Rozlúčka s generálnym riaditeľom Ing. Hanuskom 

V stredu 23. augusta sme sa počas príjemného neformálneho stretnutia pracovne rozlúčili s Ing. Pavlom Hanuskom, ktorý svoj profesijný život venoval našej škole, no rozhodol sa zvyšok života venovať svojej rodine, záľubám a zaslúženému oddychu. Keďže Pavol Hanuska bol nielen náš dlhoročný generálny riaditeľ, ale i dobrý kolega a priateľ, zaspomínali sme si na rozlúčkovom stretnutí najmä na tie úsmevné a pekné chvíle v škole. Nikdy nezabudneme na jeho úsilie, svedomitú prácu a ľudskosť,  vďaka ktorým  vznikla naša škola a ďalej napredovala. Do ďalšieho života sme mu zaželali predovšetkým pevné zdravie, veľa slnečných dní a splnených snov.

Kolektív SSOŠ

 

 

 

Pozvánka na slávnostné otvorenie prvého ročníka štúdia

Milí žiaci!

Sme radi, že ste sa rozhodli pripravovať sa na Vaše budúce povolanie práve na našej škole. Srdečne Vás preto pozývame (v prípade záujmu spolu s Vašimi rodičmi) na

slávnostné otvorenie prvého ročníka štúdia

na našej škole, ktorý sa začne:

dňa 4.9.2023 (pondelok) slávnostným zahájením na školskom dvore o 9.00 h.

Srdečne Vás pozývame na toto prvé spoločné stretnutie spolu s Vašimi deťmi.

 

 

 

A: Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste na toto prvé stretnutie s triednymi učiteľmi a vedením školy priniesli:

 1. Priložený vyplnený dotazník, v ktorom požadujeme aktualizáciu údajov v súlade s § 11 ods. 7a) a 7b) a § 158 ods. 1) zákona č. 245/2008 (Školský zákon) a číslo účtu žiaka alebo zákonného zástupcu, ktoré je potrebné na účely vyplatenia odmeny žiakom v momente, keď budú zaradení na tzv. produktívne práce.
  (príloha č. 1, len v prípade zmeny údajov)
 2. Originál alebo fotokópiu rodného listu na overenie základných údajov žiaka.
 3. Vysvedčenie z 9.ročníka základnej školy, ako doklad o úspešnom ukončení II. stupňa vzdelávania ISCED 2.
 4. Občiansky preukaz žiaka.
 5. Rozhodnutie o prijatí na našu školu.
 6. Tlačivo na účely zľavnených cestovných lístkov (SAD, MHD alebo ŽSR).
 7. Kópiu správy o výsledkoch pedagogickopsychologickejšpeciálno pedagogickej diagnostiky (poruchy učenia alebo správania) odovzdajte cez triedneho učiteľa sociálnemu pedagógovi – len v prípade, že Vám bol takýto doklad vydaný! V prípade, ak ste aktuálne správy nepredložili.
  (kontaktná osoba Mgr. Eva Trnkusová, sociálny pedagóg)

B: V deň zahájenia nového školského roka je potrebné zaplatiť triednemu učiteľovi

 • Zápisné do ročníka je vo výške 80.- € – do 15. septembra
 • Príspevok na poistenie 4.- €
 • ZRPŠ vo výške 10. – € za školský rok
 • nezistené škody vo výške 2. – € za školský rok
 • preukaz ISIC vo výške 22. – € (len v prípade záujmu)

C: Potvrdenia na účely poberania rodinných prídavkov, na daňový bonus a potvrdenie o návšteve školy Vám budú vydané triednym učiteľom.


Príloha č.1 – Dotazník na zápis

 

Pozvánka na slávnostné otvorenie prvého ročníka nadstavbového štúdia

Milí žiaci!

Sme radi, že ste sa rozhodli pokračovať v štúdiu a pripravovať sa na budúce povolanie práve na našej škole. Srdečne Vás preto pozývame na

slávnostné otvorenie prvého ročníka nadstavbového štúdia na našej škole, ktorý sa začne:

dňa 4.9.2023 (pondelok) o 8.00 h.

