Školský poriadok

Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy so sídlom na Exnárovej ul. č. 20 v  Bratislave  v súlade s § 153, ods. 1 zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a po  prerokovaní  v Pedagogickej rade školy dňa 31.8.2012, v Rade školy dňa 3.9.2012 a Študentskej rade dňa 14.9.2012.

 

v y d á v a

Š K O L S K Ý   P O R I A D O K
Súkromnej strednej odbornej školy na Exnárovej 20 v Bratislave

OBSAH:

Úvod

I.    ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA
II.     PRÁVA, POVINNOSTI A ZÁKAZY PRE ŽIAKOV
1.    Žiak má  právo
2.    Žiak je povinný
3.    Týždenník je povinný
4.    Žiakom je zakázané

III.      PRÁVA A POVINNOSTI  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV
1.    Zákonný zástupca žiaka má právo
2.    Zákonný zástupca žiaka je povinný

IV.     OCHÁDZKA  DO  ŠKOLY  A   UVOLŇOVANIE ŽIAKOV  Z  VYUČOVANIA

V.    ZÁSADY  SPRÁVANIA  SA  ŽIAKOV
1.    Oslovenie a pozdravy
2.    Príchod žiakov do školy
3.    Odchod žiakov zo školy
4.    Správanie žiakov na vyučovaní
5.    Správanie žiakov cez prestávky
6.    Správanie žiakov mimo školy

VI.    HODNOTENIE  SPRÁVANIA A KLASIFIKÁCIA

VII.    VÝCHOVNÉ  OPATRENIA

VIII.    ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV A ICH OCHRANY PRED SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU  ALEBO NÁSILÍM
1.    Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov
2.    Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE

Úvod

Školský poriadok je záväzný základný vnútro školský dokument, ktorý v nadväznosti  na záväzné právne normy a pedagogicko-organizačné predpisy o organizácii vyučovania obsahuje pravidlá správania sa žiakov, ich práva a povinnosti vyplývajúce z poslania a úloh školy, z organizácie výchovno-vzdelávacej činnosti, upravuje vzájomné medziľudské vzťahy v škole a úlohy žiackej samosprávy. Školský poriadok je súhrn pravidiel, ktorými sa zabezpečuje riadny chod školy. Podľa týchto pravidiel sa riadi každý žiak a jeho dodržia- vanie zabezpečuje každý pedagogický zamestnanec školy. Dodržiavanie pravidiel správania a tohto školského poriadku počas klasifikačného obdobia je kritériom na hodnotenie a klasifikáciu správania žiakov.  Súkromná stredná odborná škola na Exnárovej č.20 v Bratislave je strednou odbornou školou, v ktorej sa žiaci rozhodli študovať dobrovoľne. Sú preto povinní riadiť sa jej pravidlami a týmto školským poriadkom.
Súkromná stredná odborná škola je  vnútorne diferencovaná škola, ktorá pripravuje žiakov v učebných a študijných odboroch a odboroch nadstavbového štúdia formou teoretického a praktického vyučovania. Absolventi našej školy môžu pracovať ako kvalifikovaní robotníci, technicko-hospodársky pracovníci alebo môžu pokračovať v štúdiu na   vysokých školách.
Škola bude vo vzťahu k žiakom, pedagogickým i nepedagogickým zamestnancom dodržiavať Deklaráciu práv dieťaťa, Európsky dohovor o ochrane ľudských práv a základných slobôd a príslušné legislatívne normy a ich zmeny.
Hlavným poslaním školy je zabezpečiť výchovno-vzdelávací proces. Činnosť školy je zameraná na splnenie tejto hlavnej úlohy.

I.    ORGANIZÁCIA VYUČOVANIA
1.    Vyučovanie v škole sa riadi platným rozvrhom hodín, ktorý schvaľuje riaditeľ školy. Rozvrh hodín sú povinní rešpektovať všetci žiaci a každý pedagogický zamestnanec.
2.    Budova školy sa otvára každý vyučovací deň ráno o 7,25 hod. a zatvára sa o 7,50 hod. Budova školy je od 7,50 hod do 15,05 hod. uzavretá počas vyučovacích hodín i prestávok okrem veľkej prestávky od 11,10 hod. do 11,40 hod. Žiaci majú možnosť pohybovať sa na školskom dvore.
3.    Budova dielní sa otvára každý vyučovací deň ráno o 7,15 hod. a zatvára sa o 15,00 , žiaci sa v priestoroch dielní riadia dielenským poriadkom.
4.    Žiakov a  návštevníkov školy pri vstupe do školy usmerňuje  školník. Žiaci sa pri vstupe do školy na vyzvanie  školníka alebo pedagogického zamestnanca preukazujú  preukazom a ostatní návštevníci sa zapíšu do zošita návštev.
5.    Vyučovanie sa uskutočňuje v triedach, v ktorých sú žiaci počas celého vyučovania, v odborných učebniach, učebniach na delené vyučovanie a v priestoroch pre telesnú výchovu.
6.    Na vyučovanie telesnej výchovy sa žiaci prezliekajú do cvičebných úborov v šatniach na to konkrétne určených.
7.    Cez prestávky sa žiaci zdržiavajú v triedach alebo chodia na sociálne zariadenia, zbytočne sa nezdržujú na chodbách. V priestoroch vyhradených na sedenie s možnosťou konzumácie nealkoholických nápojov a jedla sa žiaci zdržujú len cez veľkú prestávku.
8.    Počas veľkej prestávky  majú žiaci k dispozícii priamo v budove školy školský bufet.
9.    Všetky požiadavky žiakov, ktoré vyžadujú potvrdenie riaditeľstva školy, si žiaci vybavujú prostredníctvom svojich triednych učiteľov. Rodičia žiakov môžu úradné záležitosti vybavovať v  kancelárii školy, na personálnom oddelení školy, prípadne v riaditeľni školy počas celej pracovnej doby.
10.    Informácie o prospechu a správaní žiakov podáva rodičom triedny učiteľ na triednom aktíve, prípadne pri osobnej návšteve rodiča. Rodič sa má možnosť informovať o prospechu žiaka v jednotlivom predmete  u príslušného vyučujúceho, prostredníctvom internetovej žiackej knižky alebo žiackej knižky.
ZVONENIE:
Hodina/poradie        Trvanie vyučovacej hod.    Prestávka po hodine / min
1.                                           7,45 – 8,30                5
2.                                            8,35 – 9,20               10
3.                                            9,30 – 10,15             10
4.                                            10,25 – 11,10            30
5.                                            11,40 – 12,25            5
6.                                            12,30 – 13,15            10
7.                                            13,25 – 14,10            10

