Ako sa prihlásiť na našu školu

Informácie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023.

V školskom roku 2022/2023 otvoríme v našej škole v prvom ročníku sedem tried.

Uchádzači si môžu vybrať z nasledujúcich vzdelávacích programov:

 

4 ročné študijné odbory PRIJÍMACIE SKÚŠKY

2682K Mechanik počítačových sietí

6405K Pracovník marketingu

3776K01 Mechanik lietadiel – mechanika

 

3 ročné učebné odbory BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

2487H01 Autoopravár – mechanik

2683H11 Elektromechanik-silnoprúdová technika

3355H Stolár

3678H Inštalatér

 

Predpoklady prijatia

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy (§ 62 ods. 12 školského zákona).

Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a § 161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe:

 • jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní najneskôr 28. februára 2022 (§ 65 a § 161m školského zákona)
 • prijímacej skúšky (§ 66 školského zákona)

Termíny k prijímaciemu konaniu

 • Do 28. februára 2022 — zverejnenie kritérií pre prijímacie skúšky.
 • Do 20. marca 2022zákonný zástupca neplnoletého uchádzača podáva prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy.
 • Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2022/2023 sa uskutočnia:
  • v prvom termíne 2. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 3. mája 2022,
  • v druhom termíne 9. mája 2022 a v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov, aj 10. mája 2022.

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania:

 • Riaditeľ strednej školy zverejní zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania dňa 18. mája 2022 na webovom sídle školy alebo na výveske školy a v tomto termíne odošle uchádzačovi rozhodnutie o prijatí.
 • 18. mája 2022 — škola doručí rozhodnutie riaditeľa školy o prijatí alebo o neprijatí žiaka na základe výsledkov prijímacieho konania zákonným zástupcom žiaka.
 • Zákonný zástupca najneskôr 23. mája 2022 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.
  Ostatné rozhodnutia o prijatí na odbory vzdelávania uvedené v prihláške strácajú platnosť.
  (vzor potvrdenia: Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení žiaka na štúdium) https://www.minedu.sk/data/att/18514.pdf
 • Proti rozhodnutiu o neprijatí na štúdium sa môže zákonný zástupca neplnoletého uchádzača odvolať riaditeľovi školy v lehote do 5 dní odo dňa doručenia.

Prihlášky

Prihlášku možno podať — elektronicky bez podpisu alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).

Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi školy písomné vyhlásenie.

Zákonný zástupca podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy do 20. marca 2022.

Zákonný zástupca na prihláške uvedie v poradí podľa záujmu:

 • najviac dva netalentové odbory

Poradie záujmu je pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl informačné, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý. Hodnotenie žiaka, uvedené v prihláške na vzdelávanie, potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.

 

Povinnými prílohami prihlášky sú:

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor alebo učebný odbor

  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky určilo podľa ustanovenia § 161m ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov učebné odbory a študijné odbory, v ktorých sa vyžaduje potvrdenie zdravotnej spôsobilosti študovať príslušný odbor vzdelávania pre školský rok 2022/2023.

  Pre uvedené odbory na našej škole sa nevyžaduje dokladať takéto potvrdenie.

 • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti:
  predkladá len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.
 • Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie nie staršia ako dva roky:
  predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

  V prípade uchádzača so ŠVVP odporúčame, aby zákonný zástupca pred podanímprihlášky, po oboznámení sa s možnosťami štúdia jednotlivých učebných a študijných odborov na našej škole, využil možnosť individuálnej konzultácie výberu odboru so sociálnym pedagógom a to do termínu 20. marec 2022.

  Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP priloží ku prihláške na štúdium:
  aktuálnu správu zo psychologického a špeciálno – pedagogického vyšetrenia (CPPPaP) nie staršie ako dva roky.
  Kontakt: Sociálny pedagóg, tel. 0905 510 869.

 • Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži:
  predkladá len uchádzač, ktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha).
 • Kópie vysvedčení:
  predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

 • Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.
 • Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému
  najneskôr do
  14. marca 2022 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky. (Usmernenie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2022/2023 -> )
 • Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022.
 • Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2022 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe

 

 • Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (link tlačivá) / od 1. januára 2022.
 • Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2022; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.
 • Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.
 • Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2022 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
 • Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy

Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.

