Odborný seminár

Dňa 1. 12. 2015 sa v našej škole uskutočnil odborný seminár Žiaci s poruchami učenia, žiaci so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Pozvanie vedenia školy a sociálneho pedagóga prijala špeciálna pedagogička Mgr. Monika Klapková, vedúca oddelenia špeciálnopedagogického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine a psychologička Mgr. Zuzana Milerová z oddelenia psychologického poradenstva v osobnostnom, vzdelávacom a kariérovom vývine, obe z centra Pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Drieňová 36, Bratislava II. Zaujímavý odborný obsah prednášajúce vhodne dopĺňali praktickými skúsenosťami, odporúčaniami a námetmi, ktorých individuálna aplikácia môže pomôcť pedagógom pri ich každodennej náročnej práci so žiakmi, žiakmi s problémami učenia, správania, s cieľom dosiahnuť čo najlepšie edukačné výsledky. Zaujímavé informácie priniesla aj diskusia na otázky z radov pedagogických zamestnancov, ktorí sa seminára zúčastnili vo veľmi vysokom počte. Veríme, že táto aktivita bola vnútorným obohatením pre každého zúčastneného ako súčasť jeho osobnostného i profesionálneho rastu. Zároveň otvára priestor na odkrývanie ďalších zaujímavých odborných tém pre nás aj do budúcnosti.

Mgr. Eva Trnkusová