II. PRÁVA A POVINNOSTI  ŽIAKOV
1.    Žiak má  právo :

a)    Na rovnoprávny prístup k vzdelávaniu, aby sa mohol rozvíjať fyzicky, mentálne, duchovne a sociálne zdravým spôsobom v podmienkach slobody a dôstojnosti,
b)    na individuálny prístup rešpektujúci jeho schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,
c)    zvyšovať svoju kultúrnu úroveň, rozvíjať svoje schopnosti, vlastný úsudok, zmysel pre zodpovednosť,
d)    každému žiakovi je garantovaná sloboda myslenia, úcta k jeho vierovyznaniu, svetonázoru, národnostnej a etnickej príslušnosti,
e)    na komunikáciu s pedagogickými zamestnancami školy v duchu humanity a tolerancie, na úctu k svojej osobe a na zabezpečenie ochrany proti fyzickému, psychickému a sexuálnemu násiliu,
f)    zúčastniť sa kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, vzdelávacích prednášok a akcií, ktoré organizuje škola,
g)    na kvalitnú výučbu, na bezplatné zapožičiavanie učebníc a učebných textov  na povinné vyučovacie predmety,
h)    využívať v rámci študijného procesu školské zariadenia, pomôcky, materiály, športový areál, telocvične,  odborné učebne v súlade s podmienkami prevádzky školy,
i)    prostredníctvom Študentskej  rady predkladať pripomienky, podnety, návrhy, opatrenia,
j)    na  výchovu a vzdelávanie v bezpečnom a hygienicky vyhovujúcom prostredí,
k)    byť ústne i písomne skúšaný,
l)    na zdôvodnenie klasifikácie pri ústnom skúšaní, analýzu chýb v písomných prácach a dozvedieť sa pred ukončením klasifikačného obdobia záverečnú známku z jednotlivých predmetov,
m)    na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov súlade so svojimi možnosťami, záujmami a záľubami v rozsahu stanovenom Školským vzdelávacím programom. Zmenu voliteľného predmetu povoľuje riaditeľ školy len v určenom termíne do konca školského roka,
n)    požiadať v opodstatnených prípadoch o komisionálne preskúšanie (u neplnoletého žiaka prostredníctvom zákonného zástupcu),
o)    zapojiť sa podľa vlastného záujmu do niektorej z foriem záujmovej činnosti (športové súťaže, olympiády a pod.),
p)    na informácie týkajúce sa jeho osoby a jeho výchovno-vzdelávacích výsledkoch,
q)    poistiť sa pre prípad  krádeže vecí žiakov v zmluvnej poisťovni prostredníctvom školy,
r)    na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa, majstra a spolužiakov,
s)    k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď,
t)    konzultovať svoje problémy s výchovným poradcom, sociálnym pedagógom

2. Žiak je povinný:
a)    pravidelne sa zúčastňovať na výchove a vzdelávaní a riadne sa vzdelávať,
b)    dodržiavať školský poriadok školy a ďalšie vnútorné predpisy,
c)    prichádzať do školy a na vyučovacie hodiny tak, aby bol na začiatku vyučovania na svojom mieste v triede a mal pripravené veci potrebné na vyučovanie,
d)    prezuť sa po príchode do školy a byť primerane a čisto upravený,
e)    nosiť vhodnú, zdraviu prospešnú obuv /pre dievčatá sú nevhodné napr. topánky na vysokom podpätku/
f)    dodržiavať základné pravidlá hygieny a prevencie proti chorobám,
g)    počas vyučovania disciplinovane a pozorne sledovať priebeh vyučovania a dodržiavať pokyny vyučujúceho,
h)    osvojovať si vedomosti poskytované školou v procese vyučovania, pripravovať sa na tvorivú prácu,
i)    osvojiť si zásady vlastenectva, humanity, demokracie a tolerancie a správať sa podľa nich,
j)    byť disciplinovaným, plniť pokyny pedagogických zamestnancov školy a správať sa v škole i mimo nej tak, aby robili česť sebe aj škole,
k)    ctiť si ľudskú dôstojnosť svojich spolužiakov a zamestnancov školy,
l)    rešpektovať pokyny zamestnancov školy,
m)    chrániť pred poškodením majetok školy a majetok, ktorý škola využíva na výchovu a vzdelávanie, chrániť pred poškodením učebnice, učebné texty a učebné pomôcky a za poškodenie niesť osobnú zodpovednosť a škodu nahradiť,
n)    konať tak, aby neohrozoval svoje zdravie a bezpečnosť, ako aj zdravie a bezpečnosť ďalších osôb zúčastňujúcich sa na výchove a vzdelávaní,
o)    dodržiavať vyučovací čas, rozvrh prestávok a plniť ďalšie pokyny, ktoré sú predmetom školského poriadku,
p)    zdvorilo a slušne sa správať voči všetkým zamestnancom školy,
q)    rešpektovať spolužiakov a učiteľov bez ohľadu na ich rasovú príslušnosť, príslušnosť k etnickej skupine alebo ich náboženské vyznanie,
r)    písomné úlohy si vypracovávať doma,
s)    zmenu bydliska, telefonického kontaktu na zákonného zástupcu, ako aj iné zmeny základných osobných údajov je žiak, resp. jeho zákonný zástupca povinný oznámiť triednemu učiteľovi najneskôr do 5 pracovných dní,
t)    stratenú učebnicu je žiak povinný zaplatiť alebo nahradiť zakúpením novej,
u)    nosiť predpísanú obuv a odev na vyučovanie telesnej výchovy, v prípade zabudnutia úboru žiak necvičí a hodina bude neospravedlnená,
v)    vypracovať a odovzdať potvrdené faktúry načas spolu s hodnotením praxe,
w)    pri podozrení na použitie alkoholu alebo drog sa podrobiť testu,
x)    niesť zodpovednosť za svoje správanie.

