Pozvánka na slávnostné otvorenie prvého ročníka štúdia

Milí žiaci!

Sme radi, že ste sa rozhodli pripravovať sa na Vaše budúce povolanie práve na našej škole. Srdečne Vás preto pozývame (v prípade záujmu spolu s Vašimi rodičmi) na

slávnostné otvorenie prvého ročníka štúdia

na našej škole, ktorý sa začne:

dňa 4.9.2023 (pondelok) slávnostným zahájením na školskom dvore o 9.00 h.

Srdečne Vás pozývame na toto prvé spoločné stretnutie spolu s Vašimi deťmi.

 

 

 

A: Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste na toto prvé stretnutie s triednymi učiteľmi a vedením školy priniesli:

 1. Priložený vyplnený dotazník, v ktorom požadujeme aktualizáciu údajov v súlade s § 11 ods. 7a) a 7b) a § 158 ods. 1) zákona č. 245/2008 (Školský zákon) a číslo účtu žiaka alebo zákonného zástupcu, ktoré je potrebné na účely vyplatenia odmeny žiakom v momente, keď budú zaradení na tzv. produktívne práce.
  (príloha č. 1, len v prípade zmeny údajov)
 2. Originál alebo fotokópiu rodného listu na overenie základných údajov žiaka.
 3. Vysvedčenie z 9.ročníka základnej školy, ako doklad o úspešnom ukončení II. stupňa vzdelávania ISCED 2.
 4. Občiansky preukaz žiaka.
 5. Rozhodnutie o prijatí na našu školu.
 6. Tlačivo na účely zľavnených cestovných lístkov (SAD, MHD alebo ŽSR).
 7. Kópiu správy o výsledkoch pedagogickopsychologickejšpeciálno pedagogickej diagnostiky (poruchy učenia alebo správania) odovzdajte cez triedneho učiteľa sociálnemu pedagógovi – len v prípade, že Vám bol takýto doklad vydaný! V prípade, ak ste aktuálne správy nepredložili.
  (kontaktná osoba Mgr. Eva Trnkusová, sociálny pedagóg)

B: V deň zahájenia nového školského roka je potrebné zaplatiť triednemu učiteľovi

 • Zápisné do ročníka je vo výške 80.- € – do 15. septembra
 • Príspevok na poistenie 4.- €
 • ZRPŠ vo výške 10. – € za školský rok
 • nezistené škody vo výške 2. – € za školský rok
 • preukaz ISIC vo výške 22. – € (len v prípade záujmu)

C: Potvrdenia na účely poberania rodinných prídavkov, na daňový bonus a potvrdenie o návšteve školy Vám budú vydané triednym učiteľom.


Príloha č.1 – Dotazník na zápis

 

Pozvánka na slávnostné otvorenie prvého ročníka nadstavbového štúdia

Milí žiaci!

Sme radi, že ste sa rozhodli pokračovať v štúdiu a pripravovať sa na budúce povolanie práve na našej škole. Srdečne Vás preto pozývame na

slávnostné otvorenie prvého ročníka nadstavbového štúdia na našej škole, ktorý sa začne:

dňa 4.9.2023 (pondelok) o 8.00 h.

 

A: Zároveň Vás chceme požiadať, aby ste na toto prvé stretnutie s triednymi učiteľmi a vedením školy priniesli:

 1. Priložený vyplnený dotazník, v ktorom požadujeme aktualizáciu údajov v súlade s § 11 ods. 7a) a 7b) a § 158 ods. 1) zákona č. 245/2008 (Školský zákon) a číslo účtu žiaka, ktoré je potrebné na účely vyplatenia odmeny žiakom v momente, keď budú zaradení na tzv. produktívne práce.
  (príloha č. 1, len v prípade zmeny údajov)
 2. Originál alebo fotokópiu rodného listu na overenie základných údajov žiaka.
 3. Výučný list učebného odboru, ktorý ste úspešne ukončili, ako doklad o úspešnom ukončení príslušného odboru štúdia.
 4. Občiansky preukaz žiaka.
 5. Rozhodnutie o prijatí na našu školu.
 6. Tlačivo na účely zľavnených cestovných lístkov (SAD, MHD alebo ŽSR).
 7. Kópiu správy o výsledkoch pedagogickopsychologickejšpeciálno pedagogickej diagnostiky (poruchy učenia alebo správania) odovzdajte cez triedneho učiteľa sociálnemu pedagógovi – len v prípade, že Vám bol takýto doklad vydaný! V prípade, ak ste aktuálne správy nepredložili.

B: V deň zahájenia nového školského roka je potrebné zaplatiť triednemu učiteľovi

 • Zápisné do ročníka je vo výške 80.- € – do 15. septembra
 • Príspevok na poistenie 4.- €
 • ZRPŠ vo výške 10. – € za školský rok
 • nezistené škody vo výške 2. – € za školský rok
 • preukaz ISIC vo výške 22. – € (len v prípade záujmu)

C: Potvrdenia na účely poberania rodinných prídavkov, na daňový bonus a potvrdenie o návšteve školy Vám budú vydané triednym učiteľom.


Príloha č.1 – Dotazník na zápis