 

A: Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste na toto prvé stretnutie s triednymi učiteľmi a vedením školy priniesli:

 1. Priložený vyplnený dotazník, v ktorom požadujeme aktualizáciu údajov v súlade s § 11 ods. 7a) a 7b) a § 158 ods. 1) zákona č. 245/2008 (Školský zákon) a číslo účtu žiaka, ktoré je potrebné na účely vyplatenia odmeny žiakom v momente, keď budú zaradení na tzv. produktívne práce.
  (príloha č. 1, len v prípade zmeny údajov)
 2. Originál alebo fotokópiu rodného listu na overenie základných údajov žiaka.
 3. Výučný list učebného odboru, ktorý ste úspešne ukončili, ako doklad o úspešnom ukončení príslušného odboru štúdia.
 4. Občiansky preukaz žiaka.
 5. Rozhodnutie o prijatí na našu školu.
 6. Tlačivo na účely zľavnených cestovných lístkov (SAD, MHD alebo ŽSR).
 7. Kópiu správy o výsledkoch pedagogickopsychologickejšpeciálno pedagogickej diagnostiky (poruchy učenia alebo správania) odovzdajte cez triedneho učiteľa sociálnemu pedagógovi – len v prípade, že Vám bol takýto doklad vydaný! V prípade, ak ste aktuálne správy nepredložili.

B: V deň zahájenia nového školského roka je potrebné zaplatiť triednemu učiteľovi

 • Zápisné do ročníka je vo výške 80.- € – do 15. septembra
 • Príspevok na poistenie 4.- €
 • ZRPŠ vo výške 10. – € za školský rok
 • nezistené škody vo výške 2. – € za školský rok
 • preukaz ISIC vo výške 22. – € (len v prípade záujmu)

C: Potvrdenia na účely poberania rodinných prídavkov, na daňový bonus a potvrdenie o návšteve školy Vám budú vydané triednym učiteľom.


Príloha č.1 – Dotazník na zápis

 

Slávnostné odovzdávanie vysvedčení

Dňa 7.6.2023 o 10:00 sa konalo na našej škole slávnostné odovzdávanie maturitných vysvedčení troch končiacich ročníkoch a to IV. MPS+MA, IV.MPS+ML a II.ST+STR+PRS. Pani zástupkyňa pripravila maturitné vysvedčenia a výučné listy, ktoré žiaci dostali tento rok v elegantných obaloch. Napriek tomu, že slávnostnej ceremónie sa zúčastnila za vedenie iba p. zástupkyňa Ing. Šimková a triedni učitelia p. Mgr. Nagyová a p. Ing. Vychovalá, preberanie vysvedčení a výučných listov vďaka nim bolo pripravené dôstojne, ako prináleží danej príležitosti. Pani zástupkyňa, Ing. Šimková otvorila ceremoniál a každému žiakovi odovzdala osobne vysvedčenie spolu s výučným listom. Na záver sa všetkým úspešným maturantom prihovorila a popriala všetko dobré do ich ďalšieho profesionálneho i súkromného života. Žiaci jej na oplátku odovzdali kyticu s poďakovaním. Ceremoniál sme ukončili slávnostným prípitkom šampanským a poďakovaním sa žiakov triednym učiteľkám za ich námahu a podporu počas 4 – 5 rokov ich štúdia a pomoc pri úspešne zvládnutých maturitných skúškach.

Pridám ešte malý postreh nás, triednych učiteliek. 4 – 5 rokov práce s jednou triedou je kus života…a na jednom sme sa s p. kolegyňou Vychovalou zhodli, mnohí chlapci nám budú chýbať…zvykli sme si na nich…dnes naše triedy zívajú prázdnotou…. V septembri ich znovu naplníme novými, mladými ľuďmi… a naša práca otvárania duší a zušľachťovania mysle bude pokračovať…

Mgr. A. Nagyová

 

 

 

 

 

CHCEŠ MATURITU? ŠTUDUJ U NÁS !!!

Ukončil si učebný odbor, chýba ti vzdelanie a chcel by si maturitu?

Pridaj sa k našim študentom do dvojročného nadstavbového študijného odboru, ktorý prislúcha tvojmu odbornému vzdelaniu (vyučený v odbore) a urob si maturitu za dva roky.