3. Týždenník je povinný:
a)    pred  príchodom vyučujúceho na hodinu pripraviť  čistú tabuľu ,
b)    hlásiť neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny ,
c)    starať sa o čistotu tabule a dozerať na čistotu a poriadok v triede po skončení vyučovacej hodiny,
d)    hlásiť  učiteľovi poškodenie inventára v triede,
e)    po skončení vyučovania vyčistiť tabuľu, skontrolovať čistotu v  triede, uzavrieť vodovodné kohútiky, vypnúť svetlá, zavrieť okná,  skontrolovať vyložené stoličky,
f)    počas prestávok vetrať triedu,
g)    kontrolovať prezúvanie žiakov,
h)    na žiadosť vyučujúceho priniesť pomôcky počas prestávky.

4. Žiakom je ZAKÁZANÉ:
a)    fajčiť v priestoroch školy a  školského areálu, ako aj pri činnostiach organizovaných školou mimo nej (v súlade so zákonom o ochrane nefajčiarov),
b)    používať hrubé a vulgárne výrazy,
c)    prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou alkoholické nápoje, cigarety, iné zdraviu škodlivé látky a nevhodnú literatúru, používať ich v škole alebo pri činnostiach organizovaných školou,
d)    nosiť, prechovávať a užívať nelegálne, zdravie poškodzujúce látky  v škole,  aj na akciách školy,
e)    prinášať, prechovávať a  používať predmety ohrozujúce život a zdravie seba a  iných v škole, aj na akciách mimo školy, napr. nože, boxery, petardy a iné pyrotechnické výrobky, slzotvorné spreje,
f)    prinášať do školy alebo na činnosti organizované školou  predmety, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní a mimo neho,
g)    manipulovať s  majetkom školy bez vedomia vedenia školy, prípadne vyučujúceho,
h)    vychádzať z budovy školy a opúšťať areál školy počas vyučovania bez pedagogického dozoru alebo priepustky podpísanej triednym učiteľom alebo vedením školy,
i)    žuvať počas vyučovacej hodiny žuvačku a konzumovať jedlá,
j)    zdržiavať sa v odbornej učebni bez prítomnosti vyučujúceho,
k)    vykláňať sa alebo liezť z  okien, vyhadzovať z nich rôzne predmety, prípadne pokrikovať na okoloidúcich občanov,
l)    behať po chodbách školy, prípadne pohybovať sa pri využití iných zariadení ako napr. korčule a pod.,
m)    nevhodným spôsobom prejavovať svoje pocity, myšlienky či iné duševné stavy (napr. kričaním) v budove školy,
n)    používať mobilný telefón počas vyučovacej hodiny, prípadne iné technické zariadenie na prenos informácií,
o)    manipulovať so zariadeniami, zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy,
p)    nosiť alebo vodiť do školy akékoľvek zvieratá,
q)    vzdialiť sa z vyučovacej hodiny bez súhlasu vyučujúceho,
r)    používať na vyučovacej hodine notebook bez súhlasu vyučujúceho,
s)    ubližovať iným, šikanovať spolužiakov a odcudzovať im veci,
t)    demonštrovať prejavy intimity v priestoroch školy,
u)    znečisťovať interiér a exteriér školy.

Žiakom sa neodporúča: (len na vlastnú zodpovednosť)
a)    nosiť do školy väčšiu sumu peňazí, mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia,
b)    nosiť do školy  cenné predmety a luxusné šatstvo a obuv.
V súlade s platnými zákonmi je v priestoroch školy a  na akciách organizovaných školou mimo nej, osobitne prísne zakázané:
a)    akékoľvek slovné zastrašovanie, fyzické a psychické násilie a akákoľvek činnosť, ktorá môže spôsobiť psychickú alebo fyzickú ujmu na zdraví,
b)    propagovať alebo šíriť násilie, rasizmus a iné druhy intolerancie a xenofóbie,
c)    prechovávať zbrane a predmety ohrozujúce život  a zdravie,
d)    prechovávanie, užívanie, predaj a  poskytovanie návykových látok (alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá a nelegálne drogy ) ako aj ich výroba (vrátane surovín na ich výrobu),
e)    propagovať alebo inak šíriť toxikomániu.

