Študijné odbory

V školskom roku 2018/2019 plánujeme otvoriť nasledovné 4-ročné študijné odbory:

Mechanik počítačových sietí

Absolvent študijného odboru mechanik počítačových sietí je kvalifikovaný odborný pracovník, ktorý má vedomosti a zručnosti z oblasti spôsobu používania, spracovania a prenosu informácií, informačných technológií, hardvéru a softvéru počítača a počítačových sietí. Absolvent je schopný v danej oblasti samostatnej aj tímovej práce. Svoje vedomosti a zručnosti vie využívať nie len pre obsluhu zariadení na spracovanie informácií, návrhy a realizáciu komunikačných systémov, ale aj diagnostikovanie a odstraňovanie chýb a porúch na týchto zariadeniach.
Má vedomosti z oblasti podnikania, manažmentu a marketingu v danej oblasti. Dokáže urobiť návrh informačného a komunikačného systému, poukázať a obhájiť výhody daného riešenia a spracovať kompletnú cenovú ponuku. Prioritou práce je efektívnosť riešenia daného problému.
Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností má absolvent široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, je dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, používať racionálne metódy práce, tvorivo, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi normami spoločnosti, zásadami vlastenectva humanizmu a demokracie.
Absolvent štvorročného študijného odboru mechanik počítačových sieti ukončí štúdium maturitnou skúškou a získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

 


Pracovník marketingu

Absolventi štvorročného študijného odboru pracovník marketingu získajú schopnosť komunikovať v dvoch cudzích jazykoch, riešiť problémové úlohy a pracovať v skupine. Aktívne sa zapájať do spoločnosti a svoje vedomosti a zručnosti priebežne aktualizovať. Budú schopní prijímať zodpovednosť za vlastnú prácu a za prácu ostatných. Po absolvovaní vzdelávacieho programu získajú zručnosti pri práci s osobným počítačom a internetom. Naučia sa efektívne využívať informačné a komunikačné technológie pre svoj osobný rast a výkonnosť v práci. Odborné vzdelávanie v skupine odborov ekonomika a organizácia, obchod a služby je dôležitou súčasťou stredoškolského odborného vzdelávania. Jeho charakteristickou črtou je široko koncipovaná odborná orientácia. Vzdelávací smer pripravuje absolventov pre uplatnenie sa vo výrobných podnikoch, v obchode, v spoločnom stravovaní a cestovnom ruchu a v ďalších službách.
Absolvent štvorročného študijného odboru pracovník marketingu ukončí štúdium maturitnou skúškou a získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania.

 


 

Mechanik lietadiel – mechanika

Absolvent študijného odboru mechanik lietadiel je kvalifikovaný pracovník schopný samostatne vykonávať práce pri prevádzkovej údržbe, opravách a generálnych opravách lietadiel. Konkrétne ovláda diagnostiku lietadlových pohonných jednotiek, vykonáva prehliadky a prevádzkové ošetrenia v súlade s typovými predpismi, vykonáva kontrolne práce a preskúšanie mechanických, elektrických a elektronických systémov, vystavuje doklady o údržbe, sleduje spoľahlivosť lietadiel …

Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činnosti získava absolvent štúdiom široký odborný profil s nevyhnutným všeobecným vzdelaním, s dostatočnou adaptabilitou , logickým myslením a schopnosťou aplikovať nadobudnuté vedomosti pri riešení problémov samostatne alebo v tíme. Absolvent tohto študijného odboru je pripravený aj na vysokoškolské štúdium.

 


Operátor stavebnej výroby

Absolvent štvorročného študijného odboru po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania. Po ukončení prípravy samostatne zvládne základné odborné činnosti v oblasti výroby stavieb, ich údržby a rekonštrukcií, v oblasti výroby výrobkov a služieb v stavebníctve. Vie zhotovovať stavebné výkresy jednoduchých stavieb, čítať stavebné a strojárske výkresy, vykonávať potrebné výpočty týkajúce sa danej konštrukcie vyplývajúce z náplne práce. Orientuje sa v projektovej dokumentácii stavieb. Pozná druhy a vlastnosti stavebných materiálov a stavebných prvkov. Vie posúdiť a vybrať vhodné stavebné materiály, stanoviť potrebné množstvo materiálu podľa rozsahu a druhov zadaných prác vzhľadom na zvolený pracovný postup. Pozná zásady vhodného skladovania jednotlivých stavebných materiálov a výrobkov. Má základný prehľad o strojných zariadeniach a strojoch používaných v príslušnom odbore. Vie diagnostikovať príčiny porúch na stavebných objektoch. Pozná zásady jednoduchej architektonickej tvorby, urbanizmu, územného plánovania a pamiatkovej starostlivosti. Ovláda kancelársku techniku a využíva výpočtovú techniku pri svojej práci.

 


Odborný výcvik – Prax

V našej Súkromnej strednej odbornej škole odborný výcvik zabezpečujeme kvalifikovanými majstrami odbornej výchovy, hlavnými majstrami a inštruktormi a teoretické vyučovanie kvalifikovanými učiteľmi.

Prvé ročníky vykonávajú odborný výcvik v dielňach Súkromnej SOŠ na Exnárovej ul.20 a na vysunutých pracoviskách.

