Stretnutie výchovných poradcov na našej SOŠ

Dňa 2. decembra 2016 sa uskutočnilo na našej strednej odbornej škole historicky prvé stretnutie výchovných poradcov základných škôl.

Hlavným cieľom podujatia bolo oboznámiť zúčastnených s reálnym prostredím našej školy formou exkurzie. Exkurzia bola realizovaná v dvoch základných častiach.

Na začiatku prvej časti výchovných poradcov privítal generálny riaditeľ školy Ing. Pavol Hanuska, riaditeľ školy Mgr. Milan Gibej, sociálny pedagóg a výchovný poradca Mgr. Eva Trnkusová a hlavný majster pre Odborný výcvik Mgr. Jozef Lukianov. Po krátkom teoretickom predstavení školy výchovní poradcovia postupne navštívili priestory Odborného výcviku – všetky dielne. Počas prehliadky prebiehali zaujímavé konzultácie aj s prítomnými majstrami odborného výcviku a čo je veľmi dôležité aj so samotnými žiakmi. Bolo milé sledovať kontaktné stretnutie výchovnej poradkyne so svojimi bývalými žiakmi v stolárskej dielni.

Po návšteve dielní pokračovala exkurzia druhou časťou – podrobnejšou prezentáciu našej školy Mgr. Lukianovom so zameraním na predstavenie odborov, podmienok štúdia, prioritne systém fungovania praxe a spolupracujúcich firiem (miesta výkonu praxe), či ponúkaných výhod pre žiakov počas štúdia.

Mgr. Trnkusová konzultovala s prítomnými tému žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (kontinuita integrácie žiakov na základne a strednej škole),  prihlášok na strednú školu a zápisov na štúdium.

Všetci zúčastnení opäť zdôraznili nezastupiteľný význam spolupráce rodič – dieťa – škola ako základný predpoklad úspešného mladého človeka v budúcnosti a teda následne raz spokojného rodiča – dieťaťa – školy. Zároveň však skonštatovali, že na tejto ceste nás čaká ešte veľa úsilia a aktivít. Aj preto sú potrebné takéto stretnutia ešte stále nadšených ľudí z praxe, ktorí chcú poskytnúť svojim žiakom, ale i rodičom  čo najviac informácií pri ich dôležitom životnom kroku – výbere odboru, či školy.

Zaujímavého stretnutia sa zúčastnilo 17 výchovných poradcov zo základných škôl, ktoré zastrešuje Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Malacky a Pezinok. Podnet na stretnutie podala riaditeľka Centra pedagogicko-psychologického poradenstva Malacky PaedDr. Dana Kovárová, ktorej týmto ďakujeme. Zároveň i v budúcnosti radi privítame na takomto stretnutí aj ďalších výchovných poradcov základných škôl, ktorým exkurzie tohto typu pomôžu získať širší a hlavne reálnejší prehľad o ponúkaných odboroch a školách. Iba rozhľadený výchovný poradca môže poskytnúť svojim žiakom efektívne poradenské služby pri výbere jeho budúcej profesie.

Veríme, že aj táto naša skúsenosť bude kompasom pre riaditeľov základných škôl pri uvoľňovaní výchovných poradcov na stretnutia výchovných poradcov s cieľom exkurzia na strednej škole. Profesijné poradenstvo sa totiž dotýka každého edukátora, pedagóga.

Mgr. Eva Trnkusová