Ako sa prihlásiť na našu školu

Vážení rodičia, milí žiaci!

V týchto dňoch vrcholí obdobie, kedy sa musíte s Vašim dieťaťom, žiakom či žiačkou 9. ročníka ZŠ rozhodnúť, kde bude pokračovať v štúdiu po skončení základnej školy. Často sa nás pýtate, ako postupovať v celom tom procese prijímacieho konania. Prinášame Vám niekoľko rád, ako si vybrať primeraný odbor na našej škole a ako pri tom postupovať.

Tento oznam reaguje na vývoj epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19.

Z uvedených študijných a učebných odborov si vyberte jeden alebo dva odbory, ktoré otvárame pre žiakov základných škôl v tomto školskom roku 2021/2022:                                                                                                                                                                                                                                                                                     

4-ročné odbory ukončené maturitnou skúškou          PRIJÍMACIE SKÚŠKY                        

Mechanik počítačových sietí                                            – kód 2682 K

Mechanik lietadiel                                                              – kód 3776 K 01

Pracovník marketingu                                                       – kód 6405 K

 

                                                                                     3-ročné odbory ukončené výučným listom         BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

Autoopravár                                                                       – kód 2487 H 01

Elektromechanik – silnoprúdová technika                     – kód 2683 H 11 

Inštalatér                                                                            – kód 3678 H

Stolár                                                                                  – kód 3355 H

 

Zvážte schopnosti svojich detí, uvedomte si, ako sa uplatnia v jednotlivých odboroch v praxi a ak Vaše dieťa chce štúdium ukončiť maturitnou skúškou, ktorý model štúdia by mu lepšie vyhovoval (3-ročný odbor + 2 roky nadstavbové štúdium, alebo 4-ročný odbor). Všetky nami ponúkané odbory sú na trhu práce veľmi žiadané. Dôkazom toho sú aj mnohé žiadosti o rekvalifikácie, ktoré naša škola ponúka pre tých, ktorí vyštudovali iné odbory a nevedia sa na trhu práce uplatniť. Obsah štúdia v jednotlivých odboroch nájdete na našej stránke www.sous-ruzinov.sk v záložke „Úvod“=>“Dokumenty“=>“Školský vzdelávací program

Triedny učiteľ alebo výchovný poradca na základnej škole, ktorú Vaše dieťa navštevuje, Vám vydá prihlášku na strednú školu. Máte nárok na dve. Vyplňte ich a podpísané prostredníctvom triedneho učiteľa alebo výchovného poradcu odovzdajte riaditeľovi základnej školy. Termín podania prihlášky je do 8. apríla 2021. Ak ste to do tohto termínu nestihli, nič ste nepremeškali. Uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača môže do 16. apríla 2021 podať dve prihlášky na vzdelávanie na dve stredné školy alebo na dva odbory vzdelávania na tej istej strednej škole. Prihlášku na vzdelávanie doručí cez informačný systém základnej školy (napr. EduPage), odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu alebo poštou na adresu našej strednej školy, ak ste to nestihli do 8.04.2021.

Po ich podpise bol riaditeľ ZŠ povinný odoslať Vaše prihlášky na príslušné stredné školy do 16. apríla 2021. (Bližšie informácie v zákone č.245/2008 v § 63)

Po spracovaní prihlášok na našej škole zašleme žiakom (zákonným zástupcom), ktorí sa hlásia na 3 – ročné odbory alebo 4 – ročné odbory rozhodnutie o prijatí (alebo neprijatí) na našu školu podľa kritérií, ktoré sú zverejnené na našej stránke v záložke „Pre nových uchádzačov“=>“Kritéria prijatia na štúdium“ – najneskôr do 20.5.2021.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na stránke školy – najneskôr do 20.5.2021.

Najneskôr do 20.mája 2021 Vám doručíme rozhodnutie o prijatí, odoslaním naskenovaného tlačiva prostredníctvom e-mailu (ak ho na prihláške uvediete) alebo poštou.

Do 25. mája 2020 uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača doručí do školy na adresu SSOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava potvrdenie o nastúpení žiaka na štúdium alebo potvrdenie o nenastúpení žiaka na štúdium. Tlačivo nájdete na konci textu. V prípade, ak nemáte možnosť stiahnuť si tlačivo, ohláste sa na tel. čísle 0905510 869 a dohodnite si termín, kedy môžete prísť do školy a podpísať potvrdenie o nastúpení do školy.

Žiaci, ktorí na štúdium neboli prijatí, sa môžu priebežne informovať o stave zapísaných žiakov. Ak niektorí zo žiakov, ktorí dostali rozhodnutie o prijatí sa nezúčastnia zápisu v stanovenom termíne, uvoľnia svoje miesto a tieto uvoľnené miesta môže škola ponúknuť neprijatým žiakom, ktorí neboli prijatí z dôvodu nedostatku miesta.