III. PRÁVA A POVINNOSTI  ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCOV ŽIAKOV
1. Zákonný zástupca žiaka má právo:
a)    oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom,
b)    byť informovaný o výchovno-vzdelávacích výsledkoch svojho dieťaťa,
c)    na poskytnutie poradenských služieb vo výchove a vzdelávaní svojho dieťaťa,
d)    zúčastňovať sa výchovy a vzdelávania po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
e)    vyjadrovať sa k výchovno-vzdelávaciemu programu školy prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
f)    byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
g)    požiadať riaditeľa školy o:
A.    prijatie žiaka na štúdium na strednú školu,
B.    oslobodenie žiaka od povinnosti dochádzať do školy,
C.    oslobodenie žiaka od štúdia jednotlivých vyučovacích predmetov alebo ich častí,
D.    umožnenie štúdia žiaka podľa individuálneho učebného plánu,
E.    povolenie absolvovať časť štúdia v škole obdobného typu v zahraničí,
F.    prerušenie štúdia,
G.    povolenie zmeny študijného alebo učebného odboru,
H.    preradenie žiaka na základnú školu počas plnenia povinnej školskej dochádzky,
I.    povolenie opakovať ročník,
J.    povolenie vykonať komisionálnu skúšku,
K.    priznanie štipendia,
L.    uznanie náhrady maturitnej skúšky z cudzieho jazyka,
M.    individuálne vzdelávanie žiaka,
N.    vzdelávanie žiaka v školách zriadených iným štátom na území Slovenskej republiky so súhlasom zastupiteľského úradu iného štátu,
O.    iný súhlas súvisiaci s výchovou a vzdelávaním jeho dieťaťa

2. Zákonný zástupca žiaka je povinný:
a)    vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu, výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
b)    dodržiavať podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu svojho dieťaťa určené školským poriadkom,
c)    dbať na sociálne a kultúrne zázemie dieťaťa a rešpektovať jeho špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby,
d)    informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
e)    nahradiť škodu, ktorú žiak zavinil,
f)    je povinný bezodkladne, v odôvodnených prípadoch najneskôr do 48 hodín oznámiť škole príčinu neprítomnosti svojho dieťaťa na výchove a vzdelávaní v škole. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky MHD, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasť žiaka na súťaži. Oznámenie môže urobiť prostredníctvom telefónu, e-mailu alebo osobne,
g)    požiadať o uvoľnenie z vyučovania triedneho učiteľa, ak je dôvod vopred známy. O neprítomnosť dlhšiu ako tri vyučovacie dni požiada písomne riaditeľa školy.
h)    ospravedlniť písomne každú neprítomnosť žiaka na vyučovaní. Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako tri po sebe idúce vyučovacie dni, predloží zákonný zástupca žiaka potvrdenie od lekára.

IV. DOCHÁDZKA  DO  ŠKOLY  A   UVOLŇOVANIE ŽIAKOV  Z  VYUČOVANIA
a)    Žiaci sú povinní dochádzať do školy a  na akcie školy pravidelne a včas.
b)    Žiaci môžu opustiť školu v priebehu vyučovania len na základe písomnej žiadosti rodičov  alebo lekárskeho predvolania.
c)    Žiak sa musí vypýtať od triedneho učiteľa alebo od učiteľa z hodiny daného predmetu.
d)    Ak žiak svojvoľne opustí školu bez písomného súhlasu, vymeškané hodiny bude mať neospravedlnené.
e)    Vyučovanie a akcie školy môžu žiaci vymeškať len pre chorobu, vážnu udalosť v rodine a neočakávané dopravné komplikácie.
f)    Ak  žiak vopred pozná dôvod, pre ktorý vymešká vyučovaciu hodinu,  zákonný zástupca žiaka písomne požiada o uvoľnenie z vyučovania.
g)    Uvoľnenie z jednej vyučovacej hodiny môže povoliť  príslušný vyučujúci.
h)    Uvoľnenie z viac ako jednej vyučovacej hodiny môže povoliť triedny učiteľ (v prípade jeho neprítomnosti zastupujúci triedny učiteľ),
i)    Uvoľnenie z viac ako troch vyučovacích dní povoľuje riaditeľ školy na odporúčanie triedneho učiteľa.
j)    Uvoľnenie z vyučovania si žiak dá potvrdiť podpisom triedneho učiteľa alebo príslušného vyučujúceho na žiadosti  rodiča, týmto podpisom sa žiak preukáže pri odchode zo školy na vrátnici.
k)    Ak neprítomnosť žiaka pre chorobu trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce dni, predloží žiak, alebo zákonný zástupca žiaka potvrdenie od lekára.
l)    Ak sa  žiak nemôže zúčastniť vyučovania z neočakávaného dôvodu, je povinný jeho zákonný zástupca oznámiť triednemu učiteľovi (v prípade jeho neprítomnosti zastupujúcemu triednemu učiteľovi) najneskôr do 48 hodín (dvoch pracovných dní) dôvod neprítomnosti na vyučovaní, v prípade, že tak neurobí, môže triedny učiteľ považovať žiakovu neprítomnosť na vyučovaní za neospravedlnenú.
m)    Mimoškolské akcie konané ako náhrada vyučovania  sú povinné. Neúčasť musí byť riadne ospravedlnená.
n)    Prestup na inú strednú školu povoľuje riaditeľ strednej školy, na ktorú sa žiak hlási.
o)    Ak žiaci, ktorí skončili povinnú školskú dochádzku chcú zanechať štúdium, oznámia to písomne riaditeľovi školy . Žiak prestáva byť žiakom školy dňom nasledujúcim po dni, keď bolo riaditeľovi doručené oznámenie o zanechaní štúdia.
p)    Ak neprítomnosť žiaka, ktorý splnil povinnú školskú dochádzku  trvá viac ako 5 dní a nie je známy dôvod jeho neprítomnosti, bude písomne vyzvaný na ospravedlnenie svojej neprítomnosti. Ak tak neurobí do 10 dní od doručenia výzvy, bude posudzovaný tak, že zanechal štúdium.
q)    V zmysle platnej legislatívy u žiaka, ktorý plní povinnú školskú dochádzku sa 15 hodín neospravedlnenej absencie v jednom mesiaci považuje za zanedbávanie povinnej školskej dochádzky pre účely zastavenia vyplácania prídavku na dieťa zákonnému zástupcovi. Počet 60 hodín neospravedlnenej neúčasti žiaka na výchovno-vzdelávacom procese v jednom školskom roku sa považuje za zanedbávanie plnenia povinnej školskej dochádzky pre účely podnetu na začatie priestupkového konania.
r)    V odôvodnených prípadoch môžu žiaci (ich zákonní zástupcovia) požiadať o individuálnu formu štúdia (mimoriadne nadaní a talentovaní žiaci, v osobitných prípadoch zdravotne postihnutí, a dlhodobo chorí žiaci).
s)    Ak žiak absolvuje školský rok na škole obdobného typu v zahraničí, vykoná rozdielové skúšky z príslušných predmetov v čase, ktorý mu stanoví riaditeľ školy.

