Výberové konanie – zástupca riaditeľa

Uni Trade Institute s.r.o, ako zriaďovateľ Súkromnej strednej odbornej školy vyhlasuje výberové konanie

 

na obsadenie funkcie zástupcu riaditeľa školy

Súkromná stredná odborná škola, Exnárova 20, 826 01, Bratislava,

 

Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky:

1) vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov: Časť VII. Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy a Časť VIII. Učiteľ profesijných (odborných) predmetov strednej školy, (zaslať overenú kópiu diplomu),

2) prvá atestácia v zmysle § 49 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. získanie tretieho stupňa vysokoškolského vzdelania v odbore súvisiacom s výkonom pedagogickej činnosti v zmysle § 27 ods. 5 toho istého zákona, (zaslať overenú kópiu osvedčenia alebo diplomu)  alebo uznaná náhrada  podľa predchádzajúcich predpisov,

3) najmenej 5 rokov výkonu pedagogickej činnosti  (zaslať potvrdenie zamestnávateľa o počte rokov pedagogickej činnosti)

 

Ďalšie požadované predpoklady, požiadavky a doklady:   

 1. žiadosť o zaradenie do výberového konania,
 2. osobný dotazník,
 3. profesijný štruktúrovaný životopis,
 4. motivačný list,
 5. spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu  (preukázať sa občianskym preukazom)
 6. bezúhonnosť (zaslať výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace),
 7. zdravotná spôsobilosť (lekárske  potvrdenie o telesnej spôsobilosti a duševnej spôsobilosti na výkon pedagogickej činnosti podľa § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a  odborných zamestnancoch a  o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
 8. komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti,
 9. znalosť príslušnej školskej legislatívy,
 10. znalosť práce s PC (minimálne Word, Excel, internet),
 11. súhlas so spracovaním osobných údajov pre účely výberového konania v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov,
 12. čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých uvádzaných údajov.

 

Doplňujúce informácie pre uchádzačov:

 1. Výberovú   komisiu menuje zriaďovateľ školy.
 2. Platové podmienky sú určené podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov v nadväznosti na zákon č. 317/2009 Z. z. Funkčný plat bude stanovený podľa dosiahnutého vzdelania, odpracovaných rokov a plnenia pracovných úloh v rozmedzí od 1.200.- €  až 1.800.- €. 
 3. Ďalšie benefity vyplývajú z Kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa pre zamestnávateľov, ktorí pri odmeňovaní postupujú podľa zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a zo Zamestnaneckej zmluvy uzatvorenej medzi SSOŠ, Exnárova 20 v Bratislave a Zamestnaneckou radou pri SSOŠ Exnárova 20 v Bratislave.
 4. Predpokladaný nástup do funkcie: 1.9.2019.
 5. Informácie o škole získate na stránke školy www.sous-ruzinov.sk alebo priamo v nej.
 6. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania tých uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

 

Požadované doklady zasielajte do 20. augusta  2019 (rozhodujúci je dátum poštovej pečiatky) v obálkach s  označením „VÝBEROVÉ  KONANIE – NEOTVÁRAŤ, na adresu:

 

Súkromná stredná odborná škola
Exnárova 20
826 01 Bratislava

 

Prípadné ďalšie informácie získate na e-mailovej adrese sousba@sous-ruzinov.sk alebo na tel. čísle: 0904 801 728

Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne.

 


 Výberové konanie_zástupca riaditeľa