Po odovzdaní potvrdenia o nastúpení do školy, s vysvedčením z 9. ročníka ZŠ, na ktorom nesmie byť ani jedna nedostatočná, stačí už len prísť spolu s dieťaťom na zahájenie školského roka 2021/2022 dňa 2. septembra 2021 o 9.00 h, na ktoré Vás už teraz srdečne pozývame. (podrobnejšie informácie dostanete v pozvánke na zahájenie školského roka)

Na záver Vás chceme informovať o poplatkoch na našej škole:

 • Zápisné do ročníka je vo výške 60.- € – vždy na celý školský rok
 • Príspevok na poistenie 3.- €
 • Školné 0.- €
 • Fond rodičovského združenia 10.- € (schvaľuje Rada rodičovského združenia)

Finančné prostriedky preberá triedny učiteľ.

V Bratislave, 8.2.2021

Mgr. Ján Horecký
riaditeľ školy

 

 Kritériá 2021-22

 Dotazník na zápis 2021

 Potvrdenie o nastúpení na štúdium

 

Podmienky a kritériá prijatia na štúdium

Kritériá pre prijímacie konanie na školský rok 2021/2022

Tieto kritériá sa môžu zmeniť v závislosti na vývoji epidemiologickej situácie v priebehu školského roka 2020/2021.Termíny rozhodujúce pre organizáciu školského roka 2020/2021 sa určujú v nadväznosti na epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 a nariadením Ministra školstva, vedy, výskumu a športu podľa § 150 ods. 8 a § 161k zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

ŠTVORROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY

Organizácia prijímania na vzdelávanie v odboroch, ktorých štúdium končí maturitnou skúškou, bude prebiehať v zmysle zákona č. 245/ 2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákonom č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.

Prijímacie skúšky na školský rok 2021/2022

 1. termín: 3. mája 2021 – pondelok
 2. termín: 10. mája 2021 – pondelok

Prijímacie skúšky sa uskutočnia z predmetov:

 • slovenský jazyk a literatúra
 • matematika

I.PLÁN POČTU PRIJÍMANÝCH ŽIAKOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2021/2022

 

4 – ROČNÉ ŠTUDIJNÉ ODBORY /maturita + výučný list/                    PRIJÍMACIE SKÚŠKY

2682 K

mechanik počítačových sietí

17

SJL,MAT

A

3776K01

mechanik lietadiel-mechanika

8

SJL,MAT

A

6405K

pracovník marketingu

8

SJL,MAT

A3 – ROČNÉ UČEBNÉ ODBORY /záverečná skúška + výučný list/     BEZ PRIJÍMACÍCH SKÚŠOK

2487H01

autoopravár – mechanik

18

       

A

2683H11

elektromechanik-silnoprúdová technika

8

       

A

3355H

stolár

10

       

A

3678H

inštalatér

16

       

A

 

II. PODMIENKY PRIJATIA:

 1. Podanie prihlášky (tlačivo vydá ZŠ) na našu školu do 16. apríla 2021.  alebo môže do 16. apríla 2021 podať prihlášku na vzdelávanie cez informačný systém ZŠ (napr. EduPage), odoslaním naskenovanej prihlášky prostredníctvom e-mailu na adresu belko@sous-ruzinov.sk alebo poštou na adresu SSOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava. Na prihláške na vzdelávanie sa nevyžaduje podpis zákonného zástupcu ani potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti žiaka.
 2. V prípade, že uchádzač je evidovaný u obvodného lekára ako osoba so zmenenou pracovnou schopnosťou, nechá si túto skutočnosť potvrdiť obvodným lekárom. Zdravotný stav nesmie byť v rozpore s požiadavkami na zdravotnú spôsobilosť uvedenú v Školskom vzdelávacom programe našej školy,. Potvrdenie predloží riaditeľovi školy najneskôr pri nástupe do školy 31.8.2021.
 3. Žiak nesmie byť žiakom inej strednej školy.
 4. Získanie nižšieho stredného vzdelania do 31. 8. 2021. Doklad o získaní tohto vzdelania preukáže žiak na začiatku školského roka (vysvedčenie za 9. ročník).

 

III. KRITÉRIA PRIJÍMACIEHO KONANIA

1. ZOHĽADNENIE ŠTUDIJNÝCH VÝSLEDKOV Za prospech na základnej škole budú pridelené preferenčné body podľa známok z koncoročnej klasifikácie z 8. ročníka a z polročnej klasifikácie z 9. ročníka okrem známky 5 – nedostatočný nasledovne:

1.1 Dva povinné predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 5. (4 – x).(4 – x), kde x je známka.

 • Slovenský jazyk a literatúra
 • Matematika

1.2 Profilové predmety :

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 3. (4 – x).(4 – x), kde x je známka. prvý profilový predmet:

 • Anglický jazyk

1.3 Doplnkové predmety:

Do celkového súčtu budú pridelené body za každú známku samostatne podľa nasledujúceho vzťahu: počet bodov = 2. (4 – x).(4 – x), kde x je známka. prvý doplnkový predmet:

 • Fyzika (iba pre 4-ročné študijné odbory)

 

2. PROSPECH

Ak žiak dosiahol v 8., 7. a 6. ročníku stupeň 1 – výborný zo všetkých predmetov, do celkového hodnotenia sa započíta 5 bodov za každý školský rok.