V. ZÁSADY  SPRÁVANIA  SA  ŽIAKOV
1. Oslovenie a pozdravy

a)    žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy pozdravom „Dobrý deň“ Dobré ráno, Dovidenia), žiak oslovuje všetkých pracovníkov školy pán – pani,
b)    v učebni zdravia žiaci vyučujúceho na začiatku a na konci vyučovacej hodiny tak, že vstanú,
c)    pri vstupe dospelej osoby do učebne  žiaci zdravia tak, že vstanú,
d)    žiaci na hodine telesnej výchovy a informatiky zamestnancov školy, ako aj iné dospelé osoby vstupujúce do učebne, nezdravia postavením,

2. Príchod žiakov do školy
a)    žiaci prichádzajú do školy najneskôr 5 minút pred začiatkom vyučovania,
b)    vchod budovy školy sa pre žiakov zatvára 5 minút pred začiatkom vyučovania,
c)    v prípade príchodu na inú ako prvú vyučovaciu hodinu (druhá a ďalšia vyučovacia hodina) sa žiaci správajú nehlučne a nerušia priebeh vyučovania,
d)    pred vstupom do budovy školy si žiaci dôkladne očistia obuv ,
e)    žiaci si v šatni odkladajú  vrchné oblečenie a obuv, nie učebnice, zošity a iné školské pomôcky,
f)    žiaci sú prezutí počas celého vyučovania,
g)    po skončení vyučovania sa žiaci zdržiavajú v šatniach len nevyhnutný čas,

3. Odchod žiakov zo školy
a)    po skončení poslednej vyučovacej hodiny si žiaci zbalia svoje veci, očistia si svoje miesto v  lavici a  jeho okolie od papierov a  nečistôt a vyložia stoličku na lavicu,
b)    učebňu opúšťajú žiaci len na pokyn vyučujúceho, v jeho doprovode  sa oblečú, prezujú a opustia budovu školy, v prípade porušenia tohoto nariadenia škola nezodpovedá za bezpečnosť žiaka,
c)    žiak, ktorý opúšťa budovu školy počas vyučovania je povinný sa na vrátnici preukázať  priepustkou podpísanou od triedneho učiteľa, zástupcu alebo riaditeľa školy,
d)    žiaci s individuálnym študijným plánom sa preukážu na vrátnici občianskym preukazom,
e)    zo školskej akcie organizovanej mimo školskej budovy môžu žiaci odísť sami len so súhlasom pedagogického zamestnanca.

4. Správanie žiakov na vyučovaní
a)    počas vyučovacej hodiny majú žiaci na lavici len veci potrebné na vyučovanie,
b)    žiaci nosia do školy iba veci nevyhnutne potrebné na vyučovanie,
c)    žiaci očakávajú príchod vyučujúceho na hodinu v tichosti v  triede podľa rozvrhu, prípadne pred odbornou učebňou,
d)    ak sa vyučujúci v priebehu 10 minút nedostaví na vyučovanie, týždenníci oznámia jeho neprítomnosť  vedeniu školy,
e)    žiaci sú na vyučovaní slušní, pozorne sledujú výklad vyučujúceho i odpovede spolužiakov a aktívne pracujú podľa pokynov vyučujúceho, nenašepkávajú, neodpisujú a nerušia vyučovanie,
f)    ak chcú žiaci odpovedať, prípadne sa vyučujúceho na niečo opýtať, hlásia sa zdvihnutím ruky,
g)    pri odpovedi žiaci stoja, odpovedajú nahlas a zreteľne, na svoje miesto v lavici si sadnú len na pokyn vyučujúceho, ak vyučujúci neurčí inak (hovoriť bez dovolenia je prejavom neslušnosti),
h)    v odborných učebniach sa žiaci riadia osobitnými pravidlami, ktoré sú umiestnené v učebni a pokynmi vyučujúceho,
i)    na vyučovaní dodržiavajú základy bezpečnosti a  ochrany zdravia pri práci a protipožiarne predpisy, na školských exkurziách, výletoch, lyžiarskych kurzoch a kurzoch na ochranu človeka a prírody sa žiaci naviac riadia osobitnými pokynmi vyučujúcich. Bez ich súhlasu sa nevzďaľujú od ostatných žiakov alebo z určeného miesta,
j)    ak nie sú žiaci na vyučovanie pripravení (predchádzajúca ospravedlnená neúčasť na vyučovaní, prípadne iné dôvody), ospravedlnia sa vyučujúcemu na začiatku hodiny a  uvedú dôvod nepripravenosti (ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať),
k)    žiaci môžu počas vyučovacej hodiny opustiť triedu alebo určené pracovné miesto len so súhlasom vyučujúceho,
l)    pred opustením učebne žiaci urobia vo svojom okolí poriadok a odpadky hodia do koša,
m)    po poslednej vyučovacej hodine žiaci upracú svoju lavicu a jej okolie a vyložia stoličky na lavice,
n)    manipulovať s oknami, žalúziami, vypínačmi, audiovizuálnymi prístrojmi môžu len vyučujúci,
o)    počas vyučovania sa nesmie používať mobilný telefón (používaním sa rozumie: telefonovať, písať správy, natáčať video, fotiť, počúvať ), používať MP3 prehrávač. Pri porušení je učiteľ oprávnený mobilný telefón žiakovi vziať bez SIM karty a odovzdať ho až na konci vyučovania, alebo priamo zákonnému zástupcovi.

