OZNAM – Podmienky a kritériá prijatia na štúdium do 1. ročníka nadstavbového štúdia

Organizácia prijímania na vzdelávanie v odboroch, ktorých štúdium končí maturitnou skúškou, bude prebiehať v zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Z. z. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

TERMÍNY: 22. 6. 2021 (utorok)

PLÁN POČTU PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2021-22:

3659 L stavebníctvo 10

2675 L 02 elektrotechnika – výroba a prevádzka strojov a zariadení 10

2414 L 01 strojárstvo – výroba, montáž a opravy prístrojov, strojov a zariadení 10

6403 L podnikanie v remeslách a službách 10

 1. Podmienky prijatia:
  1. Prijímanie prihlášok na štúdium do 31. mája 2021. Prihlášky je možné podávať osobne na sekretariáte riaditeľa SSOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava, alebo zaslať poštou. Prihláška musí byť kompletne vyplnená, podpísaná a potvrdená lekárom.
  2. V prípade, že uchádzač je evidovaný u obvodného lekára ako osoba so zmenenou pracovnou schopnosťou, nechá si túto skutočnosť potvrdiť obvodným lekárom do prihlášky. K prihláške je potom uchádzač povinný priložiť správu od posudkového lekára o zdravotnom stave. Len v prípade, že správa nie je v rozpore s požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť uvedenú v Školskom vzdelávacom programe našej školy, bude uchádzač zaradený do prijímacieho konania.
  3. Získanie príslušného stredného odborného vzdelania (sekundárne vzdelanie). Doklad o získaní tohto vzdelania preukáže žiak na začiatku školského roka (výučný list).
  4. Splnenie kritérií na prijatie na našu školu
 1. Kritériá prijatia bez prijímacích skúšok

Splnením podmienok prijatia a bez konania prijímacích skúšok, bude na SSOŠ Exnárova 20 v Bratislave prijatých prvých 50% žiakov z plánovaného počtu prijímaných žiakov podľa poradia vytvoreného z prihlásených žiakov za študijné výsledky na SOŠ na konci 1. a 2. ročníka a za I. polrok 3. ročníka z predmetov (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a 3 najlepšie hodnotené odborné predmety). Títo žiaci budú v poradovníku na účely prijímacieho konania zaradení na prvé miesta v abecednom poradí.

 1. Kritériá prijatia konaním prijímacích skúšok a zohľadnením iných foriem preukázaných vedomostí
  1. Všetci prihlásení žiaci, ktorí nespĺňajú kritériá na prijatie bez prijímacích skúšok musia konať prijímacie skúšky. Prijímacia skúška bude pozostávať z overenia vedomostí formou testov zo slovenského jazyka a literatúry a matematiky v rozsahu učiva trojročných vzdelávacích programov na stredných odborných školách
  2. Na účely prijatia ostatných žiakov bude zostavený poradovník podľa počtu získaných bodov za :
   1. výsledky prijímacích skúšok
   2. študijné výsledky na SOŠ na konci 1. a 2. ročníka a za I. polrok 3. ročníka z predmetov (slovenský jazyk a literatúra, cudzí jazyk a 3 najlepšie hodnotené odborné predmety
 1. Body na účely prijímacieho konania

Žiak získava body do poradovníka nasledovne:

 • prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúrymaximálne 100 bodov (žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 10 bodov)
 • prijímacie skúšky z matematiky – maximálne 100 bodov (žiak úspešne vykoná prijímaciu skúšku, ak získa minimálne 10 bodov)
 • študijné výsledky na SOŠ – počas štúdia na SOŠ zo všetkých predmetov za 3 klasifikačné obdobia je minimálny súčet známok 15 (čisté jednotky) = maximálny počet bodov 100. Každé zvýšenie súčtu známok o 1 znamená zníženie počtu bodov o 2.
 1. Poradovník na účely rozhodnutia o prijatí
  1. V poradovníku na účely rozhodovania o prijatí, budú na prvých miestach uvedení žiaci, ktorí splnili kritériá na prijatie bez konania prijímacích skúšok. Za nimi budú zaradení žiaci, ktorí konali prijímacie skúšky, podľa súčtu bodov, ktoré získali podľa bodu IV. týchto kritérií zostupne.
  2. Na základe takto zostaveného poradovníka bude na štúdium v danom študijnom odbore prijatý taký počet žiakov s najvyšším počtom bodov, aký stanovil zriaďovateľ v pláne výkonov na daný školský rok.
 1. Ďalšie kritériá rozhodujúce o poradí

V prípade rovnosti bodov dvoch alebo viacerých uchádzačov o štúdium, budú prednostne prijatí žiaci, ktorí:

  1. Podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia majú zmenenú pracovnú schopnosť
  2. Získali väčší počet bodov na prijímacej skúške
  3. Dosiahli lepšie výsledky v polroku 3. ročníka štúdia
 1. Neúčasť na prijímacích skúškach
  1. Ak sa žiak z vážnych, najmä zdravotných dôvodov nemôže zúčastniť na prijímacích skúškach, ospravedlní sa riaditeľovi školy najneskôr do 8,00 h v deň konania prijímacej skúšky. Zdravotné dôvody sa ospravedlňujú na základe lekárskeho potvrdenia nie staršieho ako 3 dni.
  2. Počet ospravedlnených žiakov riaditeľom zníži počet prijatých uchádzačov. Po vykonaní skúšok v náhradnom termíne sa výsledky ospravedlnených žiakov zaradia medzi výsledky zatiaľ neprijatých žiakov a rozhodnutia o prijatí doplní riaditeľ školy do plánovaného počtu.
 1. Rozhodnutie o prijatí
  1. Uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky a kritériá na prijatie, bude zaslané Rozhodnutie o prijatí.
  2. Na začiatku školského roka je žiak povinný sa preukázať Výučným listom a Rozhodnutím o prijatí.

Poznámka: Splnenie týchto podmienok a kritérií platí iba pre prijímanie uchádzačov s nástupom 1. septembra 2021 do 1. ročníka štúdia.

Kritériá boli schválené na pedagogickej rade dňa 13. 11. 2020

 

Mgr. Ján Horecký

riaditeľ školy

 

Kritériá na PS do NŠ 2021_22