Stravovanie žiakov

PODMIENKY STRAVOVANIA ŽIAKOV

 

Stravovanie žiakov v školskom roku 2019/2020 je zabezpečené takto:

Miesto: Spojená škola sv. Vincenta de Paul, Bachova 4 (cca. 6 min pešo)

Cena lístka: 2,16 x 19 (priemerný počet dní v mesiaci) = 41,04 eur/mesiac

Platí sa na účet: SK21 0200 0000 0012 0181 3758

 • k 15. dňu mesiaca na nasledujúci mesiac celá suma 41,04 eur
 • variabilný symbol: 2019/2020
 • v poznámke platby uviesť: meno žiaka (dôležitý údaj na identifikáciu platby)
 • preplatok za odhlásené obedy sa vráti na účet na konci školského roka

Odhlášky sú možné denne do 07:45 hod. Odhlásiť sa môžete telefonicky (02/ 43 4212 17) aj e-mailom (jedalen@vdp.sk). Môžete tiež odhlášku napísať na lístok a vhodiť do schránky pri dverách do kancelárie vedúcej jedálne. Odhláška po termíne 7.45 hod. už nie je akceptovaná na daný deň (ani keď je poslaná e-mailom).

Ďalšie informácie:

 1. Jedálny lístok a informácie o stravovaní nájdete aj na stránke: jedalen.vdp.sk
 2. Pri prvom vstupe do jedálne dostanete číp (zadarmo) – pri strate za poplatok.
 3. Čas obeda: 11.10 h – 11.30 h (prestávka 11.05 h – 11.35 h).
 4. Presun na obed bude pod dozorom pedagogického zamestnanca.
 5. Prihlásenie sa na obedy: do 12.11.2019 (nahlásia triedni učitelia p. Dohányosovej)
 6. Realizácia platby na december: do 15.11.2019
 7. Začiatok stravovania: 2.12.2019
 8. Prihlásiť sa na obedy môžu žiaci aj neskôr. Zoznam sa bude aktualizovať na konci mesiaca, platbu bude potrebné realizovať do 15. dňa nasledujúceho mesiaca a obed bude vydaný 1.deň v ďalšom mesiaci.( Napr. aktualizácia k 31.12.2019 – platba do 15.1.2020 – vydaný obed od 1.2.2020)
 9. V prípade, že žiak prihlásený na obedy sa ďalej nechce stravovať v školskej jedálni, jeho zákonný zástupca e-mailom na (jedalen@vdp.sk) požiada vedúcu jedálne o vyúčtovanie prípadného preplatku a uvedie číslo účtu na zaslanie preplatku.

Bratislava 5.11.2019

Mgr. Milan Gibej

riaditeľ školy

Riaditeľské voľno – oznam

Z prevádzkových dôvodov, poskytujem žiakom školy na deň 18. novembra 2016 (piatok) riaditeľské voľno podľa ustanovenia § 150 ods. 5 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Voľno sa týka všetkých žiakov SSOŠ. Vyučovanie bude pokračovať podľa rozvrhu hodín v pondelok 21. novembra 2016.

Mgr. Milan Gibej – riaditeľ SSOŠ