Všetky potrebné informácie nájdeš na odkaze:

Nadstavbové štúdium

alebo kontaktujte priamo:

Martina Dömény
Mobil: 0907 720 810
Mail: domeny.exnarova@gmail.com

riaditeľ školy:

Mgr. Ján Horecký
Tel.: 02/321 18 051
Mobil: 0903 409 825
Mail: horecky@sous-ruzinov.sk

 

Výsledky prijímacieho konania na školský rok 2023/2024

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01 Bratislava – Ružinov

Prijímacie konanie pre školský rok 2023/2024

 

 

 

 

 

3776K01 – mechanik lietadiel – mechanika

 

Kód

Termín

Dátum skúšky

Kód testu

Spolu

Spĺňa podmienky

Výsledok

1.

YSV********S

2

9.5.2023

2ML03

730

áno

Prijatý

2.

NJF********C

2

9.5.2023

2ML01

595

áno

Prijatý

3.

K4W********Z

2

9.5.2023

2ML09

540

áno

Prijatý

4.

7ES********U

2

9.5.2023

2ML02

517

áno

Prijatý

5.

RP0********E

1

4.5.2023

1ML05

438

áno

Prijatý

6.

NUM********P

1

4.5.2023

1ML01

388

áno

Prijatý

7.

6DR********M

1

4.5.2023

1ML02

365

áno

Prijatý

8.

B9B********A

1

4.5.2023

1ML04

342

áno

Prijatý

9.

AMZ********C

1

4.5.2023

1ML03

317

áno

Prijatý

10.

EVT********F

1

4.5.2023

1ML06

296

áno

Prijatý

11.

N3E********M

2

9.5.2023

2ML07

269

áno

Prijatý

12.

M3U********7

1

4.5.2023

1ML08

235

áno

Prijatý

13.

9HA********K

1

4.5.2023

1ML07

232

áno

Prijatý

14.

96P********U

2

9.5.2023

2ML04

195

áno

Prijatý

15.

DBK********0

2

9.5.2023

2ML05

188

áno

Prijatý

16.

VBI********9

1

4.5.2023

1ML09

182

áno

Prijatý

17.

O3S********D

2

9.5.2023

2ML06

150

áno

Prijatý

18.

7CE********W

2

9.5.2023

2ML10

133

áno

Prijatý

19.

4LF********T

2

9.5.2023

2ML08

120

áno

Prijatý

6405K00 – pracovník marketingu

 

Kód

Termín

Dátum skúšky

Kód testu

Spolu

Spĺňa podmienky

Výsledok

1.

81M********X

2

9.5.2023

2MA01

510

áno

Prijatý

2.

RNT********7

2

9.5.2023

1MPS14

260

áno

Prijatý

3.

NJ1********F

1

4.5.2023

1MA01

258

áno

Prijatý

4.

4N7********Z

2

9.5.2023

2MA03

225

áno

Prijatý

5.

XZC********9

2

9.5.2023

2MA02

221

áno

Prijatý

6.

YA4********8

2

9.5.2023

2MA12

199

áno

Prijatý

7.

8UE********X

1

4.5.2023

1MA02

194

áno

Prijatý

8.

HON********1

1

4.5.2023

1MA03

189

áno

Prijatý

9.

I87********6

2

9.5.2023

1MPS16

181

áno

Prijatý

10.

X8R********B

2

9.5.2023

2MA08

179

áno

Prijatý

11.

0W4********M

1

4.5.2023

1MA04

159

áno

Prijatý

12.

929********B

2

9.5.2023

2MA07

146

áno

Prijatý

13.

B73********7

2

9.5.2023

2MA10

141

áno

Prijatý

14.

9K0********D

2

9.5.2023

2MA11

122

áno

Prijatý

15.

P9D********1

1

4.5.2023

1MA05

117

áno

Prijatý

16.

B2P********F

2

9.5.2023

2MA09

116

nie

Neprijatý

17.

TAA********K

2

9.5.2023

2MA04

115

nie

Neprijatý2682K00 – mechanik počítačových sietí

 

Kód

Termín

Dátum skúšky

Kód testu

Spolu

Spĺňa podmienky

Výsledok

1.

7I6********C

2

9.5.2023

2MPS01

591

áno

Prijatý

2.

