, ktorí štúdium ukončia získaním výučného listu, že v školskom roku 2019/2020 sa môžu na našej škole prihlásiť na štúdium v dvojročnom dennom nadstavbovom štúdiu v týchto odboroch podľa ukončeného vzdelania:

2414 L 01 – strojárstvo – výroba, montáž a oprava prístrojov, strojov a zariadení
2675 L 02 – elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení
3659 L – stavebníctvo
6403 L – podnikanie v remeslách a službách

Prihlášku a viac informácii nájdete na stránke www.sous-ruzinov.sk

Pre nových uchádzačov – Nadstavbové štúdium
Prihlášky je potrebné zasielať do 31.5.2019
na adresu: Súkromná SOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava

Viac informácii na tel. č.: 0903 409 825

Deň učiteľov

Aj na našej škole si uvedomujeme, že 28. marec je spätý s menom učiteľa národov – Jana Amosa Komenského, ktorý sa svojou pedagogickou činnosťou a názormi zaradil medzi významné osobnosti v dejinách myslenia. Bol jedným z prvých bojovníkov za poskytnutie vzdelania ľuďom bez rozdielu pohlavia, rasy a sociálneho postavenia. Prebojúval ideu názorného vyučovania, žiadal psychologickejší prístup k vyučovaniu i samotnému žiakovi. Okrem potreby všeobecnej školskej dochádzky, vyučovania v materinskom jazyku, vyslovil aj požiadavku prirodzenej výchovy, pedagogického realizmu, ako aj ďalšie pozoruhodné myšlienky o škole a učiteľovi.

Bol hlboko presvedčený o tom, že dobrá škola robí človeka lepším. V jeho ideách, humanizácii a demokratizácii školy pokračujú učitelia i dnes. I napriek tomu, že prežívajú dobu, ktorá školstvu príliš nepraje, záleží im na tom, aby pripravili do života schopných a vzdelaných ľudí. Prácu učiteľa si však mladí vedia oceniť až keď dospejú. Vtedy skutočne ohodnotia vzťah, ktorý k nim učitelia mali.

Uvedomia si, že svojim učiteľom pripravili veľa ťažkých chvíľ, že ich práca nekončí len zvonením, ale že aj ich doma čaká niekto, o koho sa treba postarať. Pri takýchto návratoch do školských čias si uvedomujeme poslanie učiteľa, jeho zodpovednú prácu, za ktorú všetkým učiteľom patrí naše veľké ĎAKUJEME!