Informácie potrebné pre vyplnenie prihlášky na našu školu

EDU ID školy

100000235

Názov školy

Súkromná stredná odborná škola

 

Kód študijného odboru

Názov študijného odboru

2682 K

Mechanik počítačových sietí (4.roč)

6405K

Pracovník marketingu (4.roč)

3776K01

Mechanik lietadiel-mechanika (4.roč)

2487H01

Autoopravár – mechanik (3.roč)

2683H11

Elektromechanik-silnoprúdová technika (3.roč)

3355H

Stolár (3.roč)

3678H

Inštalatér (3.roč)

 

Kritéria prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr 28. februára 2022.

 

Priebeh prijímacích skúšok

Príslušné informácie vám poskytneme na základe v tom čase aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR.

Na záver Vás chceme informovať o poplatkoch na našej škole:

 • Zápisné do ročníka je vo výške 60.- € – vždy na celý školský rok
 • Príspevok na poistenie 3.- €
 • Školné 0.- €
 • Fond rodičovského združenia 10.- € (schvaľuje Rada rodičovského združenia)

Tlačivá

Vzorový test – MAT

Vzorový test – SJL

 

 

Fond školy Exnárova – 2 percentá

Fond podporujúci školu

„Rozvoj stavebných profesií, n. f.“,
Kladnianska 12, 821 05 Bratislava, IČO 31755399

Vážení rodičia a priatelia školy,

pomôžte nám skvalitniť výchovno-vzdelávací proces na škole darovaním 2% z dane v prospech fondu dlhodobo podporujúceho našu školu!

Vyhlásenie 2% – tlačivo na stiahnutie

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov „Rozvoju stavebných profesií n.f.“. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

 • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu na škole
 • skvalitnenie vybavenia školy (materiálna podpora, nákup techniky, pomôcok, literatúry atď.)
 • podporu mimoškolských aktivít žiakov (exkurzií, vzdelávacích pobytov, športových a kultúrnych aktivít)
 • finančnú podporu pre žiakov (finančnou výpomocou zameranou na sociálne slabšie skupiny)

Ako postupovať

Ste zamestnanec a ročné zúčtovanie dane za Vás robí zamestnávateľ?

 1. Do 15.2. príslušného roka požiadajte zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň
 2. Požiadajte zamestnávateľa, aby Vám vystavil potvrdenie o zaplatení dane.
 3. Z tohto Potvrdenia si viete zistiť dátum zaplatenia dane a vypočítať 2% z Vašej zaplatenej dane – to je maximálna suma, ktorú môžete v prospech prijímateľa poukázať. Táto suma však musí byť minimálne 3 €.
 4. Stiahnite si a vyplňte Vyhlásenie 2 %  v ktorom sú už vyplnené údaje o prijímateľovi.
 5. Obe tieto tlačivá (Vyhlásenie spolu s Potvrdením), doručte do 20. apríla príslušného roka tajomníčke našej školy a naša škola zabezpečí odovzdanie na daňový úrad podľa Vášho bydliska alebo obe tlačivá doručte do 30. apríla príslušného roka na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Podávate si daňové priznanie sami?

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov fyzickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať, minimálne však 3 Eura.
 3. V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 1 prijímateľa (typ A VIII. Oddiel priznania, typ B XII. Oddiel priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Rozvoj stavebných profesií, n. f.

Kladnianska 12, 821 05 Bratislava, IČO 31755399

účet fondu: SK21 0200 0000 0011 9515 6551

 1. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania (zvyčajne do 31.3. príslušného roka) na daňový úrad podľa Vášho bydliska.

Postup pre právnické osoby

 1. Riadne vyplňte daňové priznanie.
 2. Vypočítajte si Vaše 2% z dane z príjmov právnickej osoby – to je maximálna suma, ktorú nám môžete poukázať. Môžete určiť jedného alebo viacerých prijímateľov s uvedením príslušných súm (každému však najmenej 8 Eur).
 3. V daňovom priznaní pre právnické osoby sú už uvedené kolónky na poukázanie 2% z dane v prospech 3 prijímateľov (IV. časť priznania).