5.  Správanie žiakov cez prestávky
a)    cez prestávku žiaci zostávajú v učebni, ktorú majú určenú v rozvrhu hodín a  tu počkajú disciplinovane príchod vyučujúceho,
b)     žiaci  počas prestávky v učebni si pripravia pomôcky na ďalšiu vyučovaciu hodinu, správajú sa pokojne, umožňujú spolužiakom nerušene sa pripravovať na ďalšie vyučovanie,
c)    počas prestávok sa žiaci nesprávajú hlučne a vyzývavo, nebijú sa, nebehajú po  chodbe, neničia školské zariadenia, nekričia,
d)    cez veľkú prestávku môžu žiaci navštíviť školský bufet, môžu  odísť na školský dvor alebo iné vyhradené miesto,
e)    v priestoroch školy udržujú žiaci počas prestávok poriadok, odpadky hádžu do smetných košov,
f)    počas prestávok sa žiaci zbytočne nezdržiavajú na WC, odpadky nehádžu do záchodových mís a umývadiel,
g)    počas prestávok sú dvere na učebni dokorán otvorené,
h)    žiakom sa zakazuje hrať karty, kocky a iné spoločenské hry o peniaze.

6. Správanie žiakov mimo školy
a)  Všetci žiaci aj mimo vyučovania a v čase školských prázdnin sú žiakmi školy a tak sa majú správať slušne a tolerantne, nevyjadrujú sa  hrubo   a vulgárne.
b)   Prejavujú úctu k svojim rodičom a súrodencom, správajú sa k nim zdvorilo a kamarátsky, ochotne im pomáhajú a riadia sa ich radami,
c)    K starším ľuďom sa správajú úctivo a zdvorilo.
d)    Chránia svoje zdravie a zdravie iných, nepoškodzujú verejný majetok.

VI. HODNOTENIE  SPRÁVANIA A  KLASIFIKÁCIA
1)    Hodnotenie a klasifikácia žiakov sa riadi  Metodickými pokynmi č. 21 /2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov stredných škôl a Školským vzdelávacím programom.
2)    Triedny učiteľ zabezpečuje, aby sa o prospechu  a  správaní žiaka mohol priebežne informovať rodič, resp. zákonný zástupca na triednych aktívoch a  na konzultačných hodinách jednotlivých vyučujúcich.
O každej priebežnej klasifikácii žiaka sa vedie evidencia na internetovej žiackej knižke. Zákonný zástupca žiaka má heslo, cez ktoré môže kedykoľvek nahliadnuť do IZK.
3)    Ak nie je možné žiaka vyskúšať a  klasifikovať v  riadnom termíne v prvom polroku, žiak sa za prvý polrok neklasifikuje,  riaditeľ určí na jeho vyskúšanie a klasifikovanie náhradný termín, a to spravidla tak, aby klasifikácia mohla byť ukončená najneskôr do dvoch mesiacov po skončení prvého polroka.
4)    Ak nie je možné vyskúšať a klasifikovať žiaka v  riadnom termíne v druhom polroku, žiak je skúšaný aj klasifikovaný za toto obdobie v poslednom týždni augusta a v dňoch určených riaditeľom školy.
5)    Žiaci, ktorí majú na konci 2.polroku školského roka nedostatočný prospech z jedného, najviac z dvoch povinných predmetov, môžu požiadať riaditeľa školy, v prípade, že ide o  neplnoletých žiakov prostredníctvom ich zákonných zástupcov,  o vykonanie opravných skúšok.
6)    V prípade, že sa žiaci nedostavia na  komisionálne skúšky bez závažného a hodnoverného ospravedlnenia, klasifikujú sa z daného vyučovacieho predmetu stupňom prospechu nedostatočný.
7)    V prípade neúčasti na  komisionálnych skúškach z dôvodu ochorenia určí vedenie školy žiakom na ich žiadosť (u neplnoletých žiakov na žiadosť zákonného zástupcu) náhradný termín .
8)    Žiaci sú klasifikovaní na základe výsledkov komisionálnej skúšky:
–    keď konajú rozdielovú skúšku,
–    keď sú skúšaní v náhradnom termíne,
–    keď o  ňu požiadajú v  opodstatnenom prípade, v  prípade ich neplnoletosti ich zákonní zástupcovia,
–    keď sa preskúšanie koná na podnet riaditeľa školy,
–    keď konajú opravnú skúšku,
–    v štúdiu podľa individuálneho učebného plánu a pri štúdiu
jednotlivých vyučovacích predmetov,
–    v prípade uvoľnenia žiaka od dochádzky na vyučovanie.
Výsledok komisionálnej skúšky je pre žiakov konečný!