OVP********V

1

4.5.2023

1MPS01

523

áno

Prijatý

3.

T09********U

1

4.5.2023

1MPS02

448

áno

Prijatý

4.

1F2********6

1

4.5.2023

1MPS04

443

áno

Prijatý

5.

RP0********E

2

9.5.2023

1ML05

438

áno

Prijatý

6.

HDF********Y

2

9.5.2023

2MPS09

372

áno

Prijatý

7.

FG1S*******1

1

4.5.2023

1MPS03

338

áno

Prijatý

8.

16D********G

2

9.5.2023

2MPS06

334

áno

Prijatý

9.

PME********6

2

9.5.2023

2MPS08

329

áno

Prijatý

10.

59A********V

1

4.5.2023

1MPS13

325

áno

Prijatý

11.

OXD********0

2

9.5.2023

2MPS04

322

áno

Prijatý

12.

NGC********K

1

4.5.2023

1MPS05

289

áno

Prijatý

13.

KM7********K

2

9.5.2023

2MPS07

281

áno

Prijatý

14.

B75********S

1

4.5.2023

1MPS06

275

áno

Prijatý

15.

5NW********W

2

9.5.2023

2MPS02

274

áno

Prijatý

16.

I0A********7

1

4.5.2023

1MPS09

271

áno

Prijatý

17.

RNT********7

1

4.5.2023

1MPS14

260

áno

Prijatý

18.

K0D********0

1

4.5.2023

1MPS15

235

áno

Prijatý

19.

0R3********2

1

4.5.2023

1MPS07

234

áno

Prijatý

20.

CXC********8

1

4.5.2023

1MPS08

231

áno

Prijatý

21.

FG1F*******U

1

4.5.2023

1MPS11

228

áno

Prijatý

22.

MYX********4

2

9.5.2023

2MPS10

219

áno

Prijatý

23.

L4Z********Y

1

4.5.2023

1MPS12

217

áno

Prijatý

24.-25.

KUN********7

2

9.5.2023

2MPS03

205

nie

Neprijatý

24.-25.

1O1********9

1

4.5.2023

1MPS17

205

áno

Prijatý

26.

JVN********O

2

9.5.2023

2MPS11

204

áno

Prijatý

27.

ZWK********D

1

4.5.2023

1MPS10

197

áno

Prijatý

28.

N50********3

1

4.5.2023

1MPS19

191

áno

Prijatý

29.

HON********1

2

9.5.2023

1MA03

189

áno

Prijatý

30.

JPB********H

1

4.5.2023

1MPS20

186

áno

Prijatý

31.

I87********6

1

4.5.2023

1MPS16

181

áno

Prijatý

32.

94K********I

1

4.5.2023

1MPS22

178

áno

Prijatý

33.

40P********E

1

4.5.2023

1MPS18

152

áno

Prijatý

34.

01F********A

1

4.5.2023

1MPS25

148

áno

Prijatý

35.

C6S********C

1

4.5.2023

1MPS21

142

áno

Prijatý

36.

ZJ6********H

2

9.5.2023

2MPS17

133

áno

Prijatý

37.

TWU********I

2

9.5.2023

2MPS14

123

áno

Prijatý

38.

5LJ********2

2

9.5.2023

2MPS15

112

áno

Prijatý

39.

9LH********0

1

4.5.2023

1MPS24

109

áno

Prijatý

40.

IJA********X

2

9.5.2023

2MPS13

84

nie

Neprijatý

41.

P0S********7

1

4.5.2023

1MPS23

25

nie

Neprijatý

42.

EFT********U

2

9.5.2023

2MPS16

0

nie

NeprijatýOZNAM

v zmysle rozkazu prezidenta Policajného zboru v súvislosti s ochranou mäkkých cieľov na Súkromnej strednej odbornej škole, Exnárova 20, 826 01 Bratislava si Vám dovoľujeme oznámiť telefónne číslo 0961 032 705 a mailovú adresu oopzruzinovvych@minv.sk (resp.chranimedeti@minv.sk ) Obvodného oddelenia PZ Bratislava – Ružinov – východ, Sputniková 12, Bratislava v územnej časti ktorého je Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01 Bratislava situovaná.

Vedenie školy.