Údaje, ktoré potrebujete do daňového priznania uviesť:

Rozvoj stavebných profesií, n. f.
Kladnianska 12, 821 05 Bratislava, IČO 31755399

účet fondu: SK21 0200 0000 0011 9515 6551

právna forma – neinvestičný fond

 1. Pokiaľ ste si vybrali viac ako troch prijímateľov, vložte do daňového priznania ďalší list papiera ako prílohu.
 2. Riadne vyplnené daňové priznanie doručte v lehote, ktorú máte na podanie daňového priznania na Váš daňový úrad (zvyčajne podľa Vášho sídla) a v tomto termíne aj zaplaťte daň z príjmov.

Dôležité odkazy:

Vyhlásenie 2% – tlačivo na stiahnutie

O činnosti fondu Vás budeme pravidelne informovať. Na všestrannú spoluprácu sa tešíme a za prípadné finančné dary Vám ďakujeme.

Správna rada:
Ing. Jaroslav Bažík, predseda
Ing. Pavol Hanuska, člen

Správca fondu:
Juraj Adamčík

Revízor fondu:
Bc. Daniel Kučera

Kontakt:
predseda správnej rady

Ing. Jaroslav Bažík  tel.: , e-mail: bazikj@sous-ruzinov.sk

správca fondu

Juraj Adamčík   tel.: , e-mail: adamcikj@sous-ruzinov.sk

Ďakujem

Ing. Jaroslav Bažík
predseda správnej rady

Výsledky olympiády v anglickom jazyku „OLYMPICS IN ENGLISH 2022“

Dňa 17.2.2022 sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v anglickom jazyku „OLYMPICS IN ENGLISH 2022“. Zúčastnilo sa jej 22 študentov z predmaturitných ročníkov: I.ST+STR+PRS, II. ST+STR+EN, III. MPS+ML, IV.MPS+ML. Súťažili v rôznych gramatických disciplínach, ktorých obtiažnosť sa pohybovala na úrovni B1 – B2 a slohovom útvare v rozsahu do 120 slov. Úlohy boli tento rok náročnejšie, nakoľko sme mali 2- ročnú pauzu kvôli dlhodobému dištančnému vyučovaniu v dvoch predchádzajúcich rokoch. Niektorí študenti zvládli test so cťou, iní budú musieť v gramatike zabrať viac, ak chcú úspešne zvládnuť písomnú časť maturity v anglickom jazyku.

Študentom ďakujeme za účasť a tým najlepším GRATULUJEME ! Tu sú výsledky:

 1. miesto – Dávid HERÉNYI (II.ST+STR+EN)
 2. miesto – Erik OLŠAVSKÝ (III.MPS+ML)
 3. miesto – Marek SOHA (IV.MPS+ML)

 

Udelili sme ešte cenu útechy 2 žiakom s rovnakým počtom bodov hneď za víťazmi a to:

 1. miesto A – Štefan LASAB (III.MPS+ML)
 1. miesto B – Igor ČUHÁK (I.ST+STR+PRS)

 

OFICIÁLNE VYHLÁSENIE VÍŤAZOV A ODOVZDANIE CIEN

24.2.2022 o 11:05 CEZ VEĽKÚ PRESTÁVKU v tr. č. 161

Mgr. Andrea Nagyová, English teacher

 

 

 

Divadelné predstavenie Konvália v prevedení Divadla Ludus

Zaujímavé divadelné predstavenie pre školy, ktorého sa 22.2.2022 zúčastnili i žiaci našej školy, pripravilo divadlo Ludus. Divadlo vo svojom repertoári spracúva mnohé literárne témy, ktoré sú povinnou literatúrou pre žiakov stredných škôl. Herci pútavou a citlivou formou prepájajú divadlo s maturitnými témami a preto sú inšpiráciou nielen pre súčasných stredoškolákov. Pre budúcich maturantov je to mimoriadna príležitosť, ako si k literárnym dielam vytvoriť pozitívny vzťah, lebo vieme, že študenti čítajú omnoho menej, než v minulosti, a prostredníctvom bohatých obrazov a hereckých sugestívnych výkonov si ich môžu lepšie zapamätať. Keďže divadlo si prenajíma scénu divadla L+S v centre mesta, obohatili sme náš kultúrny zážitok aj o kratšiu prechádzku po starom meste – pod Michalskú bránu, Hlavné námestie a úzkymi uličkami popri Františkánskom kostole, kde sme si spravil aj pár fotiek.

