Stretnutie výchovných poradcov na našej škole

Dňa 13. februára 2018 sa uskutočnilo na našej škole v poradí už druhé stretnutie výchovných poradcov základných škôl.

Zaujímavého stretnutia sa zúčastnilo 6 výchovných poradcov zo základných škôl z obvodu Bratislava II, ktoré zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva, Drieňová 36, Bratislava 2, Oddelenie psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine.

Metodické vedenie výchovných poradcov ZŠ uvedeného obvodu má na starosti psychologička PhDr. Monika Sýkorová, ktorá toto pracovné stretnutie pripravovala     a koordinovala v spolupráci so sociálnym pedagógom a zároveň výchovným poradcom našej školy Mgr. Evou Trnkusovou.

Hlavným cieľom podujatia bolo obohatenie a rozšírenie našej spoločnej činnosti o nové poznatky vo výchovnom poradenstve, o širšie a konkrétnejšie poznatky o našej súkromnej strednej odbornej škole, s víziou optimalizovať rozhodovanie sa žiakov deviatych ročníkov základných škôl a ich rodičov pri výbere strednej školy s ohľadom aj na osobnostné predpoklady dieťaťa.

Z hlavného cieľa sa odvíjal aj spoločný program stretnutia.

Na začiatku prvej časti programu prítomných privítal riaditeľ školy Mgr. Milan Gibej, sociálny pedagóg a výchovný poradca Mgr. Eva Trnkusová a neskôr aj generálny riaditeľ školy Ing. Pavol Hanuska.

Po konzultačnej prezentácii školy riaditeľom školy Mgr. Milanom Gibejom, v ktorej predstavil prehľad ponúkaných odborov, pohľad na chod školy a výhody štúdia na našej škole v súvislosti s uplatnením sa našich absolventov na trhu práce, prítomní postupne navštívili priestory odborného výcviku – všetky dielne našej školy.

Počas prehliadky dielní prebiehali zaujímavé konzultácie s hlavným majstrom odborného výcviku s Mgr. Jánom Belkom, aj s ďalšími prítomnými majstrami jednotlivých odborov so zameraním na predstavenie odborov, podmienok štúdia, prioritne systém fungovania praxe a spolupracujúcich firiem (miesta výkonu praxe), či ponúkaných výhod pre žiakov počas štúdia.

Po návšteve dielní Mgr. Eva Trnkusová konzultovala s prítomnými aj tému žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami s cieľom kontinuity integrácie žiakov na základnej a strednej škole, ďalej prihlášok na strednú školu a zápisov na štúdium.

V druhej časti programu si PhDr. Monika Sýkorová pre výchovných poradcov pripravila vlastné témy z uvedenej oblasti s diskusiou.

Všetci zúčastnení v závere opäť zdôraznili nezastupiteľný význam spolupráce rodič – dieťa – edukátori v škole ako základný predpoklad úspešného mladého človeka v živote.

V budúcnosti opäť radi privítame na pôde našej školy na takomto stretnutí ďalších výchovných poradcov základných škôl, zástupcov centier pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie aj z ďalších častí Bratislavy a jej okolia, ktorí prejavia o takéto stretnutie záujem.

Aktivity tohto typu pomôžu získať širší a hlavne reálnejší prehľad o ponúkaných odboroch na našej škole. Iba rozhľadený výchovný poradca môže poskytnúť žiakom a rodičom optimálne poradenské služby pri výbere jeho budúcej profesie.

Aj preto sú potrebné takéto stretnutia ešte stále nadšených ľudí z praxe, ktorí majú záujem poskytnúť svojim žiakom, ale i rodičom čo najviac informácií pri ich dôležitom životnom kroku – výbere strednej školy, odboru, budúcej profesie.

 

V Bratislave, dňa 14.2.2018                                  Autor: Mgr. Eva Trnkusová

                                                                               Sociálny pedagóg, výchovný poradca