VII. VÝCHOVNÉ  OPATRENIA
Výchovnými opatreniami sú pochvaly, iné ocenenia a opatrenia na posilnenie disciplíny žiakov:
1.    Pochvala triednym učiteľom:
a.    za výborný prospech  a vzorné správanie
b.    za  utváranie dobrých vzťahov v kolektíve triedy
c.    za vzornú dochádzku do školy
d.    za vzornú reprezentáciu školy
2.    Pochvala riaditeľom školy:
a.    za výborný prospech a vzorné správanie
b.    za úspešnú reprezentáciu školy
c.    za nezištnú pomoc druhému, prípadne škole, vysoko humánny prístup k ľuďom, príkladný čin, verejné uznanie inou osobou alebo inštitúciou.
Akékoľvek preukázané porušenie ľubovoľného bodu školského poriadku vedie k výchovným opatreniam a vylučuje udelenie pochvaly.
3.    Napomenutie triednym učiteľom:
a.    za jednorazové porušenie školského poriadku
b.    neskorý príchod na vyučovanie
c.    neprezutie sa
d.    neplnenie povinností týždenníka
e.    iné menej závažné priestupky
4.    Pokarhanie triednym učiteľom:
a.    za 10 hodín neospravedlnenej absencie
b.    za opakujúce sa priestupky v bode 3 ( neprezutie , bez TV úboru alebo pomôcok na vyučovanie)
c.    za nosenie do školy predmetov rozptyľujúcich pozornosť spolužiakov na vyučovaní
d.    iné priestupky podľa posúdenia triedneho učiteľa
e.    za zápis v triednej knihe prednesený na pedagogickej rade
f.    za porušenie zákazu používať mobilný telefón
5.    Pokarhanie riaditeľom školy:
a.    za 11-20  hodín neospravedlnenej absencie
b.    iné priestupky podľa posúdenia a návrhu triedneho učiteľa
6.    Zníženie známky zo správania na druhý stupeň (uspokojivé):
a.    za 21-40 hodín neospravedlnenej absencie
b.    za podvádzanie triedneho učiteľa, prípadne ostatných vyučujúcich
c.    za fajčenie v priestoroch budovy školy, v areáli školy a na školských akciách
d.    za požívanie alkoholických nápojov a iných zdraviu škodlivých látok v priestoroch školy, v areáli školy a na školských akciách
e.    za vedomé ohrozovanie zdravia a života iných v priestoroch školy, v areáli školy a na školských akciách
f.    za hrubé a vulgárne vyjadrovanie sa v škole a na školských akciách
7.    Zníženie známky zo správania na tretí stupeň (menej uspokojivé):
a.    za 41 – 60  hodín neospravedlnenej absencie
b.    za sústavné porušovanie školského poriadku aj napriek udeleným výchovným opatreniam v bode 3 až 6
8.    Zníženie známky zo správania na štvrtý stupeň (neuspokojivé):
a.    60 a viac hodín neospravedlnenej absencie
b.    za vedomé poškodenie pedagogickej dokumentácie
c.    za sústavné porušovanie školského poriadku, aj napriek udeleným
výchovným opatreniam v bode 3. až 7.
d.    za nevhodné až agresívne /vulgárne/ správanie voči vyučujúcim a
iným spolužiakom
e.    za úmyselné poškodzovanie majetku a zariadenia školy s nahradením spôsobenej škody /podľa rozsahu spôsobenej škody môže byť aj vylúčený zo štúdia/
f.    za spáchanie činu v rozpore s platnými zákonnými normami, prípadne
I.    ktorým by bola ohrozená výchova ostatných žiakov šikanovanie,
II.    vydieranie, úmyselné ublíženie na zdraví, krádež, slovné zastrašovanie,
III.    fyzické a psychické násilie, šírenie násilia, rasizmu a iných foriem intolerancie
9.    Podmienečné vylúčenie a vylúčenie zo školy:
a)    Podľa závažnosti priestupkov uvádzaných v bode 8. môže byť žiak, ktorý skončil povinnú školskú dochádzku zo štúdia podmienečne vylúčený.
b)    Pri nedodržaní podmienky uvedenej v  podmienečnom vylúčení  môže byť žiak zo štúdia vylúčený.
c)    Ak žiak znemožní vyučovací proces alebo prevádzku školy – spôsobí haváriu, ak úmyselne ublíži na zdraví inej osobe, alebo sa hrubo správa k iným osobám a za krádež riaditeľ môže rozhodnúť o okamžitom vylúčení.
Výchovné opatrenie navrhuje triedny učiteľ na pedagogickej rade. Každé výchovné opatrenie je pedagogickou radou prerokované.
Výchovné opatrenia za zapíšu do katalógového listu žiaka. Pochvala sa udeľuje spravidla na zhromaždení triedy alebo školy.
O pochvale a pokarhaní riaditeľom školy, podmienečnom vylúčení a vylúčení zo štúdia vyhotoví riaditeľ písomný záznam. Vylúčenie žiaka zo štúdia bude prerokované so zákonným zástupcom neplnoletého žiaka.

