Beseda na aktuálne témy

Dňa 23.1. 2017 sa na našej škole konala beseda s odborníkom z centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie na Drieňovej 36. Besedy sa zúčastnili žiaci prvého ročníka a boli poučení o trestnoprávnej zodpovednosti mladistvých. Rozprávali sa o tom, že aj nevinná poznámka, posmešok na adresu človeka, ktorý je inej národnosti, pleti, či vierovyznania môže byť kvalifikovaný ako trestný čin. Hlavným poučením pre našich žiakov bolo to, že aj nerozvážny mladícky čin môže skončiť pred súdom a mať pre nich vážne následky aj do budúcna. Aj organizovaním takýchto besied chceme predchádzať intolerancii, šikanovaniu, prejavom rasizmu, fašizmu a xenofóbie, témam nanajvýš aktuálnym.

Mgr. Marianna Federičová, koordinátor prevencie