Ako sa prihlásiť na našu strednú školu

Informácie k prijímaciemu konaniu na stredné školy pre školský rok 2023/2024

1. januára 2022 nadobudla účinnosť novela školského zákona č. 415/2021 Z.z., ktorá upravuje priebeh a organizáciu prijímacieho konania v školskom roku 2022/2023, pre školský rok 2023/2024.

V školskom roku 2023/2024 otvoríme v našej škole v prvom ročníku sedem tried.

 

Ako sa prihlásiť na našu strednú školu – PDF na tlač

 

Uchádzači si môžu vybrať z nasledujúcich vzdelávacích programov:

 

4 ročné študijné odbory                              PRIJÍMACIE SKÚŠKY

2682K Mechanik počítačových sietí

6405K Pracovník marketingu

3776K01 Mechanik lietadiel – mechanika

 

3 ročné učebné odbory                               BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

2487H01 Autoopravár – mechanik

2683H11 Elektromechanik-silnoprúdová technika

3355H Stolár

3678H Inštalatér

 

Prihlášky

Prihlášku možno podať — elektronicky bez podpisu, alebo v listinnej podobe na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (od 1. januára 2022 s podpismi oboch zákonných zástupcov).

Prihláška je platná aj s podpisom jedného zákonného zástupcu, ak sa zákonní zástupcovia dohodli, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca, a ak o tejto skutočnosti doručia riaditeľovi písomné vyhlásenie.

Zákonný zástupca podáva len jednu prihlášku na vzdelávanie riaditeľovi strednej školy a to do 

20. marca 2023.

Zákonný zástupca na prihláške uvedie v poradí podľa záujmu najviac dva netalentové odbory.

Poradie záujmu je pre riaditeľov základných škôl a stredných škôl informačné, uchádzač stále bude mať možnosť potvrdiť rozhodnutie o prijatí na vzdelávanie v ktorejkoľvek zo škôl, na ktorú bol prijatý. 

Hodnotenie žiaka, uvedené v prihláške na vzdelávanie, potvrdzuje základná škola, ktorú žiak navštevuje.

 

Povinnými prílohami prihlášky sú:

 • Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na účel schopnosti študovať zvolený študijný odbor MECHANIK LIETADIEL – MECHANIKA alebo učebný odbor AUTOOPRAVÁR – MECHANIK sa dokladá ako súčasť/príloha prihlášky. Viď tlačivo príloha č.5. 
 • Potvrdenie o zmenenej pracovnej schopnosti:
  predkladá 
  len uchádzač so zmenenou pracovnou schopnosťou.
 • Správa z diagnostického vyšetrenia vykonaná zariadením poradenstva a prevencie (CPaP) nie staršia ako dva roky:

  predkladá len uchádzač so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (ŠVVP).

  V prípade uchádzača so ŠVVP odporúčame, aby zákonný zástupca pred podaním prihlášky, po oboznámení sa s možnosťami štúdia jednotlivých učebných a študijných odborov na našej škole, využil možnosť individuálnej konzultácie výberu odboru  so sociálnym pedagógom a to do termínu 20. marec 2023.

  Zákonný zástupca uchádzača so ŠVVP priloží ku prihláške na štúdium aktuálnu správu zo psychologického a špeciálno – pedagogického vyšetrenia (CPaP).

  Kontakt: sociálny pedagóg, tel. 0905 510 869.

  https://www.sous-ruzinov.sk/pomoc-ziakom/

 • Kópie diplomov alebo certifikátov, ktoré preukazujú umiestnenie žiaka v predmetovej olympiáde alebo súťaži:

  predkladá len uchádzačktorý uvádza v prihláške umiestnenie v predmetovej olympiáde alebo súťaži (nepovinná príloha).

 • Kópie vysvedčení: 

  predkladá len uchádzač, ktorý bol z niektorého vyučovacieho predmetu na vysvedčení hodnotený slovne (v tomto prípade predkladá len vysvedčenie s príslušným slovným hodnotením), alebo ak nie je možné, aby základná škola, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdila hodnotenie žiaka uvedené na prihláške.

