OZNAM – Zmena organizácie začiatku školského roka 2020/2021

Vstup žiaka do budovy školy je možný len za týchto podmienok:

  • rodičia a iné osoby majú zákaz vstupu do budovy školy,
  • vstup je povolený len s rúškom,
  • každý žiak musí mať vlastné písacie potreby,
  • pri vstupe do budovy školy si dezinfikuje ruky,
  • žiak odovzdá vyplnený Zdravotný dotazník – príloha 1
  • žiak s príznakmi infekcie dýchacích ciest (zvýšená teplota, kašeľ, zvracanie, hnačky, strata chuti a čuchu) a inej infekčnej choroby nesmie vstúpiť do budovy školy. Pri výskyte týchto príznakov je potrebné telefonicky kontaktovať lekára pre deti a dorast.

V čase od 2. 9. 2020 do 14. 9. 2020 je žiak povinný používať rúško v triede a spoločných priestoroch školy a na pracoviskách praktického vyučovania počas celého trvania vyučovania.

Pokyny k organizácii začiatku školského roka 2.9.2020, viď príloha 2.

 

Príloha č. 1 zdravotný dotazník

 

Príloha č. 2 Organizačné pokyny pre nový školský rok na 2.9.2020