Pár viet od sociálneho pedagóga

Dňa 8.11.2018 sa v Múzeu dejín mesta – Stará radnica na Primaciálnom námestí v Bratislave konal odborný seminár pre sociálnych pedagógov na Slovensku pod názvom Aktuálne problémy v sociálnej pedagogike a v oblasti profesie sociálnych pedagógov na Slovensku. Poskytovateľom bolo Metodicko-pedagogické centrum RP MPC Bratislava, Katedra pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, Asociácia sociálnych pedagógov, o.z., Múzeum dejín mesta – Stará radnica: Múzeum mesta Bratislavy, Primaciálne námestie 3, Bratislava.

Odborný garantom podujatia bola Prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. vedúca Katedry pedagogiky PF UMB v Banskej Bystrici (obr. č.1), ktorá bola zároveň aj prednášajúcou spolu      s PaedDr. Darinou Bačovou, zástupkyňou riaditeľky RP MPC Bratislava.

Prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. patrí medzi tých vzácnych ľudí, ktorí stáli pri etablovaní sociálnej pedagogiky na Slovensku, pokračuje v  zložitom procese jej vývoja i súčasnosti a od leta 2018 je predsedníčkou vzniknutej Asociácie sociálnych pedagógov, o.z. na Slovensku.

Vzácnym hosťom bola aj prof. PhDr. Emília Kratochvílová, CSc (obr.č2), ktorá sa venuje rozvoju Pedagogiky voľného času na Slovensku.

Cieľom seminára bolo priblížiť aktuálne problémy sociálnej pedagogiky a profesie sociálny pedagóg na Slovensku.

Uvedené témy prednášajúcich rozprúdili živú a tvorivú diskusiu s účastníkmi seminára, ktorí pricestovali z celého Slovenska.

Čas ukázal, že otázka už neznie tak, či potrebujeme sociálnych pedagógov, ale ako reálne a prakticky zabezpečiť aby sa stali akousi povinnou výbavou každej školy či podobného zariadenia na Slovensku.

Čerešničkou na torte bola ponúknutá prehliadka časti Múzea dejín mesta – Stará radnica na Primaciálnom námestí a predstavenie projektu Príbeh Starej radnice – virtuálna hra s fyzickým rozhraním (obr. č.3 a č.4), ktorý vďaka inovatívnemu a tvorivému prístupu jej tvorcov a prednášajúcich dokáže zaujímavo a pútavo priblížiť históriu mesta Bratislava ako pre malých tak i veľkých. Pekná ukážka ako sa možno učiť a naučiť hrou.

Tento seminár opäť potvrdil skutočnosť, že na Slovensku žijú tvoriví, trpezliví a schopní ľudia, ktorí svoju profesiu chápu hlavne ako poslanie pomáhať s víziou niečo po sebe zanechať.

 

Mgr. Eva Trnkusová,

sociálny pedagóg, výchovný poradca