Odborné vzdelávanie a príprava na trh práce „TOP 10 SOŠ“

Poznáme výsledky celoslovenského reprezentatívneho prieskumu medzi zamestnávateľmi a kvalitatívneho prieskumu medzi rodičmi.  Tento výskum sa na konci roka 2015 realizoval v rámci projektu Odborné vzdelávanie a príprava pre trh práce. Uskutočňuje ho Štátny inštitút odborného vzdelávania (ŠIOV) v spolupráci so svojím švajčiarskym partnerom EHB. V rámci výskumu sa zisťovala u personalistov, vedúcich oddelení či majstrov firiem, u ktorých je predpoklad na uplatnenie absolventov stredných odborných škôl, aj ich spontánna znalosť o tom, aké školy v ich okolí existujú. Výskum sa nezameriaval iba na znalosť jednotlivých stredných škôl, ale najmä na vnímanie ich kvality očami zamestnávateľov a rodičov.
Naša stredná odborná škola sa umiestnila v šiestich kategóriách v TOP 10 !
Parametre hodnotenia škôl:
1. Povedomie o SOŠ
2. S absolventmi ktorých SOŠ majú podniky skúsenosti
3. Spoznanie SOŠ podporená znalosť SOŠ z odborov, ktoré v podniku využívajú

A/ Celková pripravenosť absolventov pre prax
B/ Iniciatívnosť školy v hľadaní spolupráce s podnikmi
C/ Iniciatívnosť školy v hľadaní práce pre absolventov
D/ Dĺžka odbornej praxe študentov
E/ Technické vybavenie z pohľadu praxe (dielne,prístroje,.)
F/ Kvalita praktickej prípravy absolventov
G/ Kvalita teoretickej prípravy absolventov
H/ Kvalita riadenia a manažovania školy
I/ Kvalita výučby v oblasti PC gramotnosti
J/ Kvalita výučby cudzieho jazyka
K/ Drží škola krok s dobou?
Kategórie, v ktorých sa naša SSOŠ umiestnila medzi TOP 10 školami:

Zdroj: TASR