 

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku elektronicky

 • Konkrétny formulár prihlášky si vygeneruje zo školského informačného systému, ktorý škola používa. Niektoré údaje budú predvyplnené z databázy školského informačného systému, ďalšie požadované údaje doplní zákonný zástupca.
 • Vyplnenú prihlášku odošle prostredníctvom školského informačného systému
  najneskôr do 
  14. marca 2023 základnej škole na potvrdenie hodnotenia. K prihláške pripojí povinné prílohy podľa bodu 1 písm. g) v zoskenovanej podobe ako prílohy k elektronickému podaniu a potvrdí podanie prihlášky.
 • Riaditeľ základnej školy prihlášku elektronicky potvrdí bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2023.
 • Školský informačný systém po potvrdení prihlášky riaditeľom základnej školy a potvrdení podania prihlášky zákonným zástupcom odošle prihlášku všetkým stredným školám, ktorých odbory vzdelávania uviedol zákonný zástupca v prihláške. Ak vznikne technický problém s odoslaním prihlášky prostredníctvom školského informačného systému na niektorú zo škôl uvedených v prihláške, zákonný zástupca dostane zo školského informačného systému upozornenie o tom, že prihlášku musí zákonný zástupca vytlačiť, podpísať a do 20. marca 2023 aj s prílohami podať na príslušnú školu poštou alebo osobne; pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.

 

Ak zákonný zástupca podáva prihlášku v listinnej podobe 

 • Prihlášku vyplní na tlačive 056 MŠVVaŠ SR (link tlačivá) / od 1. januára 2023.
 • Riaditeľ základnej školy, ktorú žiak navštevoval alebo navštevuje, potvrdí hodnotenie žiaka uvedené na prihláške bezodkladne tak, aby zákonný zástupca mohol podať prihlášku na vzdelávanie v zákonnej lehote do 20. marca 2023; ak potvrdenie riaditeľom základnej školy nie je možné, uchádzač alebo zákonný zástupca uchádzača pripoja k prihláške kópie vysvedčení.
 • Zákonný zástupca vyhotoví potrebný počet kópií tlačiva prihlášky a povinných príloh podľa bodu 1 písm. g), podľa počtu odborov vzdelávania, ktoré uviedol v prihláške. Ak nemá možnosť vyhotoviť kópie, vyhotoví ich škola.
 • Zákonný zástupca každú kópiu prihlášky podpíše a do 20. marca 2023 každú kópiu prihlášky s prílohami podá poštou alebo osobne každej strednej škole, ktorej odbory vzdelávania uviedol v prihláške. Pri podaní prihlášky poštou je určujúci dátum jej podania na poštovú prepravu.
 • Prihlášku podpisuje uchádzač a obaja zákonní zástupcovia. Zákonní zástupcovia sa môžu dohodnúť, že prihlášku podpisuje iba jeden zákonný zástupca; o tejto skutočnosti doručia písomné vyhlásenie riaditeľovi školy.Riaditeľ strednej školy pozve uchádzačov na prijímacie skúšky najneskôr päť dní pred termínom ich konania.Informácie potrebné pre vyplnenie prihlášky na našu školu

EDU ID školy

100000235

Názov školy

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 821 02 Bratislava

 

Kód študijného odboru

Názov študijného odboru

2682 K

Mechanik počítačových sietí (4.roč)

6405K

Pracovník marketingu (4.roč)

3776K01

Mechanik lietadiel-mechanika (4.roč)

2487H01

Autoopravár – mechanik (3.roč)

2683H11

Elektromechanik-silnoprúdová technika (3.roč)

3355H

Stolár (3.roč)

3678H

Inštalatér (3.roč)

 

Kritéria prijímacích skúšok

Kritériá prijímacích skúšok budú zverejnené najneskôr 30.11.2022

 

Priebeh prijímacích skúšok

Príslušné informácie vám poskytneme na základe v tom čase aktuálnych usmernení MŠVVaŠ SR.Predpoklady prijatia

Do prvého ročníka štvorročného vzdelávacieho programu úplného stredného odborného vzdelania môže byť prijatý uchádzač, ktorý získal nižšie stredné vzdelanie podľa § 16 ods. 3 písm. b) školského zákona a splnil podmienky prijímacieho konania.

