Kurzy ďalšieho vzdelávania

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky udelilo Súkromnej SOŠ akreditáciu vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania podľa § 12 ods. 6 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Akreditovaný vzdelávací program je ukončený záverečnou skúškou a úspešnému absolventovi bude vydané podľa § 14 ods. 9 zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného vzdelávacieho programu ďalšieho vzdelávania.

Zoznam akreditovaných vzdelávacích programov ďalšieho vzdelávania:

Názov odboru vzdelávania Doba trvania vzdelávania Číslo potvrdenia o akreditácii
Maliar 360 hodín 2752/2012/154/3
Autoopravár 360 hodín 2752/2012/154/2
Strojný mechanik 360 hodín 2752/2012/154/1
Murár 500 hodín 2752/2014/21/1
Stolár 500 hodín 2752/2014/21/3
Inštalatér 500 hodín 2752/2014/21/6
Stavebný klampiar 500 hodín 2752/2014/21/2
Tesár 500 hodín 2752/2014/21/4
Strechár 500 hodín 2752/2014/21/5
Elektromechanik 500 hodín 2752/2014/21/7

Základné informácie:

Vzdelávací program s dobou trvania 360 hodín je rozdelený na 300 hodín praktickej prípravy a 60 hodín teoretickej prípravy. Vzdelávací program s dobou trvania 500 hodín je rozdelený na 350 hodín praktickej prípravy a 150 hodín teoretickej prípravy. Praktická príprava sa vykonáva dennou formou v dielenských priestoroch Súkromnej SOŠ alebo na zmluvných pracoviskách. Teoretická príprava sa realizuje prezenčnou a dištančnou formou štúdia.

Každý záujemca o vzdelávací program v písomnej žiadosti, musí uviesť tieto údaje: meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, adresu bydliska a názov odboru vzdelávania.

Forma prípravy: individuálne konzultácie, prípadne skupinová výuka
Forma ukončenia: záverečná skúška.

Bližšie informácie:

Zodpovedný Mgr. Ján Horecký
Tel.: 02 / 3211 8051, 0903 409 825
Mail: horecky@sous-ruzinov.sk