Pracovník marketingu 4 – ročný študijný odbor

marketingAbsolventi štvorročného študijného odboru pracovník marketingu získajú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci.
Odborné vzdelávanie v skupine odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v spoločnom stravovaní a cestovnom ruchu a v ďalších službách.
Absolvent štvorročného študijného odboru pracovník marketingu ukončí štúdium maturitnou skúškou a získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

  • študijný odbor – maturita aj výučný list len za 4 roky
  • populárny a žiadaný odbor na trhu práce
  • uplatnenie v obchodných slovenských aj nadnárodných spoločnostiach – Tecso, DM….
  • počas štúdia prax priamo na prevádzkach u obchodných partnerov v Bratislave a okolí
  • finančné odmeny za vykonávanú odbornú prax
  • zabezpečujeme pracovný odev a obuv zdarma
  • poskytujeme príspevok na ubytovanie a dopravu /autobusovú/ do školy,
  • školné sa u nás neplatí

 

späť na: študijné odbory