DOD 2024 – 22. februára – foto + video

Dňa 22. februára sa formou DOD odprezentovala naša škola svojim návštevníkom a to žiakom 9. ročníkov ZŠ, ich rodičom a priateľom.

Návštevníci okrem prehliadky školy a dielní získali komplexné informácie o našej škole, o odboroch, ktoré ponúkame a o možnostiach uplatnenia sa po štúdiu.

Prišiel nás pozrieť aj starosta Ružinova aj regionálna televízia natáčala.

Ako každý rok, aj teraz sme mali pripravený zaujímavý program, občerstvenie a v neposlednom rade losovanie o tri hodnotné ceny – mobil, smart hodinky a bezdrôtové slúchadlá. 

Ďakujeme všetkým zúčastneným, účasť bola hojná.

vedenie školy

 

 

 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ – 22. februára 2024

Deň otvorených dverí na našej škole sa uskutoční dňa 22. februára 2024 na Exnárke v čase od 7.30 – do 14.30 hod so všetkým ako má byť. Preto srdečne pozývame všetkých žiakov 9. ročníkov ZŠ a ich rodičov a priateľov na Deň otvorených dverí na Súkromnú strednú odbornú školu na Exnárovej 20 v Bratislave.

Po úvodnej registrácii a prezentácii o našej škole, tak ako každý rok, aj tento sme pre Vás pripravili kompletnú prehliadku priestorov školy a dielní, športovísk a samozrejme výborné občerstvenie. Následne po absolvovaní krásneho dňa DOD budete zaradení do žrebovania o hodnotné ceny. Po žrebovaní Vám v priebehu týždňa osobne odovzdáme ceny priamo u vás na ZŠ.

Nezabudnite, že pri rozhodovaní sa, na akú školu pošleš prihlášku, je tu aj naša škola EXNÁRKA – sme tu pre Vás „školné sa u nás neplatí“. Prax našich žiakov priamo vo firmách s finančnou odmenou a viac sa dozvieš na DOD.

Tešíme sa na Vás 22. februára 2024 na Exnárovej 20.

 

 

 

INDIVIDUÁLNY DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

Chceli by ste vidieť vnútorné aj vonkajšie priestory školy a zároveň spoznať, ako na našej škole prebieha vyučovanie, stretnúť sa s učiteľom, prípadne majstrom, vidieť, ako sa u nás študuje. Dohodnite si INDIVIDUÁLNE STRETNUTIE dňa otvorených dverí (deň a hodinu) u pani J. Slovákovej na tel.: 0907 720 810 alebo mail: slovakova.exnarova@gmail.com. Potom už len príďte k nám, môžete aj so spolužiakom, alebo rodičmi a my sa Vám budeme osobne venovať.

Príď a vyhraj hodnotné ceny: Zlosovací lístok /pod textom/

V prípade, že nedostanete tento lístok na ZŠ, tak si ho môžete vytlačiť aj na našej stránke alebo Vám ho dáme pri vstupe do školy. Pri návšteve školy  ho vhodíte vyplnený do žrebovacej urny a dňa 31.3.2024 budú vyžrebovaní výhercovia hodnotných cien.

Rozhodli sme sa, pokračovať, po niekoľkoročných pozitívnych skúsenostiach v organizovaní dňa otvorených dverí individuálnou formou aj tento školský rok.

 

 

 

Leták A3 2023/24

Leták A4 2023/24

Leták A5 2023/24

Vyhlásenie-zákonného-zástupcu-alebo-plnoletého-žiaka-o-bezinfekčnosti

 

 

Fond školy Exnárova – 2 percentá

Fond podporujúci školu

„Rozvoj stavebných profesií, n. f.“,
Kladnianska 12, 821 05 Bratislava, IČO 31755399

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane v prospech fondu dlhodobo podporujúceho našu školu!

Vyhlásenie 2% – tlačivo na stiahnutie

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov „Rozvoju stavebných profesií n.f.“. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy (materiálna podpora, nákup techniky, pomôcok, literatúry atď.)
 • podporu mimoškolských aktivít žiakov (exkurzií, vzdelávacích pobytov, športových a kultúrnych aktivít)
 • finančnú podporu pre žiakov (finančnou výpomocou zameranou na sociálne slabšie skupiny)

Ako postupovať

Zamestnanec

 1. Do 15. februára 2024 požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a o vystavenie Potvrdenia o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti.
 2. Vyplňte tlačivo Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby.
 3. Do 30. apríla 2024 doručte obe tlačivá na daňový úrad podľa vášho bydliska.Povinnou prílohou „vyhlásenia“ je Potvrdenie o zaplatení dane z príjmov zo závislej činnosti, ktoré daňovníkovi vydá zamestnávateľ na predpísanom tlačive.