Druhé, tretie a štvrté ročníky vykonávajú prax individuálne u podnikateľov a firiem, s ktorými spolupracujeme v rámci Bratislavy a okolia, alebo skupinovou formou na prácach pri výstavbe a rekonštrukciách budov. V rámci Súkromnej SOŠ spolupracujeme s cechmi a profesnými organizáciami, za účelom získavania informácií a školení pedagógov i žiakov, o nových materiáloch a moderných technológiách zavádzaných v praxi. Zabezpečujeme organizovanie rôznych firemných dní v priestoroch našej Súkromnej SOŠ.


späť na: Ako sa prihlásiť na strednú


Ostatné prebiehajúce študijné odbory, ktoré sa v školskom roku 2018/2019 neotvoria:

staviteľstvo

Staviteľstvo – stavebný manažment
štúdijný odbor

Absolvent štvorročného študijného odboru po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania ako kvalifikovaný pracovník so širokým všeobecnovzdelávacím základom s odbornými teoretickými vedomosťami a praktickými technickými a manuálnymi zručnosťami, je schopný samostatne vykonávať činnosti technicko-hospodárskeho pracovníka v obchodných a výrobných firmách, v štátnych a verejných inštitúciách alebo ako samostatne zárobkovo činná osoba formou živnosti alebo podnikania. Po nástupnej praxi a zapracovaní môže vykonávať činnosti stredných technických pracovníkov. Samostatne zvládne základné odborné činnosti v oblasti výroby stavieb, ich údržby a rekonštrukcií, v oblasti výroby výrobkov a služieb v stavebníctve. Profilovanie absolventov so zameraním na kľúčové kompetencie umožňuje pripraviť žiakov na zastávanie funkcií konštrukčného, technologického a prevádzkového charakteru, ale i na úsekoch ekonomických, obchodných a služieb, aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu v nových výrobných a nevýrobných odvetviach v závislosti od trhu práce, pre uplatňovanie nových technológií a rozvoj podnikateľských činností vo výrobnej sfére aj v službách v odbore. Absolvent ovláda odbornú terminológiu používanú v stavebníctve, vie zhotovovať stavebné výkresy jednoduchých stavieb, čítať stavebné a strojárske výkresy, vykonávať potrebné výpočty týkajúce sa danej konštrukcie vyplývajúce z náplne práce. Orientuje sa v projektovej dokumentácii stavieb. Pozná druhy a vlastnosti stavebných materiálov a stavebných prvkov. Vie posúdiť a vybrať vhodné stavebné materiály, stanoviť potrebné množstvo materiálu podľa rozsahu a druhov zadaných prác vzhľadom na zvolený pracovný postup. Pozná zásady vhodného skladovania jednotlivých stavebných materiálov a výrobkov.


technické a infor. službyTechnické a informatické služby
štúdijný odbor

Absolvent štvorročného študijného odboru po ukončení štúdia úspešne vykonanou maturitnou skúškou získava prvú kvalifikáciu na úrovni úplného stredného odborného vzdelania, je schopný vykonávať práce asistenta technických hospodárskych pracovníkov v priemyselných odvetviach národného hospodárstva, v súkromnom i štátnom sektore, tiež je pripravený na výkon činnosti kontroly kvality životného prostredia, kontroly a posudzovania projektov územného plánovania a riadiť zásahy pri ekologických haváriách. Žiaci dokážu riešiť technické problémy, najmä technicky myslieť, analyzovať problémy, hľadať rôzne spôsoby a cesty ich riešenia, pohotovo sa rozhodovať. Získané odborné, právne, všeobecné a ekonomické vedomosti a zručnosti absolventa sú zárukou optimálnych výkonov pri realizácií uvedených činností. Po ukončení prípravy samostatne zvládne základné odborné činnosti v oblasti priemyselných odvetví.
Profilovanie absolventov umožňuje zastávanie funkcií konštrukčného, technologického a prevádzkového charakteru, ale i na úsekoch ekonomických, obchodných a služieb, aj na ich pohotovú adaptabilitu a prispôsobenie sa pre prácu v nových výrobných a nevýrobných odvetviach v závislosti od trhu práce. Absolvent ovláda odbornú terminológiu používanú v stavebníctve. Hospodárne využíva zverené materiálové hodnoty, šetrí energiu, používa materiálové a výkonové normy. Ovláda základné ekonomické pojmy spojené s ekonomikou podniku, drobným podnikaním a zakladaním firmy. Vie vyhotoviť jednoduchú kalkuláciu a rozpočet stavby a aplikovať zákonitosti ekonomiky v pracovnom procese. Pozná a dodržiava predpisy a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, hygieny práce, protipožiarnej ochrany a zásady ochrany životného prostredia pri vykonávaní stavebnej činnosti.


Mechanik stavb. inštal.Mechanik stavebno inštalačných zariadení
štúdijný odbor

Absolvent študijného odboru získa základný prehľad o stavebných a strojných zariadeniach a strojoch používaných v odbore. Pozná zásady zhotovovania stavebných výkresov, pozná odbornú terminológiu používanú v stavebníctve, vie čítať výkresy zdravotných inštalácií a ústredného vykurovania.
Ovláda výpočtovú techniku, základné ekonomické pojmy spojené s prevádzkou podniku a drobného podnikania. V rámci odborných predmetov získa vedomosti z ekonomiky, geodézie, kartografie, graficko informačných systémov, materiálov, technického kreslenia, prípravy a realizácie stavieb, vykurovania, plynárenstva… Absolvuje všeobecne vzdelávacie predmety podľa vzdelávacieho programu. Praktické vyučovanie sa uskutočňuje formou odborného výcviku. Žiak môže absolvovať zváračský kurz počas štúdia. Absolvent ukončí vzdelávanie maturitnou skúškou ktorej súčasťou je aj výučný list v odbore.