 

3. ĎALŠIE KRITÉRIÁ

Do celkového súčtu budú pridelené body za každé kritérium samostatne z intervalu bodov.

3.1 Predmetová olympiáda

Predmetová olympiáda sa započítava do celkového hodnotenia, ak sa žiak umiestnil na 1. mieste až 5. mieste v okresnom alebo krajskom kole v 8. ročníku alebo 9. ročníku v olympiáde zo SJL, cudzieho jazyka (ANJ, NEJ, RUJ, SJA, FRJ), DEJ, MAT, FYZ, CHE, BIO, GEG alebo technickej olympiáde a Pytagoriáde.

Okresné kolo (SJL, ANJ, MAT, FYZ, technická olympiáda, Pytagoriáda

– 1.miesto (50 b), 2.miesto (40 b), 3.miesto (30 b), 4.miesto (20 b), 5.miesto (10 b)

Krajské kolo (SJL, ANJ, MAT, FYZ, technická olympiáda, Pytagoriáda

– 1.miesto (100 b), 2.miesto (90 b), 3.miesto (80 b), 4.miesto (70 b), 5.miesto (60 b)

3.2 Celonárodné a medzinárodné umiestnenia

Celonárodné a medzinárodné umiestnenia žiaka sa započítavajú do celkového hodnotenia podľa profilácie strednej školy – účasť 100 bodov

Fotokópiu diplomu žiak priloží k prihláške.

 

IV. PORADOVNÍK NA ÚČELY ROZHODNUTIA O PRIJATÍ

 1. Na základe počtu bodov, získaných podľa vyššie uvedených kritérií, bude vytvorený poradovník, podľa ktorého bude na štúdium prijatý taký počet žiakov do jednotlivých odborov, aký je uvedený v pláne počtu prijímaných žiakov na školský rok 2021/2022 podľa týchto kritérií.
 2. Poradovník (menný zoznam prijatých uchádzačov) bude zverejnený najneskôr do 20. 5.2021 na stránke školy.

 

V. ĎALŠIE KRITÉRIÁ ROZHODUJÚCE O PORADÍ

V prípade rovnosti bodov, budú postupne uplatnené nasledovné kritériá:

 1. Podľa § 67 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov bude prednostne prijatý uchádzač, ktorý má podľa rozhodnutia posudkovej komisie sociálneho zabezpečenia zmenenú pracovnú schopnosť,
 2. získal väčší počet bodov za bod č. 3 Ďalšie kritéria,
 3. dosiahol väčší počet z určeného profilového predmetu školy.

 

VI. ROZHODNUTIE O PRIJATÍ A POTVRDENIE O NASTÚPENÍ DO ŠKOLY

 1. Uchádzačom o štúdium, ktorí splnia podmienky a kritéria a budú na štúdium prijatí, bude zaslané rozhodnutie o prijatí najneskôr do 20. mája 2021 e-mailom alebo poštou.
 2. Prijatý uchádzač alebo zákonný zástupca maloletého uchádzača do 25. mája 2021 doručí do školy potvrdenie o nastúpení, či nenastúpení žiaka na štúdium, ktoré je na stránke školy v časti Ako sa prihlásiť na našu školu. Potvrdenie môže odoslať naskenované alebo ofotené prostredníctvom e-mailu alebo poštouna adresu SSOŠ, Exnárova 20, 826 01 Bratislava alebo si dohodnúť termín na tel. čísle 0905 510 869 a podpísať ho priamo v škole. Rozhodujúci je dátum doručenia strednej škole.
 3. V prípade, že niektorí uchádzači na štúdium v stanovenom termíne nedoručia potvrdenie o nastúpení na školu, riaditeľ školy môže zmeniť rozhodnutia o neprijatí, a na uvoľnené miesta prijať žiakov, ktorí pôvodne prijatí neboli. Pri tomto rozhodovaní bude riaditeľ postupovať podľa poradovníka.

POZNÁMKA:

Splnenie týchto podmienok a kritérií platí iba pre prijímanie uchádzačov s nástupom

2. septembra 2021 do 1. ročníka štúdia.

Kritériá na prijímacie konanie uchádzačov do 1. ročníka SSOŠ, Exnárova 20, Bratislava, platné pre školský rok 2021/2022, boli prerokované a schválené na pedagogickej rade 8.februára 2021.

 

V Bratislave, 8. februára 2021


Mgr. Ján Horecký

riaditeľ školy

 

Kritéria-2021-22

Dotazník na zápis 2021

Potvrdenie o nastúpení na štúdium