  Potvrdenie o vykonávaní dobrovoľníckej činnosti, ak poukazujete podiel vo výške 3 % zaplatenej dane.

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.
 2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2023 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 1. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Právnická osoba

Ak ste právnická osoba:

 1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu.
 2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2023 uplynie 1. apríla 2024 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 1. 07. 2024 alebo 30. 09. 2024)

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2023 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Rozvoj stavebných profesií, n. f.
Kladnianska 12, 821 05 Bratislava, IČO 31755399

účet fondu: SK21 0200 0000 0011 9515 6551

právna forma – neinvestičný fond

Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.

Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

O činnosti fondu Vás budeme pravidelne informovať. Na všestrannú spoluprácu sa tešíme a za prípadné finančné dary Vám ďakujeme.

Dôležité odkazy:

Vyhlásenie 2% – tlačivo na stiahnutie

Správna rada:
Ing. Jaroslav Bažík, predseda
Ing. Pavol Hanuska, člen

Správca fondu:
Juraj Adamčík

Revízor fondu:
Bc. Daniel Kučera

Kontakt:
predseda správnej rady

Ing. Jaroslav Bažík  e-mail: bazikj@sous-ruzinov.sk

správca fondu

Juraj Adamčík   e-mail: adamcikj@sous-ruzinov.sk

Ďakujem

Ing. Jaroslav Bažík
predseda správnej rady

Beseda so psychológom s pánom Mgr. Brichtom

Dňa 17.01.2024 sa trieda I.I+S vybrali s triednou učiteľkou Ing. Tatianou Vychovalou na besedu ku psychológovi Mgr. Brichtovi. Pán Mgr. Bricht sa na prednáške zaoberal s dvoma dôležitými témami: 

 1. Autorita učiteľov:
  • Pán Mgr. Bricht vysvetlil žiakom, čo znamená autorita učiteľov. Poukázal na to, že učitelia majú špeciálne miesto v škole a sú zodpovední za vedenie a vzdelávanie žiakov.
  • Diskutovali o tom, že rešpekt voči učiteľom je dôležitý pre dobré vzťahy v triede. Žiaci sa mali zamyslieť nad tým, ako môžu prejaviť úctu voči učiteľom a prečo je to dôležité.
  • Pán Mgr. Bricht sa podelil o príklady situácií, kedy je dôležité rešpektovať autoritu učiteľov, napríklad počúvať ich pokyny, rešpektovať školský poriadok a dodržiavať pravidlá.
 2. Omamné látky:
  • Beseda pokračovala témou omamných látok. Pán Mgr. Bricht informoval žiakov o nebezpečí drog a alkoholu.
  • Diskutovali o tom, aké následky môže mať užívanie omamných látok na zdravie a život. Žiaci sa mali zamyslieť nad tým, prečo je dôležité odmietnuť ponuky drog a alkoholu.
  • Pán Mgr. Bricht im poskytol informácie o dostupných zdrojoch pomoci a prevencii, aby sa mohli obrátiť na odborníkov, ak by mali akékoľvek obavy alebo otázky týkajúce sa omamných látok.

Táto beseda mala za cieľ osvietiť žiakov a pomôcť im lepšie porozumieť týmto dôležitým témam. 🌟

 

 

Návšteva 2. ročníka podujatia Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch

V dňoch 6. a 7. februára 2024 sa naše triedy I.A+E a II.A+S zúčastnili s pedagógmi 2.ročníka podujatia Študuj vodnú dopravu a cestovný ruch. Na podujatí mali výnimočnú príležitosť pozrieť 3 vyhliadkové lode Avalon, Harmóniu a Viking, aj v interiéroch, so sprievodcom. Žiaci navštívili osobný aj nákladný prístav. Podujatie bolo sprevádzané mnohými súťažami a kvízmi. Ako je vidieť z fotiek, všetkých výstava nesmierne zaujala.

Vedenie školy

 

Olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry, 14.12.2023

Dňa 14.12.2023 sa na našej škole konala olympiáda zo slovenského jazyka a literatúry. Zúčastnilo sa na nej 24 žiakov, ktorí si mali možnosť overiť, čo všetko sa počas štúdia naučili a aké hlboké sú ich vedomosti o rodnej reči a literatúre.

Víťazmi sa stali:
1. miesto: Peter Roháč, IV.ML+MA
2. miesto: Adam Haraslín, IV.ML+MA
3. miesto: Michal Kováč, III.MPS+MA

Víťaz postupuje do okresného kola. Všetkým srdečne gratulujeme a ďakujeme za skvelú organizáciu učiteľom slovenského jazyka a Mgr. Bhutanimu.

Vedenie školy