Podmienkou prijatia uchádzača na vzdelávanie je, že uchádzač nie je žiakom inej strednej školy (§ 62 ods. 12 školského zákona).

Prijímacie konanie je organizované v súlade s § 62 až § 71 a § 161m zákona č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Škola prijíma žiakov na štúdium do 1. ročníka štvorročného štúdia na základe:

 • jednotných kritérií na úspešné vykonanie skúšky a ostatných podmienok prijatia na štúdium, ktoré riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy zverejní najneskôr 30.11.2022 (§ 65 a § 161m školského zákona)
 • prijímacej skúšky (§ 66 školského zákona).

Prijímacie konanie sa bude konať prezenčne.  

Viac: „Kritérium prijatia žiakov do prvého ročníka pre školský rok 2023/2024“

https://www.sous-ruzinov.sk/kriteria-prijatia-na-studium/

 

Termíny k prijímaciemu konaniu

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 Na základe § 66 ods. 5 a § 68 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy pre školský rok 2023/2024 a termín zverejnenia zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2023/2024 takto:Prvý termín

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

4. máj 2023

v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov,
aj 5. máj 2023

Druhý termín

Pre odbory vzdelávania, v ktorých sa nevyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností a nadania

9. máj 2023

v prípade potreby, vzhľadom na počet uchádzačov,
aj 10. máj 2023

Zverejnenie výsledkov prijímacieho konania: 

 • Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 19. mája 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).
 • Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 24. mája 2023 (23:59 hod.), písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Ďalší termín

Ďalší termín na vykonanie prijímacej skúšky na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do tried prvého ročníka okrem stredných škôl s osemročným vzdelávacím programom (§ 66 ods. 6 zákona č. 245/2008 Z. z.)

je 20. jún 2023, z organizačných dôvodov sa môže prijímacia skúška skončiť 21. júna 2023.

Riaditeľ strednej školy zverejní na výveske školy a na webovom sídle školy zoznam uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania 23. júna 2023 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.).

Uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača najneskôr do 28. júna 2023 (23:59 hod.) písomne potvrdí strednej škole prijatie na vzdelávanie.

 

Na záver Vás chceme informovať o poplatkoch na našej škole:

Poplatky sa platia v hotovosti na začiatku školského roku triednemu učiteľovi najneskôr do termínov uvedených nižšie.

 • Zápisné do ročníka je vo výške 40.- € – v I. polroku do 15. septembra
 • Zápisné do ročníka je vo výške 40.- € – v II. polroku do 28. februára
 • Príspevok na poistenie 3.- €
 • Školné 0.- €
 • Fond rodičovského združenia 10.- € (schvaľuje Rada rodičovského združenia)

 

Tlačivá

PRÍLOHA-č.0-Kritéria prijatia na štúdium do 1. roč. na šk. rok 2023-24

PRILOHA-č.1-Prihlaska-na-studium-na-strednej-skole

PRILOHA-č.2-Potvrdenie-o-nastupeni-nenastupeni-ziaka-na-studium

PRILOHA-č.3-Vyhlasenie-k-podaniam-o-ktorych-sa-rozhoduje-v-spravnom-konani

PRILOHA-č.4-Dotaznik-na-zapis-2023-2024

PRILOHA-č.5-Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti v odbore AUTOOPRAVÁR alebo MECHANIK LIETADIEL

PS-Vzorovy-test-MAT

PS-Vzorovy-test-SJL