VIII. ZAISTENIE BEZPEČNOSTI A OCHRANY ZDRAVIA ŽIAKOV A ICH OCHRANA  PRED SOCIÁLNOPATOLOGICKÝMI JAVMI, DISKRIMINÁCIOU  ALEBO NÁSILÍM 
  1.    Bezpečnosť a ochrana zdravia žiakov
a.    Žiak je povinný počas vyučovania, prestávok ako i na podujatiach organizovaných školou chrániť svoje  zdravie a zdravie svojich spolužiakov.
b.    Žiakom sú zakázané všetky činnosti, ktoré sú zdraviu škodlivé, najmä fajčenie, pitie alkoholických nápojov, požívanie škodlivých látok.
c.    Všetci žiaci sú so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia v škole oboznámení na začiatku školského roka triednym učiteľom. Ostatní vyučujúci v triede ich oboznámia s bezpečnostnými predpismi na prvej vyučovacej hodine. V prípadoch zvýšenej možnosti ohrozenia bezpečnosti a zdravia žiaka pri niektorých činnostiach, sú žiaci oboznámení s pokynmi na predchádzanie úrazom. Každý žiak je povinný dodržiavať všeobecné zásady bezpečnosti a ochrany zdravia a rešpektovať usmernenia učiteľov na predchádzanie úrazom.
d.    V prípade úrazu alebo náhleho ochorenia žiak ihneď informuje vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.
e.    Pri úraze alebo nevoľnosti poskytne vyučujúci, určený ako zdravotník, žiakovi prvú pomoc. Pri podozrení na vážnejší úraz alebo ochorenie zabezpečí škola žiakovi lekársku pomoc. O úraze alebo ochorení informuje zákonných zástupcov žiaka. Žiak ide na ošetrenie buď s pedagogickým zamestnancom alebo so zákonným zástupcom. Každý úraz, ku ktorému prišlo počas výchovno-vzdelávacieho procesu a pri činnostiach organizovaných školou, zapíše vyučujúci, ktorý ho zistil, do zošita úrazov. Ak žiak vymešká kvôli úrazu z vyučovania viac ako 3 dní, spíše sa Záznam o školskom úraze.
f.    Za bezpečnosť žiaka zodpovedá na vyučovaní vyučujúci v triede.
g.    Pred vyučovaním, cez prestávky, po vyučovaní, na školskej vychádzke, na exkurzii a pri ostatnej výchovno-vzdelávacej činnosti vyplývajúcej z učebných osnov, pri výchovných akciách organizovaných školou a pri školskom stravovaní zodpovedajú za bezpečnosť žiakov dozor konajúci učitelia. Všetci žiaci školy sú povinní rešpektovať dozor konajúcich učiteľov. Na škole sú vykonávané tieto pravidelné dozory:
•    dozor na sociálnych zariadeniach od 7,40 hod.
•    chodbový, pred začiatkom vyučovania od 7,40 a cez prestávky,
•    dozor počas veľkej prestávky v priestoroch pri bufete a pred budovou školy na vyhradenom priestore pri školskom výlete, exkurzii alebo mimoškolskej akcii mimo sídla školy vykonáva dozor do počtu 25 žiakov jeden pedagogický zamestnanec, pri akciách do zahraničia pripadá na neho najviac 15 žiakov.
h.    Pri lyžiarskom alebo snowboardovom výcviku tvorí jedno družstvo najviac 15 žiakov.
i.    Účastníci výcviku musia byť poistení proti úrazom.
j.    Osobitne sú povinní žiaci dodržiavať bezpečnostné pokyny a pokyny na ochranu zdravia na hodinách telesnej výchovy, športovej prípravy,  lyžiarskom výcviku, na školskom výlete.
k.    Lyžiarsky výcvik alebo snowboardový výcvik, plavecký výcvik, školské výlety, exkurzie  sa organizujú s informovaným súhlasom zákonného zástupcu žiaka.
l.    Pred uskutočnením výletu, exkurzie a výcvikov zodpovedný učiteľ napíše záznam o organizácii a poučení o bezpečnosti a ochrane zdravia.
m.    Pre žiakov, ktorí sa uvedených aktivít nezúčastnia, sa zabezpečí náhradné vyučovanie.

2.    Ochrana žiakov pred sociálno-patologickými javmi, diskrimináciou alebo násilím
1.    Každý žiak musí byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, šikanovania, agresívnosti, krutosti a využívania pred fyzickými útokmi, nadávaním, ohováraním a ponižovaním. Toto právo si uplatňuje prostredníctvom ktoréhokoľvek zamestnanca školy alebo na problém môže upozorniť školu jeho zákonný zástupca,
2.    Žiak môže žiadať o pomoc ktoréhokoľvek zamestnanca školy, zvlášť triedneho učiteľa, koordinátora prevencie a výchovného poradcu .
3.    Zvýšený dozor vykonávajú učitelia najmä v priestoroch, kde k šikanovaniu došlo alebo k nemu môže dochádzať ( šatne, veľké prestávky).
4.    SSOŠ spolupracuje s centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, na ktoré sa môže v prípade potreby kontaktovať zákonný zástupca žiaka.

ZÁVEREČNÉ  USTANOVENIE
Školský poriadok bol vypracovaný na základe týchto všeobecne záväzných právnych predpisov:
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní ( školský zákon ) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( §3, 55-57,58,144,152,153 ).
Zákon č. 596/2008 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Metodicko-pedagogické pokyny pre školy a školské zariadenia  na príslušný rok – informácie k výchove a vzdelávaniu v školách a školských zariadeniach.
Vyhláška č. 282/2009 Z.z. o strednej škole, vyhláška 268/2011, 113/2012.
Vyhláška č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach a organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách , na praktických školách, na odborných učilištiach a na jazykových školách.
Dohovor o právach dieťaťa.
Metodický pokyn č. 7/2006 –R k prevencii a riešeniu šikanovania žiakov v školách a školských zariadeniach.
Metodický pokyn č. 21/2011 na hodnotenie a klasifikáciu žiakov strednej školy.
Organizačný poriadok školy.
Pracovný poriadok
Školský poriadok bol prerokovaný na Pedagogickej rade školy a predložený Rade školy a Študentskej rade.
Tento školský poriadok pre žiakov nadobúda účinnosť 1.9.2012.
S obsahom školského poriadku sa oboznámia žiaci na prvej triednickej hodine a ich rodičia (zákonní zástupcovia) na prvom triednom aktíve.

Oboznámenie potvrdia podpisom.

Prílohy: Dielenský poriadok