V predstavení Konvália ide o biografický román Denisy Fulmekovej – Konvália, zakázaná láska Rudolfa Dilonga. Príbeh Vali Reiszovej, mladej poetky zo židovskej rodiny, ktorá sa zblíži s františkánskym mníchom a exponovaným slovenským básnikom Rudolfom Dilongom. Svoju spoločnú umeleckú tvorbu, svoj ľúbostný vzťah a neskôr rodinný život museli po celú dobu skrývať. Najskôr pre spoločenskú neprípustnosť, potom aj z politických a existenčných dôvodov. Napriek všetkým prekážkam však Vali počas vojnového slovenského štátu vydala dve zbierky básní, porodila Dilongovi dcéru a prežila besnenie holokaustu. Pred deportáciou ju zachránilo Dilongove spoločenské postavenie, no práve preň musel Dilong po vojne emigrovať.

Do pozornosti by som rada uviedla knihu, ktorá sa v súčasnosti nachádza na pultoch vydavateľstva Martinus v Bratislave a práve tento román sa stal podkladom k divadelnému predstaveniu, ktoré si žiaci po dlhej dobe covidových zákazov, vychutnali a niektorí, ako sa mi priznali, po prvýkrát v živote…

Do marcového programu je zaradené svetoznáme dielo Ericha Maria Remarqua Na západe nič nové, ktoré sa taktiež chystáme navštíviť, tentokrát so žiakmi maturitných ročníkov.

22.2.2022, Mgr. A. Nagyová

 

Študentská kvapka krvi

Dňa 11.11.2021 sa na NTS v nemocnici Ružinov uskutočnila akcia „Kvapka krvi“, ktorú zorganizoval študent našej školy Zoltán SZTOJKA z tried z I.ST+STR+PRS, ktorý daroval krv už 20-ty raz.

Túto akciu podporilo 10 žiakov našej školy, medzi ktorými boli aj prvodarcovia. Motivácia býva rôzna, ale najčastejšie je to túžba pomôcť človeku v jeho chorobe. Sme radi, že sa študenti zapojili do správnej veci. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí mali odvahu a chuť dobrovoľne pomôcť.

Ďakujme

vedenie školy

 

 

Kampaň Slovenského Červeného kríža Študentská kvapka krvi sa túto jeseň opäť prihovára verejnosti a pripomína neustálu potrebu dostatočných zásob krvi v našom zdravotníctve. Ľudia, ktorí darovanú krv potrebujú, sú naďalej odkázaní na dobrú vôľu pravidelných darcov krvi.

Oznamujeme študentom školy, že dňa 11.11.2021 (štvrtok) sa môžu zapojiť ako dobrovoľní darcovia krvi do akcie Študentská kvapka krvi – organizovanej Slovenským Červeným krížom. Podmienka účasti na darovaní krvi je dovŕšený vek 18 rokov. Zraz je ráno o 9:20 hod. v ružinovskej nemocnici. Darcom sa doporučuje deň predtým a ráno pred odberom prijímať veľa vody a hlavne neprísť nalačno – normálne raňajky. Prineste si občiansky preukaz, kartičku poistenca, prípadne darcovskú legitimáciu  Pre viac informácií kontaktujte Zoltán Sztojka / I.ST+STR+PRS

Študentská kvapka krvi tento rok začína 18. októbra a končí 19. novembra.

https://redcross.sk/kampan/studentska-kvapka-krvi-2021/

Vedenie školy


 

98. ročník Medzinárodného maratónu MIERU

Tento rok sa dňa 03.10.2021 opäť konal už 98. ročník Medzinárodného maratónu MIERU v Košiciach, ktorý sa koná každú prvú nedeľu októbra. Na tomto podujatí sa stretne veľa ľudí z mnohých krajín sveta – Slovensko, Keňa, Česko, Nemecko, Maďarsko….Tento ročník maratónu opäť vyhral muž, ktorý pochádza z Kene.

Tento rok sa prvýkrát minimaratónu (21,5 km) zúčastnil aj žiak našej školy – Zoltán SZTOJKA, ktorý navštevuje I.ST+STR+PRS triedu – a zvládol to za čas 2,44 hod. 44 sec., z čoho mal obrovskú radosť a spoznal veľké množstvo ľudí, s ktorými sa podelil o svoje dojmy a zážitky. Už dnes vie, že ďalší ročník maratónu v Košiciach absolvuje veľmi rád znovu.

Držíme mu všetci päste, budeme ho podporovať a sme na neho hrdí…  

ŠPORTU ZDAR!!!