Oznámenie pre rodičov a žiakov 9. ročníka ZŠ

Oznamujeme záujemcom, ktorí neboli prijatí na vybranú strednú školu v 1. kole prijímacieho konania, že naša škola vyhlasuje 2. kolo prijímacieho konania dňa 18. 06.2024 práve pre týchto žiakov 9. ročníka v uvedených študijných odboroch.

6442K00 OBCHODNÝ PRACOVNÍK (6 žiakov)

2697K00 MECHANIK ELETROTECHNIK (3 žiaci)

Podmienky prijatia:

1. Poslanie prihlášky zo ZŠ

2. Úspešnosť v teste z 2 predmetov  – slovenský jazyk a literatúra, matematika

Bez prijímacej skúšky môže byť prijatý žiak, ktorý úspešne urobil prijímacie skúšky z daných predmetov na inej strednej škole a nebol prijatý pre nedostatok miesta, alebo ten, ktorý získal viac než 80 percent na testoch Monitor T9 zo SJL a z MAT.

Tešíme sa na Vás 🙂