Príď na 2. kolo prijímacieho konania!

Kritéria na PS 2020-21 – nové od 7.6.2020

Potvrdenie o nastúpení na štúdium 2020

 

Riaditeľ školy vyhlasuje druhé kolo prijímacieho konania na nenaplnený počet miest pre žiakov, ktorých možno prijať do I. ročníka štvorročného a trojročného denného štúdia. 

 

 

 

Ponuka voľných miest na študijné a učebné odbory pre školský rok 2020/2021:

 

4 – ročné študijné odbory:

2682 K mechanik počítačových sietí

6405 K pracovník marketingu

3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika

 

3 – ročné učebné odbory:

2487 H 01 autoopravár – mechanik

2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika

3355 H stolár

3678 H inštalatér

 

Dôležité informácie pre uchádzačov:

  • Do 19. júna 2020 poslať prihlášku.
  • Do 25. júna 2020 riaditeľ odošle rozhodnutie o prijatí.
  • Do 30. júna 2020 uchádzač doručí do školy záväzné potvrdenie o prijatí.

 

V prípade získania ďalších informácií sa môžete kontaktovať na tel. čísle 0903 409 825.

 

Kritériá boli prerokované na pedagogickej rade dňa 5. júna 2020.

 

Mgr. Ján Horecký

riaditeľ

 

Kritéria na PS 2020-21 – nové od 7.6.2020

Potvrdenie o nastúpení na štúdium 2020